Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula inilah ſegala kadjadi´an anakh2 laki2 Nohh, SJejm, HHam, dan Jafet itu: maka telah diper´anakhlah bagi marika itu barbarapa anakh laki2 komedijen deri pada ampuhan.
2 Segala anakh laki2 Jafet: itulah DJawmer, dan Madjawdj, dan Madaj, dan Jawan, dan Tubal, dan Meſek, dan Tiras.
3 Lagi ſegala anakh laki2 DJawmer: itulah Aɧkenaz, dan Rifat, dan Tawdjarma.
4 Lagi ſegala anakh laki2 Jawan: itulah Eliɧa, dan Tarɧiɧ, dan Kitim, dan Dawdanim.
5 Deri pada ſegala inilah maka ſudah terbahagij ſegala pulaw chalajikh dalam beowa2nja, maſing2 pada bahasanja: menurut ſegala paturonannja, antara chaljikhnja.
6 Bermula ſegala anakh laki2 HHam: itulah Kuɧ, dan Mitſrajim, dan Futh, dan Kanxan.
7 Lagi ſegala anakh laki2 Kuɧ: itulah Seba, dan HHawila, dan Sabta, dan Raxema, dan Sabteka; lagi ſegala anakh laki2 Raxema itulah SJeba dan Dedan.
8 Maka Kuɧ pawn per´ankhlah akan Nimrawd: ija itu jang memula´ij ada ſa´awrang gagah pada bumi.
9 Ija itu adalah gagah pada pemburuwan kahadapan hhadleret Huwa; awleh demikijen itu maka katalah awrang: ſa´upama Nimrawd jang gagah pada pemburuwan kahadapan hhadlret Huwa.
10 Maka adalah hulu karadja´annja itu Babel, dan Erek, dan Akad, dan Kalnej pada tanah SJinxar.
11 Deri dalam tanah itu maka pergilah kaluwar Aɧur, dan peruſalah ija akan Niniwej, dan akan Rehhawbawt, akan Xir, dan akan Kalahh.
12 Dan akan Refen di´antara Niniwej, dan di´antara Kalahh: ija itulah negerij jang besar itu.
13 Lagi Mitsrajim per´anakhlah akan Ludim, dan akan Xanamim, dan akan Lehabim, dan akan Naftuhhim.
14 Dan akan Patrusim, dan akan Kasluhhim, jang deri padanja telah terpanthar awrang Filistin, dan akan Kaftawrim.
15 Lagi Kanxan per´anakhlah akan TSidawn anakhnja laki2 jang sulong, dan akan Hhejt.
16 Dan akan Jebuſij itu, dan akan Emawrij itu, dan akan DJirdjɧj itu:
17 Dan akan HHiwij itu, dan akan Xarkhij itu, dan akan Sinij itu.
18 Dan akan Arwadij itu, dan akan TSemarij  itu, dan akan HHamatij itu: maka komedijennja trlah tertjerej berejlah ɧegala paturonan awrang Kanxanij itu.
19 Karana adalah paminggir awrang Kanxanij itu deri pada TSidawn, tatkala kawmaɧokh arah ka-DJerar ſampej kapada Xaza, tatkala kawmaſokh Sedawm da Xamawra dan Adma dan TSebawijm ſampej kapda Laɧax.
20 Awrang inilah  ſegala anakh laki2 HHam itu, menurut ſegala paturonannja, apda bahaſa2nja: dalam benowa2nja, antara chalajikhnja.
21 Bermula bagi SJejm maka diper´anakhlah lagi: ija itulah bapa ſakalijen anakh laki2 Xejber sudara laki2 Jafet kakanja itu.
22 Segala anakh laki2 SJejm itulah Xejlam, dan Aɧur, dan Arfaksjad, dan Lud, dan Aram.
23 Lagi ſegala anakh laki2 Aram itulah Xuts, dan HHul, dan DJeter, dan Maɧ.
24 Dan Arfakɧad pawn per´anakhlah akan SJelahh: dan SJelahh pawn per´anakhlah akan Xejber.
25 Maka bagi Xejber itu diperanakhlah duwa anakh laki2: nama ſa´awrang itu Peledj: karana pada harij2nja ſudahlah terbahgij bumi itu, dan nama sudaranja laki2 itu Jokhthan.
26 Maka Jokhthan pawn per´anakhlah akan Almawdad, dan akan SJelef, dan akan HHatſarmawet, dan akan Jarahh;
27 Dan akan Hadawram, dan akan Uzal, dan akan Dikhla;
28 Dan akan Xawbal, dan akan Abima´ejl, dan akan SJeba;
29 Dan akan Awſir, dan akan HHawila, dan akan Jawbab: ſakalijen inilah anakh laki2 Jokhthan.
30 Maka adalah kadudokan marika itu deri pada Mejɧa, tatkala kawmaſokh arah ka-Sefar, ſawatu gunong ditimor itu.
31 ’Awrang inilah ſegala anakh laki2 SJejm itu, menurut ſegala paturonannja, pada bahaſa2nja; dalam banowa2nja, antara chalajikhnja.
32 Bahuwa inilah ſegala paturonan anakh2 laki2 Nohh itu, menurut ſegala per´anakhannja antara chalajikhnja: dan deri pada ſegala inilah maka telah terbahagij ſegala chalajikh pada bumi komedijen deri pada ampuhan itu.