Select your language

Testamento Barou

Mattheo 1
Mattheo 2
Mattheo 3
Mattheo 4
Mattheo 5
Mattheo 6
Mattheo 7
Mattheo 8
Mattheo 9
Mattheo 10
Mattheo 11
Mattheo 12
Mattheo 13
Mattheo 14
Mattheo 15
Mattheo 16
Mattheo 17
Mattheo 18
Mattheo 19
Mattheo 20
Mattheo 21
Mattheo 22
Mattheo 23
Mattheo 24
Mattheo 25
Mattheo 26
Mattheo 27
Mattheo 28

1 Macca ſouda jaddi mannacalla Jeſu ſouda poutous ſegalla cattahan ini, agar dia poulang derri Negri Galilea, daen datang de ſabrang ſongei Jordaen, de dallam daratan Jehoudi.
2 Daen campon orang banja ſouda mengicot padanja, daen Dia ſouda ſombo diorang de ſanna.
3 Daen orang Phariſeo datang capada dia, daen bertſjoba padanja, daen catta padanja: orang manuſia adda licenſa pada tingalacan bininja tagal ſegalla djenis ſebabnja?
4 Dia pon ſouda menjaout daen catta padanja, boucan djouw orang ſouda batſja, ſjappa derri moulanja ſouda memboat orang manuſia, Dia ſouda memboat diorang ſatou lacki daen ſatou parampouan djouga:
5 Daen dia ſouda catta, tagal itou manuſia adda tingalacan ibou bappanja, daen lecat pada bininja, daen diorang dua orang adda menjaddi daging ſatou djouga?
6 Bagitou agar diorang tiadda lagi dua, hanja daging ſatou. Tagal itou jang Alla Thalla ſouda bericat ſamma ſamma jangan manuſia tſjerey itou.
7 Diorang catta padanja,carnappa pon Mouſcha ſouda ſouro bri ſourat tſjerey, daen tingalacan dia?
8 Dia catta padanja, ſebab jouw orang pounja hati cras Mouſcha ſouda bri licenſa pada jouw orang pada tingalacan bini binimou: hanja derri moulanja tida jaddi bagitou.
9 Hanja ako catta pada djouw orang, calou barang orang tingal-acan bininja maski tagal ſebabnja bagimanna, calou tida ſebab ſondalnja, daen calou dia cauwin dengan parampouan laïn, dia batſjombo, daen ſjappa cauwin dengan orang jang jaddi bertingal, dia lagi batſjombo.
10 Dia pounja mourit catta padanja, calou manuſia pounja hal dengan bininja adda bagitou, tagal itou pon tida baic cauwin.
11 Tetapi dia catta padanja, Orang ſamoa tida mengarti cattahan ini, hanja diorang djouga pada ſjapp’ orang jaddi caſſie itou.
12 Carna adda orang cambiri jang derri ibounja pounja pourut jaddi berannac bagitou: adda pon lagi orang cambiri jang ſouda jaddi bercambiri derri orang manuſia: adda pon lagi orang cambiri jang ſouda bercambiri ſendirinja tagal Radjat Surga. Sjappa bole mengarti itou beërla dia mengarti itou.
13 Waƈtou itou orang bava bouda bouda padanja, agar dia tarou tanaganja de atas dianja, daen mintadoa: mourit mourit pon ſouda batogor padanja.
14 Hanja Jeſu catta, beërla annac annac bouda, daen jangan taggaken diorang datang capada Ako: carna Radjat Surga adda orang bagini pounja.
15 Macca calou dia ſouda tarou tanganja de atas diorang, dia ſouda poulang derri ſanna.
16 Macca liat-la, ſatou orang ſouda datang capada Dia, daen catta padanja, Pangadjar baic, baƈtian appa kita miſter boat, agar kita berole idoppan tercacal?
17 Dia pon catta padanja, Appa pacanira pada Ako bri nammako Baic? Adda ſatou djouga jang adda Baic, catauwi, Tuan Deos. Tetapi calou voſte mau maſſoc dallam idoppan, pegang-la jang ſabda.
18 Dia catta padanja, ſabda appa? Jeſu pon catta, inila, Jangan bounou orang: Jangan bermouca: Jangan mentſjouri: Jangan catta ſahittan douſta:
19 Bri hormat pada lbou Bappa-mou: daen, voſte miſter caſſie pada amſaija-mou, ſamma pada voſte ſendiri.
20 Orang mouda catta padanja, Samoanja ini kita ſouda pegang derri mouda: appa kita lagi adda courang?
21 Jeſu pon catta padanja, calou voſte mau jaddi berlancap, pegila, djouwal barang appa ſamoa nang voſte pounja, daen bri itou pada orang miskyn, daen voſte adda berole arta cayahan dallam Surga: daen marri ca marri, daen icot pada kita.
22 Serta pon orang mouda dengar baccattahaa itou, dia tſjinta daen poulang: carna dia adda arta banjac.
23 Jeſu pon catta pada mouritnja, ſongho ſongho kita catta pada djouw orang, orang caya ſoucar adda maſſoc dallam Radjat Surga.
24 Daen combali kita catta pada djouw orang, Satou onta lebe moura bole maſſoc dallam matta djarong, derri ſatou orang caya bole maſſoc dallam Tuan Deos punja Radjat.
25 Mannacalla mouritnja dengar itou diorang. tercoudjôôt ſangat, cattanja Sjappa pon bole jaddi moumin?
26 Jeſu pon ſouda menantang pada diorang.daen catta padanja; Adapan orang manuſia itou tida bole menjaddi, hanja adapan Alla barang appa ſamoa bole jaddi djouga.
27 Tatcalla Pedro ſouda menjaout daen catta padanja, Liat-la, bet’orang ſouda tingalacan ſamoanja, daen ſouda icot pada voſte: bet’orang pon adda berontong appa?
28 Jeſu pon ſouda catta padanja, ſongho ſongho kita catta pada djouw orang, macca djouw orang jang ſouda tourut Ako, pada waƈtou poula berannacki, mannacalla manuſia pounja Annac adda doudoc de atas Berbeſaranja pounja Malygei djouw, orang lagi adda doudoc atas dua blas Malygei, daen houccom jang dua blas aſſal Iſraël.
29 Macca ſegalla orang jang ſouda tingalacan rouma, ca ſoudara lelacki, ca ſoudara parampouan, ca bappa, ca ibou, ca bini, ca annac, ca bendang, tagal Ako pounja namma, diadda bertamou ſarattus lapis, daen berpouſſaca jang idoppan tercacal.
30 Hanja banja orang partama adda menjaddi jang comediën, daen banja orang jang comediën adda menjaddi jang partama.