Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Maka mudikhlah ’Abram deri pada Mitsir, ’ija ſendirij, dan ’isterinja, dan barang ſaſawatu jang punja dija; lagi Lawth ſertanja kaſalatan.
2 Bermula ’Abramlah kaja ’amat; pada binatang2 djinakh, pada pejrakh, dan pada ’amas.
3 Maka berdjalanlah ’ija menurut babarapa per´angkatannja deri pada ſalatan ſampej kapada Bejt ’Ejl, ſampej kapada tampat ’itu, jang ’adalah dseitu barongnja pada pertamanja, di´antara Bejt ’Ejl, dan di´antara Xaj ’itu.
4 Kapada tampat medzbehh ’itu, jang dikardjakannjalah desitu dihulu: maka berſombahjanglah ’Abram desitu dengan nama Huwa.
5 Lagipawn pada Lawth, jang berdjalanlah dengan ’Abram, ’adalah babarapa domba, dan lembuw, dan barong2.
6 Dan ’akan marika ’itu tijadalah termowat tanah ’itu, ſopaja berdudokh sama2: deri karana ’adalah benda marika ’itu banjakh; ſahingga tijadalah ſampat marika ’itu berdudokh sama2.
7 Karana ’adalah perbantahan ’antara gombala2 binatangan ’Abram, dan ’antara gombala2 binatangan Lawth: bermula ’awrang Kanxanij, dan ’awrang Ferizij tatkala ’itu ’adalah dudokh pada tanah ’itu.
8 Maka katalah ’Abram kapada Lawth: djangan kiranja ’ada barang perbantahan di´antaraku, dan di´antaramu, dan di´antara gombala2ku, dan di´antara gombala2mu, deri karana ’awrang sudara2 kamilah.
9 Bukankah ſaganap tanak ’itu dihadapan mukamu? bertjerejlah ’angkau kiranja dengan ’aku; djikalaw ’angkaw kakirij, maka kalakh ’aku pergi kkanan: dan djikalaw ’angkaw kakanan, maka kalakh ’aku pergi kakirij.
10 Bermula Lawth pawn meng´angkat mata2nja: lalu ’ija melihat ſaluroh pahakh Jardejn, bahuwa ſamowanja ’itu baſahlah: terdihulu deri pada telah debinasakanlah Huwa akan Sedawm, dan Xamawra, ’itulah ſaperij taman Huwa, ſaperij tanah Mitsir, tatkala kawmaſokh TSawxar.
11 Maka Lawth pawn ſudah memileh bagi dirinja ſaluroh pahakh Jardejn, lalu Lawth ber´angkatlah deri pada timor, ſahingga maka bertjerejlah maſing2 ſa´awrang deri pada sudaranja.
12 Bahuwa ’Abram dudokhlah ditanah Kanxan; dan Lawth pawn dudokhlah dinegerij2 pahakh ’itu, dan ’ija mendirikanlah babarapa paſang garahan ſampej ka-Sedawm.
13 Bermula ſegala laki2 ’iſij Sedawn ’itulah ’awrang djahat, dan ’awrang berdawſa kapada Huwa sangat.
14 Maka Huwa pawn bafermanlah kapada ’Abram, komedijen deri pada bertjerej Lawth deri pada ſisinja: ’angkatlah ſakarang mata2mu, dan lihatlah deri dalam tampat, dimana ’angkaw ’ada, ka´awtara, dan kaſalatan, dan katimor, dan kabarat.
15 Karana ’akan ſaluroh tanah jang ’angkaw ’ada lihat, bagimu ’aku ’akan memberij dija, dan bagi benehmu ſampej ſalama2nja.
16 Dan ’aku ’akan djadikan benehmu ſeperti duli dibumi: ſahingga, djikalaw ſampat ſa´awrang permana´ij duli dibumi ’itu, lagi benehmu ’itu ’akan tapermana´ij.
17 Bangonlah, berjalanlah ditanah ’itu pada budjornja, dan pada lintangnja: karana padamu ’aku ’akan memberij dija.
18 Maka berbarong2lah ’Abram, lalu datanglah, dan dudokhlah ’ija pada ſegala kajuw2an djatij Mamrej, jang di-HHebrawn ’itu; dan per´uſahlah ’ija desitu ſawatu medzbehh bagi Huwa.