Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1Adapawn ular itu adalah tjeredikh derpada ſegala binatang lijar dipadang, jang ſudah dekerdakanlah Huwa Allah: maka ija pawn berkatalah kapada parampuwan: ſonggohkah bahuwa Allah ſudah bertitah, tijadalah kamu akan makan deri pada ſegala pohon kajuw ditaman ini?
2 Maka berkatalah parampuwan kapada ular itu; deri pada bowah pohon kajuw ditaman ini kamij bawleh makan:
3 Hanja der pada bowah pohon kajuw itu, jang pada sama tengah teman, ſudah bertitah Allah: tijadalah kamu kaduwa bawleh makan der padanja, dan tijadlah kamu kaduwa bawleh kena padanja, ſopaja djangan kamu kaduwa mati.
4 Maka berkatalah ular itu kapada parampuwan: tijadalah kamu kaduwa akan mati2
5 Karana ada dekatahuwij Allah, bahuw pada harij tatkala kamu kaduwa makan deri padanja, maka akan terbukalah mata2 kamu: maka kamu kaduwa akan mendjadi ſeperti Allah, ſerta meng´atahuwij akan baijk dan djahat.
6 Maka parampuawan itu melihatlah, bahuwa bajiklah pohon kajuw itu akan makanan, dan bahuwa kadendaman adanja pada mata2, dan terindulah pohon kajuw itu akan memberij budij, maka meng´ambillah ija deri pada bowahnja, dan makanlah: lagipawn ija memberilah pada lakinja ſertaja itu, dan makalah ija.
7 Maka terbukalah mata2 kaduwanja itu, dan ſudah dekatahuwij marika itu, bahuwa talandjang adanja; maka dedjahitnja meng´ubong dawon2 pohon ara, lalu dekardjakannja bagi dirinja tapih2.
8 Telah itu maka dedengarnjalah akan ſawara Huwa Allah itu berdjalan2 didalam taman itu pada angin kaſijangan: tatkala itu maka ſudah ſembunjikan dirinja Adam dan parampuwannja deri pada hadapan hhadlret Huwa Allah ditengah2 kajuw2an taman itu.
9 Maka Huwa Allah pawn pangillah kapada Adam, dan ſabdahlah padanja: dimakah angkaw?
10 Maka ija pawn ſombahlah: ſawaramu ſudah ſahaja dengar ditaman; dan ſudah ſahaja takot, awleh karana talandjanglah ſahaja ini, dan ſudah ſahaja ſembunjikan dirij ſahaja.
11 Maka ija pawn ſabdalah: ſijapakah ſudah memberita padamu bahuwa talandjanglah adamu? ſudahkah angkaw makan deri pada pohon kajuw, jang aku berpaſanlah padamu, akan djangan makan deri padanja?
12 Telah itu maka ſombahlah Adam: parampuwan jang ſudah kawberij baſerta dengan ſahaja, ija itu jang ſudah memberij pada ſahaja deri pada pohon kajuw itu, dan ſahaja ſudah makan.
13 Maka ſabdalah Huwa Allah kapada parampuwan: mengapa angkaw ſudah bowat ini? maka ſombahlah parampuwan; ular itu ſudah membintjanakan ſahaja, dan ſahaja ſudah makan.
14 Tatkala itu maka ſabdalah Huwa Allah kapada ular itu: ſedang ſudah kawkardjakan ini, kakutokanlah adamu deri pada ſegala binatang djinakh, dan deri pada ſegala binatang lijar dipadang: di´atas purutmu angkaw akan melaa, dan lubuh pawn angkaw akan makan ſegala harij2 kahidopanmu lamanja.
15 Dan perſaturuwan pawn aku akan berdirikan antaramu, dan antara parampuwan ini, dan antara benehmu, dan antara benehnja: ija itu akan meromokhkan bagimu kapal, dan angkaw ini akan meromokhkan baginja tumit.
16 Kapada parampuwan itu ſabdalah ija: terlalu ſakali aku akan perbajakh kaſusahanmu pada kabontinganmu: dengan suſah angkaw akan ber´anakh ſegala anakh2, dan kapada lakimu ka´inginanmu, dan ija itu akan memarentehkan padamu.
17 Dan kapada Adam ſabdalah ija: awleh karan angkaw ſudah dengar2an akan ſawara binimu, dan angkaw ſudah makan deri pada pohon kajuw, jang aku berpaſanlah padamu, ſambil baferman: djangan kawmakan deri padanja itu; maka kakutokanlah tanah itu deri karanamu, dengan suſah angkaw akan makan deri padanja ſakalijen harij kahidopanmu lamanja.
18 Lagipawn itu akan tombohkan bagimu durij2 dan parupokh2: dan angkaw akan makan sajor2an dipadang.
19 Dengan peloh mukamu angkaw akan makan rawtij, ſampej kawkombali kapada tanah, ſedang ſudah kawter´ambil der padanja: karana bahuwa lubuh adamu, dan kapada lubuh djuga angkaw akan kombali.
20 Bermula depanggillah Adam akan nama bininja itu HHawa, awleh karana ija itu djadi ibuw ſegala awrang jang hidop.
21 Maka desuroh Huwa Allah akan Adam dan bininja itu kardjakan badju2 deri pada kulit, dan deſabdanjalah marika itu berpakej dija.
22 Takala itu bafermanlah Huwa Allah: lihatlah, manuſija itu ſudah djadi ſeperti saleh ſawatu deri pada kita, ſopaja dekatahuwinja jang bajik dan jang djahat: maka ſakarang ſajogijanja, djangan ija mendjingkuw tangannja, dan meng´ambil lagi deri pada pohon kajuw kahidopan itu, dan makan, dan hidop ſalama2nja:
23 Sebab itu dekaluwarkannjalah Huwa Allah akan dija deri dalam taman di-Xejden, akan per´uſah tanah, der mana ſudahlah ija ter´ambil.
24 Dan debowangkannjalah manuſia itu: dan deperdjamkannjalah deri pada ſabelah timor pada taman di-Xejden itu akan babarapa Kerub, dan akan ſabilah pedang berkilat, jang balajimkan dirinja; ſopaja detongguwinja akan djalan pohon kajuw kahidopan itu.