Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Komedijen deri pada ſegala perkata´an ’ini, maka djadilah ferman Huwa kapada ’Abram, pada ſawatu pamandangan, ſambil ſabdanja: djanganlah ’angkaw takot, hej ’Abram, ’akulah pariſej bagimu, ’upahmu banjakh ’amat.
2 Maka ſombahlah ’Abram: hej maha besar Tuhan Huwa, ’apakah ’angkaw ’akan memberij padaku, ſedang ’aku ’ini ’ada berdjalan ſa´awrang bulus? dan ’anakh ’ini djuru rumahku ’ija ’itu Damaſekh ’Elixezer.
3 Lagi ſombahlah ’Abram: bahuwa ſaſonggohnja padaku tijada ’angkaw memberij barang beneh, dan bahuwa ſaſonggohnja per´anakan rumahku ’itu kalakh ’ada makan puſakaku.
4 Dan lihatlah, ferman Huwa ’adalah kapadanja, ſambil ſabdanja; ’ija ’inilah tijada ’akan makan puſakamu: hanja ſaſonggohnja, jang ’akan pantjar deri pada pinggangmu, ’ija ’itu ’akan makan puſakamu.
5 Maka ’ijapawn menghentarlah ’ija kaluwar, dan berſabdalah; tengadoh ’awlehmu ſakarang kalangit, dan bilang ’awlehmu ſegala bintang, djikalaw kawſampat ’akan bilang ſamowanja: maka ’ija berſabdalah padanja; demikijenlah ’akan ’ada benehmu.
6 Maka ’ija pertjajalah ’akan Huwa: dan ’ija pawn kira2lah ’itu padanja ’akan xadalet.
7 Lagi ’ija berſabdalah padanja: ’akulah Huwa, jang ſudah membawa ’angkaw kaluwar deri dalam ’Ur Kasdim, hendakh memberij padamu tanah ’itu, ſopaja ’angkaw berpuſaka´ij dija.
8 Maka ſombahlah ’ija: hej maha besar Tuhan Huwa, dengan ’apa kiranja bejta ’akan meng´atahuwij, bahuwa bejta ’ini ’akan berpuſaka´ij dija ’itu?
9 Maka berſabdalah ’ija kapadanja: ’ambillah padaku ſa´ejkor sapij betina jang tiga tahon tuwahnja, dan ſa´ejkor kambing betina jang tiga tahon tuwahnja, dan ſa´ekor domba djantan jang tiga tahon tuwahnja, dan burong takukor ſa´ejkor, dan ’anakh merpatij ſa´ejkor.
10 Maka ’ijapawn bawa padanja ſakalijen ’itu, lalu memanggal ſamowanja tengah2, dan taroh ſaſapnggalnja berſabarangan dengan tamannja: tetapi burong ’itu tijada depanggalnja.
11 Maka turonlah burong2an jang lijar ka´atas bangkei2 ’itu, tetapi deburukannja ’awleh ’Abram.
12 Satelah mataharij ’itu hampirlah ’akan maſokh, maka ’antokh lelap pawn berlakulah ka´atas ’Abram: dan bahuwa ſaſaonggohnja ſawatu ſeram deri pada kalam jang ’amat besar ’adalah berlaku ka´atasnja.
13 Maka ’ijapawn berſabdalah pada ’Abram: ſabenarnjalah hendakhlah ’angkaw meng´atahuwij, bahuwa benehmu ’akan ’ada ’aſing didalam tanah, jang bukan punja marika ’itu, dan ’awrang ’itu ’akan diperhamba padanja, dan ’ija djuga ’akan meng´anjaja marika ’itu barang ’ampat ratus tahon lamanja.
14 Dan lagi ’akan chalikhah ’itu, jang padanja marika ’itu ’akan diperhamba, ’adalah ’aku kira2kan: dan komedijennja marika ’itu ’akan kaluwar bawa ſertanja harta jang besar.
15 ’Adapawn ’angkaw ’akan maſokh kapada ſegala nejnekh mawjangmu dengan damej: ’angkaw ’akan dekhuburkan, tatkala sangat putih ’ubanmu.
16 Tetapi pupu jang ka´ampat ’itu ’akan kombali kamarij: karana bulom putuslah kaſalahan ’awrang ’Emawrij ſampej ſakaranglah.
17 Maka djadi tatkala mataharij ’adalah maſokh, dan lagi ’adalah kalam kabut: bahuwa ſaſonggohnja dapor jang ber´aſap, dan suloh jang ber´apij, ’itu lalau lampoh di´antara ſegala panggal ’itu.
18 Pada harij ’itu djuga maka bertogohkanlah Huwa ſerta dengan ’Abram ſawatu perdjandji´an, ſabdanja: pada benehmu ſudah kuberij tanah ’ini, deri pada sungej Mitsir ſampej kapada sungei besar, sungej Firat ’itu.
19 ’Ija ’itu ’awrang KHejnij, dan ’awrang KHenizij, dan ’awrang KHadawnij;
20 Dan ’awrang HHitij, dan ’awrang Ferizij, dan ’awrang Refa´im;
21 Dan ’awrang ’Emawrij, dan ’awrang Kanxanij, dan ’awrang DJirdjaſjij, dan ’awrang Jebuſij.