Select your language

Testamento Barou

Mattheo 1
Mattheo 2
Mattheo 3
Mattheo 4
Mattheo 5
Mattheo 6
Mattheo 7
Mattheo 8
Mattheo 9
Mattheo 10
Mattheo 11
Mattheo 12
Mattheo 13
Mattheo 14
Mattheo 15
Mattheo 16
Mattheo 17
Mattheo 18
Mattheo 19
Mattheo 20
Mattheo 21
Mattheo 22
Mattheo 23
Mattheo 24
Mattheo 25
Mattheo 26
Mattheo 27
Mattheo 28

1 Macca ſoude menjaddi, mannacalla Jeſu ſouda poutous ſegalla baccattahan ini, agar dia catta pada mourit mouritnja.
2 Djouw orang tau lalou dua hari jaddi Paſcha, macca manuſia pounja Annac jaddi ſaracan pada jaddi bounou de crus.
3 Tatcalla [ſegalla] panghiman, daen orang pengarti ſourat, daen Orang Touwa Touwa derri orang Jehoudi ſouda bacampon de dallam Himan beſar pounja bilic, jang jaddi bernamma Cajaphas.
4 Daen diorang ſouda bitſjara ſamma ſamma, agar diorang dengan tſeredic bole tancap daen bounou pada Jeſu.
5 Tetapi diorang catta: Jangan pada hari Raya, agar jangan jaddi barang goggagompar de antara rayat.
6 Sedang Jeſu pon adda de dallam Bethania, dallam Simon jang bercadel pounja rouma:
7 Souda datang capada dia ſatou parampouan jang adda ſatou bouli alous dengan oubat jang pounja harga beſar, daen dia touwang itou de atas capallanja, ſedang dia doudoc de meeſja.
8 Mannacalla mourit-nja pon liat itou , diorang ſouda gouſſar ſangat, cattanja, Appa bergouna merougi itou?
9 Carna oubat ini ſouda bole jaddi djouwal mahal, daen harganja menjaddi caſſie pada orang miskyn.
10 Hanja calou Jeſu ſouda tau itou catta padanja, Carnappa pacanira orang boat ſouſa pada parampouan ini? Carna dia ſouda boat boatan baic pada Ako.
11 Carna orang miskyn ſa hari hari adda de antara djouw orang, hanja Ako ſa hari hari tida adda de antara djouw orang.
12 Carna calou dia ſouda touwang oubat ini atas badangko, dia ſouda boat itou [pada jaddi ſamma alamat] pada bertannam Ako.
13 Songho ſongho Ako catta pada djouw orang, De manna manna Euangelio ini menjaddi pregoar de dallam ſegalla dunja, de ſanna lagi menjaddi catta catta pada dia pounja ingat-an derri itou nang dia ſouda memboat.
14 Tatcalla ſatou derri jang dua blas itou bernamma Judas Iſcarioth ſouda pegi capada panghimam,
15 Daen dia catta, Djouw orang mau bri appa pada kita, macca kita adda ſaracan dia pada djouw orang? Daen diorang ſouda djandjy pada dia tiga poulo pangal pera.
16 Macca derri pada waƈtou itou dia ſouda tſjari bila, agar dia bole ſaracan dia.
17 Macca pada roti manis pounja hari nang pertama mouritnja ſouda datang capada Jeſu, daen catta padanja? De manna voſte mau agar cami hadirken pada voſte [ſamoania] pada maccan jang Paſcha?
18 Dia pon catta pegi de dallam Negri capada lacki lacki bagini, daen catta padanja, Jang pangadjar catta, Ako pounja waƈtou ſouda ampir, Ako mau dallam rouma-mou maccan Paſcha dengan Ako pounja mourit.
19 Macca mourit mouritnja ſouda boat bagitou bagimanna Jeſu ſouda ſouro pada diorang, daen hadirken jang Paſcha.
20 Macca mannacalla ſouda menjaddi petang hari, dia doudoc [de mêêſja] dengan jang dua blas itou.
21 Daen ſedang diorang maccan dia catta, ſongho ſongho Ako catta pada djouw orang, ſatou derri djouw orang adda djouwal Ako.
22 Diorang pon ſouda bertſjinta ſangat daen ſa orang orang derri diorang ſouda moulay catta padanja, Kita-la adda orang itou Tuanko?
23 Dia pon ſouda menjaout daen catta, Ini-la jang bobo tangan dengan Ako dallam pingan, diadda djouwal Ako.
24 Benar manuſia pounja Annac pon pegi, ſeperti jaddi tertoulis derri Dia, hanja tobat pada manuſia itou, derri ſjappa manuſia pounja Annac jaddi djouwal, jaddi pon lebe baicpadanja, calou manuſia itou tida jaddi berannac.
25 Judas pon, jang ſouda djouwal Dia, menjaout daen catta, Kita-la adda orang itou Rabbi ? Dia catta padanja pacanira ſouda catta itou.
26 Daen ſedang diorang maccan, Jeſu ſouda ambil jang roti, daen calou dia  ſouda menjomba dia ſouda petſja itou , daen bri itou pada mourit mouritnja, daen catta, Ambil-la, maccan-la, Itou-la adda Ako pounja badang.
27 Macca dia ſouda ambil tſjauwan minnom, daen ſerta dia ſouda tarima caſſie dia ſouda bri itou, padanja, cactanja , Minnom-la ſamoa derri itou.
28 Carna itoula adda ako pounja dara, jang Cauwoul barou pounja dara, jang jaddi touwang tagal orang banja, agar diorang tarima ampon dooſſa.
29 Ako pon catta pada djouw orang, macca ako tiadda lagi minnom derri pohon angor pounja boa ini derri pada ſaracan, ſampei pada hari itou, mannacalla ako adda minnom itou barou dengan djouw orang dallam Bappako pounja Radjat.
30 Macca mannacalla diorang ſouda njanjy njanjyhan terpoudjy, diorang ſouda pegi de louwar capada boa minja pounja gounong.
31 Tatcalla Jeſu catta padanja, Pacanira orang ſamoa pada malam ini jaddi berdhinki tagal ako: carna jaddi menjourat, Ako adda poucol jang combala, daen domba domba candan jaddi tljerey merey.
32 Hanja mannacalla ako ſouda bangon, ako adda bedjallan adapan pacanira orang de negri Galilea.
33 Tetapi Pedro menjaout daen catta padanja, Maski diorang ſamoa jaddi berdhincki tagal voſte, kita tida jaddi berdhincki ſa oumor pon tida.
34 Jeſu catta padanja, ſongho ſongho Ako catta pada pacanira, pada malam ini djouga, daulou derri ayam bacoco, pacanira adda baſancal pada Ako tiga cali.
35 Pedro pon catta padanja, Maski beta miſter matti lagi dengan voſte, beta tida adda baſancal pada voſte barang warna pon tida, ſegalla mourituja pon lagi catta bagitou.
36 Tatcalla Jeſu ſouda pegi dengan diorang pada barang tampat bernamma Gethſemane, daen catta pada mouritnja, Doudoc-la pacanira orang de ſini ſampei kita pegi, daen menjomba de ſanna.
37 Macca dia ſouda ambil Pedro, daen Zebedeo pounja annac dua orang, dia ſouda moulay bertſjinta daen hatinja jaddi ſaſa ſangat.
38 Tempo itou dia catta padanja, Djyuwako jaddi bertſjinta ſacali cali ija ſampei maout: tingal la de ſini daen djaggala dengan ako.
39 Macca calou dia ſouda bedjallan de adapan ſidikit, dia djatou atas moucanja, daen dia menjomba daen catta, Bappaco, djycalou bole jaddi, beërla tſjouwan minnoman ini lalou derri kita: Tetapi boucan ſeperti kita mau, hanja.ſeperti voſte mau.
40 Macca dia datang capada mouritnja, daen dia bertamou diorang tidor, daen dia catta pada Pedro, pacanira pon tida bole djagga dengan Ako ija ſa djam pon tida?
41 Djagga-la daen menjomba, agar pacanira orang jangan maſſoc dallam tſjobahan: jang ſpirito pon adda radjing, hanja jang daging adda lombot.
42 Dia pegi combali pada nang ca dua cali daen menjomba, cattanja, Bappako, calou tſjauwan minnoman ini tida bole lalou derri ako, hanja calou kita miſter minnom djouga, [baic-la] candati-mou menjaddi djouga.
43 Macca mannacalla dia datang pada diorang dia bertamou diorang tidor: carna diorang pounja matta mengantoc.
44 Macca dia ſouda tingalacan diorang daen pegi combali, daen dia menjomba pada nang ca tiga cali, cattanja bacattahan ini djouga.
45 Waƈtou itou dia datang capada mouritnja, daen catta padanja, tidor-la ſacaran djouga daen brenti: Liatla horas ſouda datang ampir, daen manuſia pounja Annac jaddi ſaracan dallam orang berdooſſa pounja tangan.
46 Bangon-la, beer cami poulang, liat-la dia adda ampir jang djouwal pada ako.
47 Macca ſedang dia catta lagi, liat-la, Judas ſatou derri duablas itou ſouda datang , daen dengan dia rayat banja dengan pedang daen batang, jang datang derri panghimam panghimam daen derri Orang Jehoudi pounja Orang Touwa Touwa
48 Dia pon jang djouwal pada Dia, dia ſouda bri ſa tanda pada diorang, cattanja: Pada ſjappa beta adda bri tſjum, dia-la adda djouga, tancap pada dia.
49 Macca dia ſabantar ſouda datang capada Jeſu, daen catta, Tabêê Rabbi: daen dia bertſjum padanja.
50 Hanja Jeſu catta padanja, Sobat pacanira boat appa de ſini? Tatcalla diorang datang ampir, daen pegang pada Jeſu dengan tangan daen tancap padanja.
51 Macca liatla, orang ſatou derri orang jang adda dengan Jeſu, ſouda oundjo tanganja daen tſjabot pedangnja, daen dia ſouda tata Himam beſar pounja hamba, daen tata poutous dia pounja telinga.
52 Tatcalla Jeſu catta padanja, combali pedangmou de dallam tampatnja: carna ſegalla orang jang ambil pedang, diorang jaddi binaſſa derri pedang.
53 Attau ſikir pacanira ako ſacaran tida bole menjomba capada Bappako, daen diadda ſouro pada kita lebe derri barang dua blas laxa Mellaïcat?
54 Bagimanna pon jang ſourat jaddi berpoutous, jang catta, miſter menjaddi bagitou?
55 Pada waƈtou itou djouga Jeſu ſouda catta pada jang rayat, pacanira orang ſouda pegi de louwar ſeperti lauwan orang amoc, dengan pedang daen batang [tida courang,] agar tancap pada Ako: ſa hari hari ako doudoc de antara pacanira orang, daen adjar dallam Beytoul, daen pacanira orang tida tancap pada ako.
56 Tetapi ſamoanja ini ſouda menjaddi agar orang Nabbi Nabbini pounja ſourat jaddi poutous. Tatcalla ſegalla mouritnja ſouda lari, daen tingal-acan dia.
57 Orang pon jang ſouda tancap pada Jeſu, ſouda antar padanja capada Cajaphas jang Himam beſar, de manna orang pengarti ſourat daen orang Touwa Touwa ſouda bacampon.
58 Pedro pon ſouda icot padanja derri djau ſampei pada Himam beſar pounja aſtana, daen dia maſſoc daen doudoc ampir pada jang hamba hamba, pada liat jang ſoudahan.
59 Orang panghimam, daen Orang Touwa Touwa daen ſegalla Orang bitſjara beſar pon ouda tſjari ſaxi douſta lauwan Jeſu, agar diorang bole bounou padanja, tetapi diorang tida bertamou app’ appa.
60 Macca maski banja ſaxi douſta ſouda datang, wellakin diorang tida bertamou app’ appa.
61 Hanja pada achirnja ſouda datang dua orang ſaxi douſta, jang catta, Orang ini ſouda catta, Kita bole rombacan Alla Thalla pounja Beytoul, daen membaycki combali dallam tiga hari.
62 Daen Himam beſar ſouda bangon daen catta padanja, pacanira tida menjaout app’ appa? Orang ini berſaxi appa derri pacanira?
63 Tetapi Jeſu ſouda diëm, daen Himam beſar ſouda menjaout daen catta padanja, Ako baſompa pacanira adapan Alla Thalla teridop, agar pacanira catta pada cami, calou pacanira adda jang Chriſto, jang Annac Deos?
64 Jeſu catta padanja, Voſte ſouda catta bagitou. Tetapi kita catta pada djouw orang, Derri pada ſacaran djouw orang adda liat manuſia pounja Annac doudoc ca tangan canam derri Alla pounja cauwaſſa daen datang dallam langit pounja auwang.
65 Waƈtou itou Himam beſar ſouda tſjaric badjou-nja, cattanja, Dia ſouda hodjat-acan pada Alla Thalla, manna ſacaran lagi courang ſaxi? Liat-la, ſacaran djouw orang ſouda dengar dia pounia hodiatan:
66 Appa djouw orang kira-kira? Daen diorang ſouda menjaout daen catta, Adda haros dia matti.
67 Tatcalla diorang ſouda balouda de dallam moucanja daen poucol padanja dengan gingam.
68 Macca orang laïn ſouda menampar padanja, daen catta, Bernabbihi pada cami Chriſto, ſiappa ſouda poucol pada voſte?
69 Pedro pon adda doudoc de louwar dallam aſtana. daen ſatou hamba parampouan ſouda datang capada dia, cattanja, pacanira lagi adda dengan Jeſu itou jang derri Galilea.
70 Hanja dia ſouda baſancal itou de mouca orang ſamoa, cattanja, Beta tida tau appa pacanira catta.
71 Sedang dia pon callouwar capada pintou de adapan, hamba lain ſouda liat padanja, daen dia catta pada orang jang adda de ſanna, Orang ini lagi adda dengan Jeſu itou jang derri Nazareth.
72 Dia pon combali ſouda baſancal itou dengan ſompahan, cattanja, Beta tida kenal pada manuſia itou.
73 Sidikit pon comediën, orang jang badiri de ſanna ſouda datang ampir daen catta pada Pedro, ſongho pacanira lagi adda derri orang itou, carna baſſa-mou boat agar cami kenal pada pacanira.
74 Tatcalla dia moulay batobat-acan ſendirinja daen baſompa, Beta tida kenal manuſia itou.
75 Macca ſabantar ayam bacoco: daen Pedro ſouda ingat pada Jeſu pounja cattahan, jang ſouda catta padanja, Daulou derri ayam bacoco, pacanira adda baſancal pada kita tiga cali. Macca dia ſouda pegi de louwar daen menangis terpaït.