Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka Allah memberkatilah akan Nohh dan akan anakh2nja laki2; ſaraja ija bafermanlah kapada marika itu: bar´anakh2lah kamu, dan bertambah2lah kamu, dan meng´isilah kamu akan bumi itu:
2 Maka katakotan der padamu, dan kakadjutan deri padamu itu akan berlaku ka´atas ſakalijen binatang dibumi, dan ka´atas ſakalijen burong dilangit; bahuwa deri pada ſakalijen, jang bergarakh dirinja ditanah, dan deri pada ſakalijen ikan dilawut: itu pada tangan kamu telah terſarahlah.
3 Sakalijen jang bergarakh dirinja, jang adanja hidop, itulah kapada ſagala kamu akan makanan: ſeperti ſegala dawon sajor, bahuwa telah kuberij kapada ſegala kamu barang ſakalijen itu.
4 Hanja daging djuga dengan djiwanja, ija itu darahnja, djanganlah kamu makan itu.
5 Karana bahuwa ſabonggohnja akan darah ſegala kamu, ija itu ſegala djiwa kamu, akau nanti menontutij; der pada tangan ſakalijen binatang aku nanti menontutij dija: dan deri pada tangan manuſija, der pada tangan laki2 sudaranja itu, aku nanti menontutij akan djiwa manuſija itu.
6 Barang ſijapa jang tompah darah manuſija, maka awleh manuſija darahnja nanti ditompah: deri karana atas teladan Allah ſudah dekardjakannja manuſija itu.
7 Maka kamu ini, ber´anakh2lah kamu, dan bertambah2lah kamu: hendkhlah kamu diperlimpah2kan pada bumi, dan bertambah2lah kamu padanja.
8 Bermula bafermahlah Allah kapada Nohh, dan kapada ſegala anakhnja laki2 ſertanja, ſabmil titahnja:
9 Bahuwa aku ini, lihatlah, aku ada mendirikan perdjandjianku dengan ſegala kamu, dan dengan beneh kamu komedijen dari pada kamu.
10 Dan dengan ſakalijen diri jang hidop, jang ſerta kamu itu, deri pada ſegala burong, deri pada ſegala binatang djinakh, dan deri pada ſakalijen binatang lijar dibumi ſerta kamu; deri pada ſakalijen jang pergi keluwar deri dalam Bahtara itu, datang kapada ſakalijen binatang lijar dibumi.
11 Karana ſudah aku mendirikan perdjandji´anku ſerta kamu, bahuwa tijada akan gtertompas ſakalijen daging lagi awleh ſegala ajer ampuhan: dan tijada akan ada lagi ampuhan itu pada meruſakhkan bumi.
12 Maka bafermanlah Allah: inilah tanda perdjandji´an, jang aku ada berij antara aku, dan antara ſegala kamu, dan antera ſakalijen diri jang hidop, jang ſerta kamu: datang kapada ſegala bangſa kakal.
13 Akan palangiku ſudah kuberij dalam awan; maka ija kalakh ada akan tanda perdjandji´an antara aku, dan antara bumi.
14 Maka akan djadi, apabila aku membawa awan2 ka´atas bumi; bahuwa akan kalihatan palangij itu dalam awan.
15 Tatkala itu maka kalakh aku terkenang akan perdjandji´anku jang antara kau, dan antara ſegala kamu, dan antara ſakalijen diri jang hidop, deri pada ſakalijen daging: bahuwa tijada akan ada lagi ſegala ajer ampuhan itu pada meruſakhkan ſakalijen daging.
16 Karana manakala ada palangij itu dalam awan, maka kalakh kupandang dija, hendakh terkenang akan perdjandji´an kakal antara Allah, dan antara ſakalijan diri jang hidop, deri pada ſegala daging, jang di´atas bumi.
17 Maka bafermanlah Allah kapada Nohh: inilah tanda perdjandji´an, jang ſudah aku mendirikan itu antara aku, dan antara ſakalijen daging, jang di´atas bumi.
18 Bermula adalah ſegala anakh laki2 Nohh, jang ada pergi kuluwar deri dalam Bahtara itu SJejm, dan HHam, dan Jafet: dapawn HHam itu bapa Kanxan.
19 Katiga ini ſegala anakh laki2 Nohh: dan deri pada ſegala inilah, maka tertjerej bereijlah awrang iſij ſaganap bumi.
20 Maka memula´ij Nohh ada ſa´awrang duſon: maka ija menanamlah ſawwatu tanaman pohon angawr.
21 Maka ijapawn miomlah deri pada ajer angawr, ſahingga maka ija djadi mabokhlah: dan talandjangkanlah dirinja ditengah2 barongnja.
22 Maka ſudah delihat HHam bapa Kanxan itu akan xurat bapanja, lalu deberitanja itu kapada kaduwa sudaranja laki2 diluwar.
23 Maka de´ambillah SJejm dan Jafet akan ſahelej ſelimot, lalu debubohnjalah itu ka´atas bahu kaduwa dirinja, ſahingga maka berdjalanlah marika itu dengan mukanja terbalik kabalakang, dan menudongilah marika itu akan xurat bapanja, dan ſedang mukanja ada terbalik kabalakang, akan xurat bapanja tijada delihatnja.
24 Maka ſadarlah Nohh deri pada ajer angawrnja: dan telah katahuwilah ija, akan barang jang ſudah deperbowat padanja awleh anakhnja laki2 jang bonſuw itu.
25 Maka katalah ija: kutokh  atas Kanxan: hamba ſegala hamba ija akan ada bagi ſegala sudaranja laki2.
26 Lagipawn katalh ija: pudji bagi Huwa, Ilah SJejm itu, maka bejarlah ada Kanxan itu hamba padanja.
27 Deberij kaluwaſan kiranja awleh Allah bagi Jefet, ſopaja duokh ija dalam taratakh2 SJejm itu; maka bejarlah ada Kanxan itu hamba padanja.
28 Adapawn hidoplah Nohh komedjen deri pada ampuhan itu, tiga ratus dan lima puluh tahon.
29 Maka adalah ſakalijen harij Nohh itu ſambilan ratus dan lima puloh tahon: lalu ija mati.