Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka bafermanlah Huwa pada Nohh: Maſokhlah angkaw ini, dan ſakalijen awrang iſij rumahmu kadalam Bahtara: awleh karana telah kulihat dikaw betul pada hhadlretku dalam awrang ſabangſa ini.
2 Deri pada ſakalijen binatang jang thahir bawalah awlehmu tudjoh2 ejkor, djantan dan betinanja: dan deri pada ſegala binatang jang tijada thahir itulah, duwa2 ejkor, djantan dan betinanja.
3 Lagipawn deri pada ſegala burong dilangit tudjoh2 ejkor, djantan dan betina, ſopaja menghidop beneh di´atas muka ſaganap bumi.
4 Karana lalu lagi tudjoh harij aku ini ada menghudjanij ka´atas bumi, ampat puloh harij dan ampat puloh malam lamanja: maka aku ini akan menghapuskan ſakalijen ka´ada´an, jang ſudah kukardjakan itu, deri atas muka tanah.
5 Maka debowatlah Nohh menurut barang ſakalijen, jang ſudah dipaſanlah padanja awleh Huwa.
6 Bermula Nohh itu ſa´awrang anam ratus tahon tuwahnja, tatkala ampuhan ajer itu adalah di´atas bumi.
7 Maka maſokhlah Nohh, dan ſegala anakhnja laki2, lagi isterinja, dan bini2  ſegala anakhnja laki2 itu ſertanja kadalam Bahtara, deri karana ſegala ajer ampuhan itu.
8 Deri pada ſegala binatang jang thahir, dan deri pada ſegala binatang jang tijada itu thahir, dan deri pada ſegala burong, dan ſakalijen jang ada mnjulor di´atas tanah;
9 Duwa2 ejkor ſudah maſoh kapada Nohh kadalam Bahtara, djantan dan betina, ſeperti jang telah depaſanlah Allah akan Nohh.
10 Maka djadilah habis tudjoh harij, bahuwa ſegala ajer ampuhan itu ſampejlah ka´atas bumi.
11 Pada tahon jang ka´anam ratus deri pada ſegala tahon kahidopan Nohh, pada bulan jang kaduwa, pada harij jang kaſapuloh tudjoh deri pada bulan itu: pada harij itu djuga, maka terbelahlah ſakalijen mata ajer tubir ramej2, dan ſegala pantjuran langit pawn terbukalah.
12 Maka turonlah hudjan daras ka´atas bumi, ampat puloh harij dan ampat puloh malam lamanja.
13 Betul pada harij itu djuga maka maſokhlah Nohh, dan SJejm, dan HHam, dan Jafet, ſegala anakh laki2 Nohh itu; lagi isterij Nohh, dan katiga bini ſegala anakhnja laki2 itu ſerta dengan marika itu kadalam Bahtara:
14 Marika itulah, dan ſakalijen binatang lijar menurtu bagejnja, dan ſakalijen binatang djinakh menurut bagejnja, dan ſakalijen sulor2an, jang mejulor di´atas bumi, menurut bagejnja, dan ſakalijen burong menurut bagejnja, datang kapada ſakalijen burong kitjil deri pada ſakalijen sajap.
15 Maka maſokhlah kapada Nohh kadalam Bahtara itu duwa2 ejkor deri pada ſakalijen daging, jang dalamnja itu njawa kahidopan.
16 Maka ſegala jang maſokh, djantan dan betina deri pada ſakalijen daging itu maſokhlah, ſeperti jang depaſanlah padanja awleh Allah: telah itu maka detutoplah Huwa Bahtara itu deri balakang dija.
17 Maka adalah ampuhan itu ampat puloh harij lamanja di´atas bumi, maka bertambah2lah ſegala ajer, dan ſudah mengangkat Bahtara itu, maka ſudahlah ter´angkat deri atas bumi.
18 Maka berkaraſanlah ſegala ajer, dan bertambahanlah itu amat di´atas bumi: ſahingga anjutlah Bahtara itu di´atas muka ſegala ajer
19 Maka ſegala ajer itu berkaraſanlah terlalu amat di´atas bumi: ſahingga tertudonglah ſakalijen gunong jang tinggij, jang dibawah ſaluroh langit itu.
20 Lima belas hasta deri atas maka berkaraſanlah ſegala ajer itu: ſahingga tertudonglah ſegala gunong.
21 Maka putuslah njawa ſakalijen daging, jang bergarakh dirinja di´atas bumi, deri pada ſegala burong, dan der pada ſegala binatang djinakh, dan deri pada ſegala binatang lijar, dan deri pada ſakalijen sulor2an, jang menjulor di´atas bumi; lagi pawn ſakalijen manuſija.
22 Sakalijen jang hambuſan njawa kahidopan didalam hidongnja, deri pada ſakalijen jagn didarat, itu ſudah mati.
23 Maka dehapuskannja ſakalijen ka´ada´an, jang di´atas muka tanah itu, deri pada mnuſija ſampej kapada binatang, ſampej kapada sulor2an, dan sampej kapdada burong2an dilangit, maka terhapuslah ſegala itu deri pada bumi: hanja tinggallah Nohh ſa´awrangnja, dan barang ſaſawatu jang ſertanja itu dalam Bahtara.
24 Adapawn berkaraſanlah ſegala ajer itu di´atas bumi, ſaratus dan lim puloh harij lamanja.