Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1Sabermula maka Adam berkenallah akan HHawa bininja itu: maka ija meng´andonglah, dan ber´anakhlah KHajin, dan katalah: bejta ini ſudah ber´awleh ſawatu laki2 deri pada Huwa.
2 Maka kombali ija ber´anakh sudaranja laki2 Habel: maka djadilah Habel ſa´awrang gombala kambing domba, dan KHajin djadilah ſa´awrang per´usah tanah.
3 Maka djadilah pada udjong barang harij2, bahuwa dehentarlah KHajin deri pada bowah2 tanah akan perſombahan bagi Huwa.
4 Dan Habel pawn ija itu menghentarlah lagi deri pada ſegala sulong kambing dombanja, dan deri pada lemakhnja: maka detiliklah Huwa kapada Habel, dan kapda perſombahannja:
5 Tetapi kapada KHajin, dan kapada perſombahannja tijadalh detiliknja: tatkala itu hangatlah amarah bagi Khaijn amat, dan ber´ubahlah ſerej mukanja.
6 Maka bafermanlah Huwa kapada KHajin: meng´apa ſudah hangat amarah bagimu? dan meng´apa ſudah ber´ubah ſerej mukamu?
7 Tijadakah, djikalaw ſudah kawbowat bajik, kaebehan? dan dikalaw ſudah tijada bawbowat bajik, pada pintu djuga dawſa ada berkawal: ſamadja kapadamu karinduwannja, dan angkaw ini akan memarentahkan padanja.
8 Maka berkatalah KHajin kapada Habel sudaranja itu: dan djadi tatkala ada kaduwanja dipadang, bahuwa bangonlah KHajin lawan Habel sudaranja itu, dan membunohlah dija.
9 Maka ſabdalah Huwa kapada KHajin: dimanatah Habel sudaramu? maka ſombahlah ija: tijada bejta tahu: bejtakah ini penongguw sudaraku?
10 Maka ſaabdalah ija: apakah ſudah kawkardja? ada ſawara darah sudaramu, jang baterijakh2 kapadaku deri pada bumi.
11 Maka ſakaranglah berkuotkh adamu der pada tanah, jang ſudah buka mulutnja akan menjabot darah sudaramu deri pada tanganmu.
12 Apabila kawper´uſah tanah, itu tiada akan kombali memberij khowatnja padamu: ſa´awrang kombara dan ſasat angkaw akan ada di´atas bumi.
13 Maka ſombahlah KHajin kapada Huwa; beſarlah kaſalahanku deri pada dapat di´amponij.
14 Lihatlah, ſudah kawbowang patek pada harij ini der atas muka tanah, maka deri pada hadapan hadlretmu hendakh patek ſembunjikan diri patek; dan patek akan ada ſa´awrang kombara dan ſasat di´atas bumi, maka djadi ſaſa´awrang jang mendapat patek akan membunoh patek.
15 Maka ſabdalah Huwa padanja: awleh karana itu barang ſijapa jang membunoh Khajn tudjoh kali akan taperbalaskan: maka bubohlah Huwa pada KHajin ſawatu tanda, ſopaja djangan memarang dija, saſa´awrang pawn jang mendapat dija.
16 Maka kaluwarlah KHajin deri hadapan hhadlret Huwa: lalu dudokhlah ija dibenowa Nwd, diſabelah timor dari Xejden.
17 Bermula berkenallah KHajin akan bininja, maka djadilah ija bonting, dan beránakhlah ija akan HHanawk: maka adalah ija per´uſah ſabowah negerij, dan panggillah ija nama negerij itu, ſeperti nama anakhnja laki2 itu HHanawk.
18 Maka baig HHanawk pawn taperanakhlah Xirad, maka Xirad pawn per´anakhlah Mehhuja´ejl, dan Mehhuja´ejl per´anakhlah Metuɧa´eil, dan Metuɧaéjl per´anakhlah Lamek.
19 Maka Lamek pawn meng´ambillah bagi dirinja duwa awrang bini: nama ſawatu itu Xada, dan nama jang kaduwa itu TSila.
20 Maka ber´anakhlah Xada itu akan Jabal; ija itu adalah bapa awrang jang berudokh taratakh, dan memejara binatang2 djinakh.
21 Dan nama sudaranja laki2 itu Jubal: ija ituu adalah bapa ſegala jang pitik kitjapi dan murij.
22 Dan TSila  pawn ija tiu ſudah ber´anakh Tubal KHajin ſa´awrang meng´upam ſegala kapandejan timbaga dan besij: dan sudara parampuwan Tubal KHajin itu Naxama.
23 Bermula katalah Lamek kapada kaduwa bininja Xada dan TSila: dengarlah ſawaraku, hej kaduwa bini Lamek, ſambotlah kapada telingamu barang titahku: ſonggohpawn aku membunoh garang ſa´awrang laki2 karana lukaku, dan ſa´awrang muda karana litjatku:
24 Sedang KHajin tudjoh kali akan taperbalaskan: tetapi Lamek tudjoh kijen tudjoh puloh kali.
25 Bermula berkenallah Adam pula akan bininja; maka ija ber´anakhlah ſawatu anakh laki2, dan menjebutlah namanja SJejt: karana (katanja) bahuwa Allah ſudah memberij padaku beneh lajin mengganti Habel; ſedang Khain ſudah membunoh dija.
26 Maka bagi Sjeit pawn ſendirinja ſudah deper´anakhkan lagi ſawatu anakh laki2, maka ija ſebutlah namanja Enawɧ: tatkala itu awrang memulaij akan berſombahjang dengan nama Huwa.