Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula datanglah duwa ’awrang Mela´ikat ka-Sedawm pada petang harij; ſamantara Lawth ’adalah dudokh dipintu Sedawm: dan demi melihatlah Lawth, ’ijapwen bangon pergi bertemuw dengan marika ’itu, lalu ’ija tondokh dirinja mukanja kabumi.
2 Lagi ’ija kata: bajiklah ſkarang, hej Tuwan2ku, ſinggahlah kamu kiranja kapada rumah hamba kamu; bermalamlah ’awleh kamu, dan baſohlah kaki2 kamu; maka pagi2 kamu balweh bangon, dan bergi turut djalan kamu: dan katalah marika ’itu; bukan, karana dileboh kamij mawu bermalam.
3 Maka ’ija pakhſjalah marika ’itu ’amat, ſahingga maka ſinggahlah marika ’itu kapadanja, dan maſokhlah marika ’itu kadalam rumahnja: lagi ’ija membowatlah bagi marika ’itu ſawatu ſadji´an, dan babarapa fathir pawn ’ija menanakhlah, maka makanlah marika ’itu.
4 Dihulu deri pada marika ’itu ſudah berbaring, maka ſeglaa laki2 negerij ’itu, ’awrang ’iſij Sedawm telah meng´apong rumah ’itu, deri pada ’awrang muda ſapej kapda ’awrang tuwah, ſakalijen bala deri pada ’udjong pawn.
5 Maka menjarulah marika ’itu kapada Lawth, lau katalah marika ’itu padanja: dimanatah garangan ’awrang laki2 ’itu, jang ſudah datang kapadamu ſamalam ’ini? kaluwarkanlah marika ’itu kapda kamij, sopaja kamij berkenal marika ’itu.
6 Maka kaluwarlah Lawth kapadanja dimuka pintu, hanja papannja dekontjikannja dibalakang dirinja.
7 Dan berkatalah ’ija: djanganlah kiranja, hej sudara2ku, kamu berbowat djahat.
8 Lihat ’apalah, ’ada padaku duwa ’anakh parampuwan, jang bulom berkenalkan ſa´awrang laki2: bajik ’aku kaluwarkan ſakarang kaduwanja kapada kamu, dan bowatlah ’awleh kamu padanja, bagimana bajik pada mata2mu; sadja pada ’awrang laki2 ’ini djanganlah kamu berbowat barang ſaſawatu, karana deri apda ſebab ’ini djuga marika ’itu ſudah datang maſokh kabawah nawong ’atapku.
9 Maka katalah marika ’itu: berdatanglah lebeh hampir kamarij: komedijen katalah marika ’itu; ’ini djuga ſa´awrangnja ſudah datang ’akan berdudokh ſalaku ’awrang ’aſing, dan ’ijakah ſakali2 ’akan memegang parentah? ſakarang kamij hendakh bowat djahat ’akan ’angkaw lebeh deri pada ’akan marika ’itu: maka ſegala ’awrang ’itu tampohlah ’amat pada laki2 ’itu, pada Lawth, dan ’ija berdatanglah hampir mawu pitjahkan pintu ’itu.
10 Tetapi kaduwa laki2 ’itu mengondjokhlah tangannja kaluwar, lalu ’ija maſokhkanlah Lawth kapada dirinja kadalam rumah, dan kontijkanlah pintu ’itu.
11 Dan ’ija palukanlah ſegala laki2 ’itu, jang dimuka pintu rumah ’itu, dengan kabuta´an, deri pada jang kitjil datang kapada jang besar; ſahingga maka berlelahlah merika ’itu ’akan mendapat pintu.
12 Maka katalah kaduwa laki2 ’itu kapad Lawth; ſijapakah ’ada lagi padamu desini? menantuw laki2, dan ſegala ’anakh2mu laki2, dan ſegala ’anakh2mu parampuwan, dan barang ſakalijen, jang ’ada padamu didalam negerij, maka kaluwarlkanlah ’itu deri dalam tampat ini.
13 Karana kamij mawu meruſakhkan tampat ’ini: deri karana perng´adu´annja ſudah djadi besar pada hhadlret Huwa, dan Huwa ſudah menjuroh kamij pergi meruſakhkan dija ’itu.
14 Tatkala ’itu maka kaluwarlah Lawth, dan katalah ’ija kapda kaduwa menantunja laki2, jang hendakh ber´isterikan kaduwa ’anakhnja parampuwan, dan berſabdalah ’ija; bangonlah kamu, kaluwarlah kamu deri dalam tampat ’ini; karana Huwa mawu meruſakhkan negerij ’ini: tetapi ’adalah ’ija ſalaku jang majin djuga pada mata2 kaduwa menantunja laki2 ’itu.
15 Dan ſatelah fadjar ’itu ſudah buka, maka pakhſjalah kaduwa Mela´ikan ’itu ’akan Lawth, katanja: bangonlah, bawalah ’isterimu, dan kaduwa ’anakhmu parampuwan, jang kadapatan ’itu, ſopaja djangan ’angkaw hilang pada kaſalahan negerij ’ini.
16 Hanja berlambatnlah ’ija; maka kaduwa ’awrang laki2 ’itu memeganglah tangannja, dan tangan ’isterinja, dan tangan kaduwa ’anakhnja parampuwan, ’awleh kaſajangan Huwa ’atasnja: lalu ’ija kaluwarkanlah dija, dan perhentikanlah dija diluwar negerij.
17 Bermula djadi, komedijen deri pada kaduwa ’awrang ſudah habis menghentar marika ’itu kaluwar, bahuwa ’ija berſabda: perlepaslah dirimu ’awleh ſebab djiwamu, dan djanglah ’angkaw menulih kabalakangmu, dan djanganlah ’angkaw tinggal berdirij pada tijap2 pahakh: kaſabelah pagunongan hendakhlah ’angkaw perlepas dirimu, ſopaja djangan ’angkaw hilang.
18 Maka ſombahlah Lawth kapada marika ’itu: djangan kiranja, hej Tuhanku.
19 Lihat ’apalah, bahuwa hambamu ſudah mendapat peng´aſijan pada mata2mu, dan ſudah ’angkaw perbeſarkan kabidjikanmu, jang ſudah kawberlakukan ſerta bejta, ’akan menghidop djiwa bejta: tetapi bejta ’ini tijada ’akan ſampat perlepas dirij bejta kaſabelah pagunongan, ſopaja djangan djangkit pada bjta kadjahatan ’itu: dan bejta djuga mati.
20 Lihat ’apalah, negerij ’ini ’ada hampir ’akan berlarij kasana, dan ’ija ’ada kitjil: bejarlah bejta perlepas dirij beijta kasana; (bukankah bajik, djika ſakalipawn ’adanja kitjil?) ſopaja hidop djuga djiwa bejta.
21 Maka ’ija pawn berſabda padanja; lihat ’awlehmu, bahuwa ’aku ſudah ’angkat mukamu, lagi karana perkata´an ’ini: ſopaja djangan kubalikh belah ’akan ſabowah negerij jang baharu kawſebut ’itu.
22 Berſegarahlah, perlepaslah dirimuk asana; ’awleh karana tijada ’akan kubawleh bowat barang ſaſawatu, ſabulom ſudah kawmaſokh kasana: ’awleh ſebab ’itu maka depanggilnja nama negerij ’itu TSawxar.
23 Demi mataharij ſudah terbit di´atas bumi, maka maſokhlah Lawth ka-TSawxar.
24 Satelah ’itu maka Huwa ſudah menghudjanij ka´atas Sedawm dan Xamawra balirang dan ’apij, deri pada siſij Huwa, deri dalam langit.
25 Sahingga maka ’ija balikh belah ſegala negerij2 ’itu dan ſaganap pahakh; dan ſakalijen ’awrang jang meng´adijamij ſegala negerij2 ’ini, dan tomboh2an daratan ’itu.
26 Maka menulihlah ’isterinja deri balakangnja ’itu; dan djadilah ’ija ſawatu tijang garam.
27 Bermula pagi2 bangonlah ’Ibrahim pada dinharij, pergi katamapat ’itu, dimana ’ija ſudahlah berdirij dihadapan hhadlret Huwa.
28 Dan menejngokhlah ’ija kapda fihakh Sedawm dan Xamawra, dan kapada tijap2 fihakh tanah pahakh ’itu: lalu lihatlah ’ija, bahuwa ſaſonggohnja telah najiklah ’aſap deri tanah ’itu, ſeperti ’aſap dapor apij.
29 Maka djadilah, tatkala deruſakhkan ’Allah ’akan ſegala negerij pahakh ’itu, bahuwa terkenanglah ’Allah ’akan ’Ibrahim, ſahingga maka desurohnja Lawth kaluwar deri tengah2 balikh belahan ’itu. ſedang lagi ’ija balikh belah ’akan ſegala negerij, jang dalamnja Lawth ’itu ſudah dudokh.
30 Maka mudikhlah Lawth deri dalam TSawxar, lalu dudokhlah ’ija diátas ſabowah gunong, dan kaduawa ’anakhnja parampuwan ſerta dengan dija; ’awleh karana ’ija ſudah takot ’akan dudokh didalam TSawxar: maka dudokhlah ’ija didalam ſawatu goha, ’ija djuga, dan kaduwa ’anakhnja parampuwan.
31 Telah ’itu maka katalah jang sulong kapada jang bongſuw ’itu; bahuwa, bapa kamij ’itu ’awrang tuwah, dan ſawatu laki2 tijadalah pada tanah ’ini ’akan maſokh kapada kamij, ’atas tjara ſegala ’awrang dibumi.
32 Marilah, bejarlah kamij memberij bapa kamij minom ’ajer ’angawr, dan bejarlah kamij berbaring dengan dija, ſopaja kamij menghidop deri pada bapa kamij barang beneh.
33 Maka kaduwanja pawn memberilah bapanja minom ’ajer ’angawr pada malam ’itu djuga; dan datanglah jang sulong ’itu, lalu berbaringlah ’ija dengan bapanja, tetapi tijadalah ’ija tahu ’akan baringnja, dan ’akan bangonnja.
34 Maka djadi pada ka´ejsokan harinja, bahuwa katalah jang sulong kapda jang bongſuw ’itu: bahuwa ſaſonggohnja ’aku ſudah berbaring kalamarij malam dengan bapaku; bejarlah kamij memberij dija minom ’ajer ’angawr lagi pada malam ’ini; dan maſokhlah ’angkaw berbaring dengan dija, ſopaja kamij menghidop deri pada bapa kamij barang beneh.
35 Maka kaduwana pawn memberilah lagi pada malam ’itu djuga bapanja minom ’ajer ’angawr: dan beririlah jang bongſuw ’itu, lalu berbaringlah ’ija dengan dija; tetapi tijadalah ’ija tahu ’akan baringnja, dan ’akan bangonnja.
36 Maka djadilah bonting kaduwa ’anakh parampuwan Lawth dengan bapanja ’itu.
37 Dan ber´anakhlah jang sulong ’itu ſawatu ’anakh laki2, lau panggillah ’ija namanja Maw´ab: ’ijalah bapa ’awrang Maw´aij datang kapada harij ’ini.
38 Dan jang bonſuw lagi ’ija ber´anakhlah ſawatu ’anakh laki2, lalu panggillah ’ija namanja Ben-Xamij: ’ijalah bapa ſegala benij Xamawn datang kapada harij ’ini.