Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Demikijenlah ſudah terhabiskan ſawrga dan dunja, dan ſegala ſerwa kaduwanja.
2 Karana Allah ſudah menghabiskan pada harij jang katudjoh per´usahannja, jang telah dekardjakannja itu, dan ija ſudah berhenti pada harij jang tatudjoh deri pada ſegala kapandejannja, jang talah deperbowatkannja itu.
3 Dan Allah ſudah memberkatij akan harij jang katudjoh, dan ſudah mengkhuduskan dija itu, awleh karana dalamnja ſudahlah ija berhenti deri pada ſegala per´usahannja, jang telah dedjadikanlah Allah, akan berlakukan itu.
4 Inilah ſegala kadjadi´an langit dan bumi, tatkala dedjadikannja kaduwanja: pada harij tatkala dekardjakanlah Huwa Allah akan bumi dan langit;
5 Dan ſegala tondjang2an dipadang, dihulu der pada adanjalah dibumi, dan ſakalijen sajor2an dipadang, dihulu deri pada terbitnjalah: awleh karana tijadalah deperhudjanij Huwa Allah di´atas bumi, dan ſa´awrang manuſija tijadalah akan perúſah tanah.
6 Karana ſawatu awap najiklah deri dalam bumi: dan ija djuga membaſahkanlah ſaganap muka tanah.
7 Tatkala itu deperupakanlah Huwa Allah akan manuſija deri pada lubuh tanah, dan detijopkannjalah kadalam lijang hidongnja ſawatu hambuſan kahidopan; demikijenlah djadi manuſija itu akan djiwa jang hidop.
8 Lagipawn telah ſudah detanamkanlah Huwa Allah ſawatu taman di-Xejden deri ſabelah timor; lalu detarohkannjalah desitu akan manuſija, jang telah deperupakannja itu.
9 Dan telah deterbitkan Huwa Allah deri dalam tanah ſakalijen pohon kajuw, jang terinduw pada pnglihat, dan bajik akan makanan: dan pohon kajuw kahiopan pada sama tengah taman itu: dan pohon kajuw pang´atahuwan akan bajik dan djahat.
10 Maka ſabowah sungej adalah hilir deri dalam Xejden, akan membaſahkan taman itu; dan deri sana ija deperſakukan, dan mendjadi akan ampat hulu.
11 Nama saleh ſawatu itu Piɧawn; ija inilah jang ada men´uliling ſaluroh tanah HHawila dimana amas itu.
12 Bermula amas tanah itu bajik adanja: diſanalah muijara, dan permata unam.
13 Dan nama sungej jang kaduwa itu DJihhawn: ija inilah jang ada meng´uliling ſaluroh tanah Kuɧ.
14 Dan nama sungej jang katiga itu HHidekhel; ija inilah jang ada pergi kaſabelah timor Aɧur: dan sungeijang ka´ampat ija itu Firat.
15 Maka dibawahlah Huwa Allah akan manuſija itu, lalu deperdijamkannjalah dija ditaman Xejden, akan per´uſah itu, dan akan menonguw itu.
16 Maka berpaſanlah Huwa Allah kapada manuſija itu, ſambil ſabdanja: deri pada ſegala pohon kajuw ditaman ini ſamadja angkaw ber´awleh makan:
17 Tetapi deri pada pohon kajuw pang´atahuwan akan bajik dan djahat, djanganlah angkaw makan deri padanja: karana pada harij, tatkala angkaw makan deri padanja, ſanistjaja angkaw akan mati2.
18 Lagipawn ſudahlah Huwa Allah baferman: bahuwa tijadalah bajik ada manuſija itu ſa´awrangnja; aku hendakh kardjakan baginja ſawatu penulong penaka kahadapannja.
19 Karana apabila Huwa Allah ſudahlah merupakan deri pada tanah ſegala binatang dipadang, dan ſegala burongan dilangit, maka ſamwanja itu dedatangkannjalah kapada Adam, nedakh melihat, bagimana ija panggil akan dija: maka barang ſaſawatu, jang Adam panggil akan dija der pada dirij jang hidop, itu djuga namanja.
20 Maka ſudahlah Adam panggil ſegala nama bagi ſegala binatang djinakh, dan bagi burongan dilangit, dan bagi ſegala binatang lijar dipadang: tetapi bagi manuſija tijadalah dedapatnja ſawatu penulong penaka kahadpannja.
21 Maka dedjatohkanlah Huwa Allah ſawatu antokh lelap ka´atas Adam, ſahingga ija tidorlah: maka ija pawn ambillah ſawatu deri pada ſegala ruſokhnja, dan tutoplah buboh daging gantinja.
22 Maka Huwa Allah pawn per´uſahlah ruſokh itu, jang telah de´ambilnja dari pada Adam, mendjadi parampuwan: dan datangkanlah dija kapada Adam.
23 Maka katalah Adam; inilah ſakali ini tulang deri pada ſegala tulangku, dan daging der pada dagingku: awleh karana itu ija akan terpanggil parampuwan; ſebab deri pada laki2 ſudah ter´ambil adanja.
24 Deri karana itu laki2 hedakh meninggalkan bapanja dan ibunja dan malekat pada  bininja, dan baduwanja hendakh mendjadi akan ſawatuu djuga daging.
25 Maka adalah kaduwanja itu talandjang, Adam dan bininja: dan tijadalah bermalu adanja.