Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula Saraj ’isterij ’Abram ’itu tijadalah ber´anakh dengan dija: maka ’adalah padanja ſawatu ſahaja parampuwan Mitſrij, jang namanja Hadjar:
2 Maka katalah Saraj kapada ’Abram: lihat ’apalah, karna telah detahanij ’aku ’awleh Huwa deri pada ber´anakh: maſokh ’apalah kapada ſahajaku parampuwan, kalu2 ’aku ber´awleh ’anakh deri padanja: dan telah dengar2anlah ’Abram ’akan ſawara Saraj ’itu.
3 Maka debawalah Saraj ’isterij ’Abram ’itu ’akan Hadjar Mitſrij, ſahajanja parampuwan, pada ’udjong ſapuloh tahon, jang dudokhlah ’Abram pada tanah Kanxan, lalu deberinja dija bagi ’Abram ſuwaminja ’iut, mendjadi baginja ’akan gondikh.
4 Maka maſokhlah ’ija kapada Hadjar, ſahingga ſudah ’ija meng´andong: maka ſetelah delihatnja dirinja ſudah meng´andong, bahuwa ſaſonggohnja ’adalah hina tuwannja parampuwan pada mata2nja.
5 Maka katalah Saraj kapada ’Abram: ’anjajaku ’iut ’atasmu, ’aku ſudah memberij ſahajaku parampuwan pada riba´anmu, dan ſatelah delihatnja dirinja ſudah meng´andong, bahuwa ſaſonggohnja ’aku ’ada hina pada mata2nja: deputuslah Huwa ’atjara kiranja di´antarku dan di´antaramu.
6 Maka katalah ’Abram kapada Saraj: lihat ’apalah ſahajamu parampuwan ’itu dalam tanganmu; bowatlah padanja barang jang bajik pada mata2mu: maka deperſakitinja ’awleh Saraj, ſahingga ’ija larij deri pada mukanja.
7 Maka dedapatnja ’awleh Mal´ak Huwa dekat ſawatu mata ’ajer didalam guron, dekat mata ’itu jang didjalan SJur.
8 Maka berſabdalah ’ija: hej Hadjar, ſahaja parampuwan Saraj ’itu, deri mana ſudah kawdatang, dan kamana hendakh kawpergi? maka ſombahlah ’ija: deri muka Saraj tuwanku parampuwan patek ’ini ’ada larij.
9 Maka berſabdalah padanja Mal´ak Huwa: kombalilah ’angkaw kapada tuawanmu parampuwan; dan rindahkanlah dirimu kabawah tangan2nja.
10 Lagi berſabdalah padanja Mal´ak Huwa: ſabenarnjalah ’aku ’akan perbanjakhkan benehmu; ſahingga tijadalah tapermana´ij ’itu deri karana kabanjakannja.
11 Lagipawn berſabdalah padanja Mal´ak Huwa: bahuwa ſaſonggohnja ’angkaw ’ada bonting, dan ’akan ber´anakh ſawatu ’anakh laki2: dan ’akan memanggil namanja Jiſjmaxejl, ’awleh karana telah menengarlah Huwa ’akan perſakitanmu.
12 Sanistjaja ’ija ’itu ’akan djadi ſa´awrang hutan: tangannja kalakh lawan ſakalijen, dan tangan ſakalijen kalakh lawan dija: maka dimuka ſakalije sudaranja pawn ’ija ’akan dijam.
13 Bermula memanggillah ’ija nama Huwa, jang ’adalah baferman kapadanja: ’angkawlah ’Ejl Raw´ij, ’artinja, ’Ilah jang lihat bejta: karana katalah ’ija; lagikah desini bejta lihat kapada dija, jang lihat bejta?
14 Sebab ’itu maka depanggilnja ’akan parigij ’itu parigij Lahhaj Raw´ij: bahuwa ’ijalah ’antara KHadejſj dan ’antara Bered.
15 Bermula ber´anakhlah Hadjar bagi ’Abram ſawatu ’anakh laki2: maka memanggillah ’Abram nama ’anakhnja laki2, jang Hadjar ſudah ber´anakh ’itu Jiſjmaxejl.
16 ’Adapawn ’Abramlah ſa´awrang dawlapan puloh ’anam tahon xumornja, tatkala ber´anakhlah Hadjar ’akan Jiſjmaxejl bagi ’Abram.