Select your language

Testamento Barou

Mattheo 1
Mattheo 2
Mattheo 3
Mattheo 4
Mattheo 5
Mattheo 6
Mattheo 7
Mattheo 8
Mattheo 9
Mattheo 10
Mattheo 11
Mattheo 12
Mattheo 13
Mattheo 14
Mattheo 15
Mattheo 16
Mattheo 17
Mattheo 18
Mattheo 19
Mattheo 20
Mattheo 21
Mattheo 22
Mattheo 23
Mattheo 24
Mattheo 25
Mattheo 26
Mattheo 27
Mattheo 28

1 Mannacalla dia ſouda tourong derri gounong itou, rayat banja ſouda icot padanja.
2 Daen liat-Ia ſatou orang jang ſackit cadel ſouda datang, daen menjomba padanja, cattanja, Tuanko, calou djouw mau, djouw bole tſjoutſjy-acan beta.
3 Macca Jeſu ſouda oundjo tangan daen kena padanja, cattanja: Ako mau, jaddi-la tſjoutſjy. Macca ſabantar dia jaddi tſjoutſjy derri cadel-nja.
4 Macca Jeſu ſouda catta padanja, Liat-Ia agar pacanira jangan catta itou pada barang orang pon tida: hanja pegi-la, oundjo pacanira ſendiri pada jang himam, daen berſomba carounja itou, jang Mouſcha ſouda ſouro, agar itou jaddi pada ſahittan padanja.
5 Mannacalla pon Jeſu ſouda maſſoc de Negri Capernaum, ſatou pongoulou atas ſa rattous ſouda datang capada dia, daen mintadoa derri dia,
6 Daen dia catta, Tuanko, beta pounja hamba tingal de rouma ſackit lompo, daen dia meraſſa banja.
7 Macca Jeſu catta padanja, Ako adda datang daen ſombo dianja.
8 Daen pongoulou atas ſa ratttous ſouda menjaout daen catta, Tuanko beta pounja pateutnja tida tinghi bagitou agar djouw memaſſoc de dallam beta pounja rouma, hanja catta-la ſa patta djouga, daen hambako menjaddi berſombo.
9 Carna kita pon lagi manuſia de bava orang Iaïn pounja cawaſſa, daen kita adda orang baprang jang de bava kita: macca kita catta pada ini Pegi, daen dia pegi: daen pada jang laïn Marri, daen dia datang: daen pada hambako, Boatla itou, daen dia memboat itou.
10 Sedang Jeſu ſouda dengar itou dia ſouda heraen, daen catta pada orang jang icot padanja, Songho ſongho Ako catta pada djouw orang, Ako tida bertamou petſjayahan beſar bagitou ija de antara orang Iſraël pon tida.
11 Tetapi Ako catta pada djouw orang, orang banja adda datang derri Timor daen derri Barat daen adda doudoc dengan Abraham, daen Iſaac, daen Jacob de dallam Radjat ſurga.
l2 Daen jang annac annac Radjat jaddi boang de louwar de dallam narca pounja galap, de ſanna jaddi marata daen garetan gigi djouga.
13 Daen Jeſu catta pada pongoulou atas ſa-rattous, Pegi djouga , carna bagimanna djouw ſouda petſjaya bagitou adda menjaddi pada djouw. Daen dia pounja hamba ſouda jaddi baic pada waƈtou itou djouga.
14 Macca mannacalla Jeſu maſſoc dedalam Pedro pounja rouma dia ſouda liat dia pounja mintouwa parampouan, jang baring baring de cama, ſackit demam.
15 Daen Dia kena dia pounja tangan, daen demam ſouda tingalacan dia, daen dia ſouda bangon daen lalayani padanja.
16 Daen ampir petang hari, orang ſouda bava padanja orang banja dedalam ſjapp' orang Seitan ſouda maſſoc, daen Dia boang Spirito djahat de louwar dengan cattahan djouga, daen Dia berſombo orang ſamoa jang ſackit.
17 Agar jaddi poutous, itou jang Nabbi Jeſaias ſouda catta, cattanja dia ſouda tanghong bet orang pounja penjackit, daen bet' orang pounja ſackittan dia ſouda picol.
18 Mannacalla Jeſu pon liat campon orang banja coulilling dia, Dia ſouda ſouro agar diorang ſabrang ca ſabla ſanna.
19 Macca barang orang pengarti ſourat ſouda datang capada Dia, daen catta padanja, Pangadjar kita mau icot djouw, de manna manna pon djouw pegi.
20 Macca Jeſu catta padanja: Jang tjerde tjerde adda loubang loubang, daen bourong bourong de langit adda ſarong ſarong: hanja jang manuſia pounja annac lacki lacki tiadda app' appa pon tida de manna dia tarou capallanja.
21 Barang orang laïn pon de antara mourit mouritnja catta padanja, Tuanko beërla beta daulou pegi, daen tannam beta pounja bappa.
22 Tetapi Jeſu catta padanja, icot-la pada Ako, daen beër orang matti tannam diorang pounja orang matti.
23 Macca ſèrta Dia ſouda maſſoc de cappal, mourit mouritnja ſouda icot padanja.
24 Macca liat-la, ombac ombac beſar ſouda datang de laout, bagitou agar cappal jaddi batoutop dengan ombac ombac: Dia pon tidor.
25 Macca mourit mouritnja ſouda datang capada Dia, daen ſouda bangon-acan Dia, cattanja, Tuanko , tonghou bet' orang, bet' orang rouſſa.
26 Dia pon catta padanja, Carnappa djouw orang tacot, djouw orang courang petſjayahan? tatcalla dia ſouda bangon daen batogor pada angin angin daen pada Laout: macca ſabantar jaddi todo ſacali cali.
27 Orang manuſia pon ſouda heraen, cattanja, Sjappa-la orang ini, agar angin angin daen laout mendengar lagi padanja?
28 Macca calou dia ſouda datang de tepi ſabrang dedalam Negri Gergeſeno, dua orang dedalam ſjappa Seitan ſouda maſſoc ſouda bertamou Dia de djallan, jang datang derri coubour coubour, daen jang adda nacal banja ſacali cali, bagitou agar nen ſatou orang bole icot djallan itou.
29 Macca liat-la, diorang bateria, cattanja, Jeſu Annac Alla, Voſte fadouli appa pada bet' orang? Voſte ſouda datang de ſini pada houccom bet’ orang dengan ſanſara ſedang waƈtou boulom datang?
30 Djau derri diorang pon adda babbi ſa candan beſar jang batjangala.
31 Seitan Seitan pon ſouda minta derri dia, cattanja, Calou Voſte boang bet’ orang de louwar, bri licenſa pada bet' orang, agar bet' orang, maſſoc dedalam babbi ſa candan ini?
32 Dia pon catta padanja, Pegi djouga. Daen ſerta diorang callouwar, diorang ſouda maſſoc dedalam candan babbi itou: macca liat-la ſegalla candan babbi ſouda djatou derri atas ca bava dedalam Laout, daen ſouda matti dalam ayer.
33 Daen combala combala ſouda lari: daen mannacalla diorang ſouda maſſoc dallam Negri, diorang ſouda bri tau ſamoanja ini, daen appa ſouda jaddi pada orang itou de dallam ſjapp' orang Seitan ſouda maſſoc.
34 Macca liat-la ſegalla Negri ſouda pegi de louwar pada bertamou Dia de djallan, daen ſerta diorang liat padanja, diorang ſouda minta agar dia poulang ſampei de louwar diorang pounja ſipat ſipat Negri.