Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka telah befermanlah Huwa kapada ’Abram kaluwarlah ’awlehmu deri dalam tanahmu, dan deri ’antara kulawargamu, dan deri pada rumah bapamu, katanah ’itu, jang ’aku kalakh menondjokh padamu.
2 Maka hendakh ’aku meng´adakan ’angkaw ’akan chalikhah besar, dan memberkatij ’angkaw, dan membeſarkan namamu; maka djadilah ’angkaw kiranja ſawatu berkat.
3 Maka hendakh ’aku memberkatij ſaſa´awrang jang memberkatij ’angkaw, dan ſaſa´awrang jang mentjelakan ’angkaw hendakh ’aku meng´utokij marika ’itu: maka kalakh ber´awleh berkat padamu ſegala bangſa dibumi.
4 Maka berdjalanlah ’Abram, bagimana telah detitahkan ’awleh Huwa padanja, lagipawn berdjalan Lawth sama dengan dija: ’adapawn ’Abramlah ſa´awrang tudjoh puloh lima tahon xumornja, tatkala ’ija kaluwar deri dalam HHaran.
5 Maka debawalah ’Abram ’akan Saraj bininja, dan ’akan Lawth ’anakh sudaranja laki2, dan ’akan ſegala benda marika ’itu, jang telah deperbendakannja, dan ſegala ’awrang jang telah deper´awlehnja di-HHaran: maka kaluwarlah marika ’itu hendakh berdjalan katanah Kanxan; lalu maſokhlah marika ’itu katanah Kanxan.
6 Maka melintaslah ’Abram ditanah ’itu, ſampej katampat SJikem, ſampej kapada kajuw2an djatij Mawrej: bermula ’awrang Kanxanij pada tatkala ’itu ditanah ’itu ’adanja.
7 Maka kalihatanlah Huwa kapada ’Abram, dan bafermanlah ’ija: kapada benehmu ’aku hendakh memberikan tanah ini: maka per´uſahlah ‘ija desitu ſawatu medzbehh bagi Huwa, jang telah ſudah kalihatan kapadanja.
8 Maka berpindahlah ’ija deri sana kagunong deri ſabelah timor pada Bejt ’Ejl, dan mendirikanlah ’ija barongnja; bermula Bejt ’Ejl ’itu deri ſabelah barat, dan Xaj deri ſabelah timor: maka per´uſahlah ’ija disana ſawatu medzbehh bagi Huwa, lalu berſombahjanglah ’ija dengan nama Huwa.
9 Makas ber´angkatlah ’Abram, ſambil berdjalan, dan ber´ondor kaſalatan.
10 Maka ’adalah kalaparan pada tanah ’itu: maka turonlah ’Abram ka-Mitsir ’akan djamuw disana ’awleh karana baratlah kalaparan pada tanah ’itu.
11 Maka djadi ſamanatara ’ija menghampir ’akan maſokh ka-Mitsir, bahuwa katalah ’ija kapada Saraj bininja ’itu: lihat ’apalah, ’aku tahu, bahuwa ’adamu parampuwan jang ’ejlokh pamandangan;
12 Maka ’akan djadi, ’apabila depandanglah ’angkaw ’awleh ſegala ’awrang Mitsrij, bahuwa ’akan kata marika ’itu; ’ija ’inilah bininja, maka ’awrang ’itu ’akan membunoh daku, dan ’ija ’akan menghidop ’angkaw.
13 Kata ’apalah; ’angkaw sudaraku parampuwan djuga: ſopaja ’adalah bajik padaku ’awleh karanamu, dan hidoplah djiwaku deri pada karanamu.
14 Maka djadi, tatkala maſokhlah ’Abram ka-Mitsir, bahuwa memandanglah ’awrang Mitsrij pramapuwan ’itu, bahuwa ’amat ’ejlokh ’adanja.
15 Maka telah dipandangja ’awleh ſegala anghulu Firxawn, dan dipudji marika ’itu ’akan dija menghadap Firxawn: maka terbawalah parampuwan ’itu karumah Firxawn.
16 Maka pada ’Abram pawn debowatnja bajik ’awleh karananja: ſahingga ’ada padanja babarapa domba, dan bembuw, dan kalidej2 djantan, dan babarapa ſahaja laki2, dan ſahaja parampuwan, dan kalidej2 betina, dan ’onta2.
17 Maka deſampejkanlah Huwa kapada Firxawn babarapa bela jang besar2, dan kapada ’awrang ’iſij rumahnja; karana mulanja Saraj ’istrij ’Abram ’itu.
18 Maka depanggillah Firxawn ’akan ’Abram, ſambil titahnja: ’apatah ’itu jang kawberbowat padaku, dan karana ’apa tijada kawmemberita padaku? bahuwa ’isterimu ’ija ’inilah?
19 Karana ’apa ſudah kawkata: sudaraku parampuwan ’ija inilah, ſahingga telah ſudahlah ku´ambil dija ’akan ’isterij padaku? maka ſakarang lihatlah ’isterimu, ’ambillah, dan pergilah.
20 Maka berpaſanlah Firxawn ’atasnja kapada sakej2, maka perlepaslah marika ’itu ’akan dija, dan ’akan ’isterinja, dan barang ſaſawatu jang punja dija.