Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula djadi pada harij2 ’Amrafel Radja SJixnar, ’Arjawk Radja ’Elasar, Kedor-Laxawmer Radja Xejlam, dan Tidxal Radja chaljikh;
2 Bahuwa marika ’itu meng´ardjakanlah paparangan lawan pada Berax Radja Sedawm, dan pada Birſjax Radja Xamawra; pada SJin´ab Radja ’Adma; dan pada SJem´ejber Radja TSebawjim: dan pada Radja Belax, ’ija itu TSawxar.
3 Sakalijen ’ini berhubong2lah kapada lembah Sidim, ’ija ’itu taſik maſin.
4 Duwa belas tahon lamanja marika ’itu telah diperhamba kabawah Kedor-Laxawmer: dan pada tahon jang katiga belas marika ’itu ber´ondoranlah
5 Maka pada tahon jang ka´ampat belas datanglah Kedor-Laxawmer, dan ſegala Radja2 jang ſertanja ’itu lalu marika ’itu memaranglah ’awrang Refa´im di-Xaſjterawt KHarnajim, dan ’akan ’awrang Zuzim di-Ham, dan ’akan ’awrang ’Ejmim di SJaweh KHirjatajim;
6 Dan ’akan ’awrang HHawrij digunong marika ’itu namanja Sejxir, ſampej kapadang Paran, jang bersiſij guron ’itu.
7 Telah ’itu maka kombalilah, dan datanglah marika ’itu kapada Xejn-Miſjpath, ’ija ’itu KHadejſj, lalu marika ’itu memaranglah ’iſij ſaganap bendangan ’awrang Xamaleijkhij; lagipawn ’awrang ’Emawrij, jang dukokh di-HHatſetſawn Tamar.
8 Maka kaluwarlah Radja Sedawm, dan Radja Xamawra, dan Radja ’Adma, dan Radja TSebawjim, dan Radja Belax, ’ija ’itu TSawxar: dan meng´ikatlah marika ’itu ſerta dengan ’awrang ’itu paparangan dalam lembah Sidim;
9 Serta dengan Kedor-Laxawmer Radja Xejlam, dan Tidxal Radja chalajikh, dan ’Arjawk Radja ’Elasar: ’ampat ’awrang Radja2 lawan lima ’awrang.
10 ’Adapawn lembah Sidim ’itu ſamata2 talaga galoh: maka berlari´anlah Radja Sedawm dan Xamawra, lalu terpitjahlah marika ’itu disana: dan ſegala ’awrang jang tinggal ’itu ſudah berlari´an kapagunongan.
11 Maka ’awrang pawn telah merampaslah ſegala benda di-Sedawn dan Xamawra, lagi ſegala makanan marika ’itu, lalu ’ija pergi.
12 Dan lagi ’awrang ’itu telah menawan Lawth dan bendanja, ’ijalah ’anakh sudara laki2 ’Abram ’itu, lalu marika ’itu ſudah pergi: karana ’ija ’adalah dudokh di-Sedawm.
13 SJahdan datanlah ſa´awrang jang luput membawa berita kapada ’Abram ’awrang Xibranij ’itu, ſedang lagi ’ija ’ada dudokh pada ſegala padangan kajuw2an djatij Mamrej ſa´awrang ’Emawrij ’itu, sudara ’Eſjkawl, dan sudara Xanejr, jang ’adalah marika ’itu ’awrang ſaperdjandjij dengan ’Abram.
14 Demi menengarlah ’Abram, bahuwa tertawanlah sudaranja ’itu, maka ’ijapawn melangkaplah ’adjar2nja baharu ſamowanja per´anakan rumahnja, tiga ratus dan dawlapan belas ’awrang; dan ija meng´uſir marika itu ſampej kapada Dan.
15 Dan barbahagilah ’ija pasukan pada malam lawan marika ’itu, ’ija djuga, dan ſegala ſahaja2nja ’itu, lalu pitjahkan ’ija marika ’itu: dan meng´uſirlah ’ija marika ’itu ſampej kapada HHawba, jang deri kirij pada Damesekh.
16 Dan meng´ombalikanlah ’ija ſakalijen benda, dan lagi Lawth sudaranja ’itu; dan bendanja ’itu dikombalikannja, dan lagi ſegla parampuwan, dan bala ’itu.
17 Bermula kaluwarlah Radja Sedawn bertemuw dengan dija, (tatkala ſudah kombalinja deri pada memitjahkan Kedor-Laxawmer, dan ſegala Radja2 jang ſertanja ’itu) kapada lembah SJaweh, ’ija ’itu lembah Radja.
18 Maka Melkij TSedekh Radja SJalejm ’itu ſudah meng´aluwarkan rawtij, dan ’ajer ’angawr: ſedang ’ijalah ’Imam ’Allah Taxalaj.
19 Maka ’ijapawn meng´utjaplah berkat ’atasnja, ſaraja ’ija berkatalah: ſegala berkat ’atas ’Abram bagi ’Allah Taxalaj, jang mempunja´ij langit dan bumi.
20 Dan ſegala pudji´an bagi ’Allah Taxalaj, jang ſudah ſarahkan muſoh2mu kapada tanganmu: maka ’ijapawn baperſombahkanlah padanja ſaperpulohan deri pada ſegala ſaſawatu.
21 Bermula berkatalah Radja Sedawm kapada ’Abram; berij ’apalah padaku ſegala ’awrang, dan ſegala benda ’ambillah ’itu pada dirimu.
22 Maka berkatalah ’Abram kapada Radja Sedawm; ’aku ſudah meng´angkat tanganku kapada Huwa ’Allah Taxalaj, jang mempunja´ij langit dan bumi.
23 Bukan deri pada ſawatu benang ſampej kapada peng´ikat kaſut, ſonggohpawn bukan deri apda ſaſawatu jang punja ’angkaw ku´ambil! ſopaja djangan ’angkaw katakan: ’aku ſudah meng´ajakan ’Abram:
24 Katjuwali ’aku kalakh; sadja barang jang ſudah makan ſegala budakh2 ’itu, dan bahagijan ſeglaa laki2 jang ſudah berdjalan ſertaku, ’itu Xanejr, ’Eſjkawl, dan Mamrej; marika ’itu bejarlah ’ija meng´ambil bahagijannja.