Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Satelah ’Abramlah ſa´awrang ſambilan puloh ſambilan tahon xumornja; maka kalihatanlah Huwa kapada ’Abram, dan ’ija berſabdalah kapadanja: ’akulah ’Allah kaſij, ’ija ’itu jang tjukop; berdjalan2lah ’angkaw kahadapan hhadlretku, dan djadilah ’angkaw tulus.
2 Maka ’aku ’akan djadikan perdjandji´anku di´antaraku, dan di´antaramu, lagi ’akan perbanjakhkan ´’angkaw ’ini terlalu ſakali ’amat.
3 Maka terſongkorlah ’Abram mukanja kabumi; maka berkatalah ’Allah dengan dija, ſabdanja:
4 ’Akan daku, bahuwa ſaſonggohnja perdjandji´anku ſertamu; maka ’angkaw kalakh ’ada ’akan bapa karamejan chalajikh.
5 Dan tijada ’akan ’ada terſebut lagi namamu ’Abram: tetapi namamu ’akan ’ada ’Abraham, (ija ’itu ’Ibramahim;) ’awleh karana bapa karamejan chalajikh ſudah kudjadikan ’angkaw.
6 SJahdan ’aku kalakh berbowat ’angkaw ber´anakh terlalu ſakali ’amat; dan ’aku kalakh djadikan ’angkaw ’akan babarapa chalajikh: dan lagi Radja2 deri padamu nanti pantjar.
7 Dan ’aku kalakh mendirikan perdjandji´anku di´antaraku, dan di´antaramu, dan di´antara benehmu komedijen deri padamu pada ſegala per´idarannja, ’itu pawn ’akan perdjandji´an kakal: hendakh ’ada bagimu ’akan ’Ilah, dan bagi bnehmu komedijen deri padamu.
8 SJahdan ’aku kalakh memberij padamu dan pada benehmu komedijen deri padamu tanah ſegala per´asingan kamu, ſaluroh tanah Kanxan ’akan pegangan kakal: maka ’akulah djadi bagi marika ’itu ’akan ’Ilah.
9 Bermula berſabdalah ’Allah kapada ’Ibrahim: ’adapawn ’akan ’angkaw, bahuwa ’akan perdjandji´anku ’angkaw kalakh paliharakan ’itu: ’angkaw ’ini, dan benehmu komedijen deri padamu pada ſegala per´idarannja.
10 ’Inilah perdjandji´anku, jang ſegala kamu hendakh paliharakan ’itu di´antaraku dan di´antara ſegala kamu, dan di´antara benehmu komedijen deri padamu: ſopaja dalam ſegala kamu ſakalijen laki2 ’itu dichatankan.
11 ’Adapawn hendakhlah ſegala kamu menchatankan daging kulop kamu: maka ’itulah djadi ’akan tanda perdjandji´an di´antaraku dan di´antara ſamowa kamu.
12 Bahuwa ſawatu ’anakh laki2 dawlapan harij xumornja kalakh dichatankan dalam ſegala kamu, ſakalijen laki2 pada ſegala per´idranmu; ſaſawatu per´anakan rumah, dan katubuſan dengan pejrakh deri pada ſakalijen ’awrang kaluwaran, jang bukan deri pada benehmu ’adanja:
13 Sabenarnjalah per´anakan rumahmu, dan katubuſan dengan pejrakhmu, ’itu ’akan perdjandji´anku dalam daging kamu ’akan perdjandji´an kakal.
14 Dan jang berkulop laki2 tatkala tijada terchatankan ’ija ’akan daging kulopnja ’itu, maka kalakh terkaratlah putus ’awrang demikijen ’itu deri dalam ſegala ’umatnja: ’akan perdjandji´anku ’ija ſudah rombakh.
15 Lagi berſabdalah ’Allah kapada ’Ibrahim: Saraj ’isterimu tijada akan kawpanggil namanja Saraj, hanjalah Sarah namanja ’itu.
16 Maka ’aku ’akan memberkatij dija, lagipawn ’aku ’akan djadikan deri padanja bagimu ſa´awrang ’anakh laki2: ſahingga ’aku kalakh memberkatij dija, dan ’ija kalakh memberkatij dija, dan ’ija kalakh djadi ’akan babarapa chalajikh: bahuwa Radja2 ’umat banjakh deri padanja ’akan djadi.
17 Bermula terſongkorlah ’Ibrahim mukanja kabumi, lalu tertawalah ’ija: dan berkatalah ’ija dalam hatinja: ’adakah bagi ſa´awrang laki2 ſaratus tahon xumornja djadi ſawatu ’anakh? dan ’adakah Sarah ſa´awrang parampuwan ſambilan puloh tahon xumornja ’itu ber´anakh?
18 Maka ſombahlah ’Ibrahim kapada ’Allah: hej kiranja Jiſjmaxejl hidoplah djuga dihadapan hhadlretmu!
19 Maka bafermanlah ’Allah: demi ſabenarnja Sarah ’isterimu ’ada ber´anakh bagimu ſawatu ’anakh laki2, dan ’angkaw pawn kalakh memanggil namanja Jitshhakh: ſjahdan ’aku kalakh mendirikan perdjandji´anku ſertanja, ’akan perdjandji´an kakal kapada benehnja komedijen deri padanja.
20 Dank ’akan Jiſjmaxejl ſudah kudengar ’angkaw: bahuwa ſaſonggohnja ’aku ſudah memberkatij dija, dan lagi ’aku hendakh baper´anakhkan dija, dan baperbanjakhkan dija terlalu ſakali ’amat: duwa belas Patih ’ija ’akan per´anakh, dan ’aku kalakh djadikan dija ’akan chalikhah besar.
21 Dan perdjandji´anku pawn ’aku hendakh mendirikan dengan Jitshhakh, jang Sarak ’akan ber´anakh bagimu, pada maſa tertantu ’ini djuga, pada tahon jang datang ’itu.
22 ’Adapawn ſatelah ’ija ſudah habis berkata2 dengan dija, maka najiklah ’Allah deri ’atas ’Ibrahim.
23 Bermula debawalah ’Ibrahim ’akan Jiſjmaxejl ’anakhnja laki2 ’itu, dan ’akan ſakalijen per´anakan rumahnja, dan ’akan ſakalijen katubuſan dengan pejrakhnja, ſakalijen laki2 dalam ſegala ’awrang ’iſij rumah ’Ibrahim ’itu: lalu dechatankannja daging kulop marika ’itu, betul pada harij ’itu djuga, ſeperti ’Allah telah berkata2 dengan dija.
24 ’Adapawn ’Ibrahimlah ſa´awrang ſambilan puloh sambilan tahon xumornja, tatkala terchatankanlah padanja daging kulopnja.
25 Lagi Jiſjmaxejl ’anakhnja laki2 ’itu ſa´awrang tiga belas tahon xumornja, tatkala terchatankanlah padanja daging kulopnja.
26 Betul pada harij ’itu djuga terchatankanlah ’Ibrahim, dan Jiſjmaxejl ’anakhnja laki2 ’itu.
27 Dan ſakalijen ’awrang ’iſij rumahnja, per´anakan rumah, dan katubuſan dengan pejrakh, deri pada ’anakh kaluwaran ’itu, telah terchatankanlah marika ’itu ſertanja.