Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Inilah surat ſegala kadjadi´an Adam: pada harij tatkala Allah mendjadikanlah manuſija, maka dekardjakannja dija atas rupa Allah.
2 Laki2 dan parampuwan ſudah dedjadikannja marika itu, lalu deberkatinja marika itu, dan deſebutnja namanja Manuſija, pada harij tatkala marika itu dedjadikan.
3 Bermula hidoplah Adam ſaratus dan tiga puloh tahon, dan per´anakh ij ſa´awrang atas rupanja, atas teladannja: lalu menjebutlah namanja SJeit.
4 Maka adalah ſegala harij Adam, komedijen deri pada ija ſuda per´anakh SJejt, dawlapan ratus tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakah laki2 dan anakh parampuwan.
5 Demikijen adalah ſegala harij Adam, jang ija ſudah hidop itu, ſambilan ratus dan tiga puloh tahon: lalu ija mati.
6 Adapawn hidoplah SJejt ſaratus dan lima tahon: dan per´anakhlah ija Enawɧ.
7 Maka hidoplah SJejt, komedijen der pada ija ɧudah per´anakh Enawɧ, dawlapan ratus dan tudjoh tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
8 Demikijen adalah ſegala harij SJeit itu ſambilan ratus dan ſapuloh duwa tahon: lalu ija mati.
9 Adapawn hidplah Enawɧ ſambilan puloh tahon: dan per´anakhlah ija KHejnan.
10 Maka hidoplah Enawɧ, komedijen deri pada ija ſudah per´anakh KHejnan, dawlapan ratus dan ſapuloh lima tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
11 Demikijen adalah ſegala harij Enawɧ itu ſambilan ratus dan lima tahon: lau ija mati.
12 Adapawn hidoplah KHejnan tudoh puloh tahon: dan per´anakhlah ija Mahalal´ejl.
13 Maka hidoplah KHejnan , komedijen deri pada ija ſudah per´anakh Mahalal´ejl, dawlapan ratus dan ampat puloh tahon: dan per´anakhlah ija babarap anakh laki2 dan anakh parampuwan.
14 Demikijen adalah ſegala harij KHejnan itu ſambilan ratus dan ſapuloh tahon: lalu ija mati.
15 Adapawn hidoplah Mahalal´ejl anam puloh lima tahon: dan per´anakhlah ija Jered.
16 Maka hioplah Mahalal´ejl, komedijen deri pada ija ſudah per´anakhlah Jered, dawlapan ratus dan tiga puloh tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
17 Demikijen adalah ſegala harij Mahalal´ejl itu dawlapan ratus dan ſambilan puloh lima tahon: lalu ija mati.
18 Adapawn hidoplah Jered ſaratus dan anam puloh duwa tahon: dan per´anakhlah ija HHanawk.
19 Maka hidoplah Jered, komedijen deri pada ija ſudah per´anakh HHanawk, dawlapan ratus tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
20 Demikijen adalah ſegala harij Jered itu ſambilan ratus dan anam puloh duwa tahon: lalu ija mati.
21 Adapawn hidoplah HHanawk anam puloh lima tahon: dan per´anakhlah ija Metuɧalahh.
22 Maka berdjalan2lah HHanawk baſerta Allah, komedijen deri pada ija ſudah per´anakh Metuɧalahh, tiga ratus tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
23 Demikijen adalah ſegala harij HHanawk itu tiga ratus dan anam puloh tahon.
24 Maka berdjalan2lah HHanawk baſerta Allah; dan tijadalah ija terdapat, der karana de´ambilnja awleh Allah.
25 Adapawn hidoplah Metuɧalahh ſaratus dan dawlapan puloh tudjoh tahon: dan per´anakhlah ija Lamek.
26 Maka hidoplah Metuɧalahh, komedijen deri pada ija ſudah per´anakh Lamek, tudjoh ratus dan dawlapan puloh duwa tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
27 Demikijen adalah ſegala harij Metuɧalahh itu ſambilan ratus dan anam puloh ſambilan tahon: lalu ija mati.
28 Adapawn hidoplah Lamek ſaratus dan dawlapan puloh duwa tahon: dan per´anakhlah ija ſawatu anakh laki2.
29 Dan ſebutlah ija namanja Nohh, katanja: ija inilah akan menghiborkan kamij deri pada pakardja´an kamij, dan deri pada kaſusahan tangan2 kamij deri karana tanah, jang telah dekutokij awleh Huwa.
30 Maka hidoplah Lamek, komedijen deri pada ija ſudah per´anakh Nohh, lima ratus dan ſambilan puloh lima tahon: dan per´anakhlah ija babarapa anakh laki2 dan anakh parampuwan.
31 Demikijen adalah ſegala harij Lamek itu tudjoh ratus dan tudjoh puloh tudjoh tahon: lalu ija mati.
32 Maka adalah Nohh ſa´awrang lima ratus tahon tuwahnja: maka per´anakhlah Nohh, akan SJejm, akan HHam, dan akan Jafet.