Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka ber´angkatlah ’Ibrahim deri sana katanah ſalatan, lalu dudokhlah ’ija di´antara KHadajſj dan di´antara SJur; dan dijamlah ’ija ſapertij ’awrang ’aſing di-DJerar.
2 ’Adapawn ſatelah ſudah katalah ’Ibrahim ’akan Sarah ’isterinja ’itu, ’ija ’inilah sudaraku parampuwan, maka desurohlah ’Abimelek Radja DJerar meng´ambil bawa Sarah ’itu.
3 Maka datanglah ’Allah kapada ’Abimelek dalam mimpinja pada malam: lalu bafermanlah ’ija pada-nja: lihatlah, ’angkaw djuga ſa´awrang kamati´an tagal bini ’itu, jang ſudah kaw´ambil; karana ’ija ſudah berkawin dengan ſa´awrang ſuwamij.
4 Tetapi ’Abimelek bulom menghampirlah kapadanja; tagal ’itu ’ija ſudah ſombah: hej maha besar Tuhan! masakan ’angkaw membunoh ſawatu chalikhah jang lagi xadil?
5 Bukankah ’ija ſendirij ſudah kata padaku; ’ija ’inilah sudaraku parampuwan? dan ’ija lagi ſendirij ſudah kata; ’ija ’itulah sudaraku laki2? dengan tulus hatiku, dan dengan peresih tangan2ku ſudah kubowat ’itu.
6 Maka bafermanlah ’Allah kapadanja dalam mimpinja: lagi ’aku ’ini ſudah meng´atahuwij, bahuwa dengan tulus hatimu ſudah kawbowet ’itu, dan lagi ’aku ’ini ſudah tagahkan ’angkaw deri pada berdawſa kapadaku: ’awleh karana ’itu tijada kuberij ’angkaw kena padanja.
7 Sakarang djuga hendakhlah kawberij ’isterij laki2 ’itu kombali, ſedang ſa´awrang Nabij ’adanja, dan ’ija djuga ’akan memohonkan karanamu, ſobaja hidoplah ’angkaw: dan djika tijada kawberij dija kombali, katahuwij ’awlehmu, bahuwa ſonggoh2 ’angkaw ’akan mati, ’angaw ’ini, dan ſegala ſaſawatu jang punja ’angkaw.
8 Maka pagi2 bangonlah ’Abimelek pada dinharij, lalu panggillah ’ija ſakalijen hambanja, dan berkatalah ’ija ſegala perkata´an ’ini pada telinga2nja: maka takotlah ſegala laki2 ’itu sangat.
9 Maka ’Abimelek pawn panggillah ’Ibrahim, lalu katalah padanja; ’apakah ſudah kawkardjakan pada kamij? dan ’apakah ſudah kuberdawſa kapadamu, bahuwea ’angkaw ſudah bawa ka´atasku, dan ka´atas karadja´anku dawſa besar? bahuwa kardja2, jang tijada patut dikardjakan ’itu, ’angkaw ſudah kardjakan ſamaku.
10 Lagi katalah ’Abimelek pada ’Ibrahim; ’apakah njata padamu, bahuwa ’angkaw ſudah kardjakan perkara ’ini?
11 Maka katalah ’Ibrahim: karana ſudah kukata; ſamadja tijadalah penakotan ’Allah didalam tampat ’ini, ſahingga maka ’awrang ’akan membunoh bejta deri karana ſebab ’isteriku.
12 Dan lagi dengan ſaſonggohnja ’ija djuga sudaraku parampuwan, ’anakh bapaku, tetapi bukan ’anakh ’ibuku: maka ’ija ſudah djadi padaku ’akan ’isterij.
13 Maka ſudah djadi, tatkala desuroh ’Allah ’akan ’aku pergi ſasat kaluwar rumah bapaku, bahuwa ’aku katakan padanja: bajik ’inilah ’ada kabidjikan, jang ’angkaw hendakh berbowat ſamaku; pada ſakalijen tampat, jang akmij maſokh kasana, katalah ’awlehmu ’akan daku, bahuwa ’ija ’itu sudaraku laki2.
14 Sudah ’itu maka ’ambillah ’Abimelek babarap domba2, dan lembuw2, dan sahaja2 laki2, dan sahaja2 parampuwan, lalu memberilah ’ija ſamowanja pada ’Ibrahim: dan lagi ’ija ſudah memberij kombali padanja Sarah ’isterinja ’itu.
15 Maka katalah ’Abimelek; lihatlah tanahku, ’itulah dihadapanmu; barang dimana bajik pada mata2mu, maka dudokhlah djuga disana.
16 Dan pada Sarah pawn katalah ’ija; lihat ’apalah, ’aku ſudah memberij saribu keping pejrakh kapada sudaramu laki2: lihatlah, ’ija ’itu bagimu ſawatu tjindara mata, bagi ſakalijen jang ſertamu, dan ſerta ſakalijen, ſopaja ’angkaw ber´awleh pang´adjar.
17 Bermula maka memohonkanlah ’Ibrahim kapada ’Allah: dan ’Allah djuga ſombohkanlah ’Abimelek, dan ’isterinja, dan ſegala ſahajanja parampuwan, ſahingga maka ber´anakhlah marika ’itu.
18 Karana Huwa ſakali2 telah ſudahlah tompat ſakalijen rahhim bagi ’awrang ’iſij rumah ’Abimelek, der karana ſebab Sarah ’isterij ’Ibrahim ’itu.