Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka Huwa meng´ondjongij Sarah, ſeperti ’ija ſudah baferman: dan Huwa bowat pada Sarah, bagimana ’ija telah ſudah berkata.
2 Maka meng´andonglah dan ber´anakhlah Sarah bagi ’Ibrahim ſawatu ’anakh laki2 pada katuwahannja, pada maſa tertantu, jang ſudahlah dikatakan ’Allah padanja.
3 Maka panggillah ’Ibrahim ’akan nama ’anakhnja laki2 jang ſudah ’ayda taper´anakh baginja, jang Sarah telah ſudah ber´anakhlah baginja ’itu, Jitshhakh (jaxnij ’Ishhakh.)
4 Maka ’Ibrahim pawn menchatankanlah Jitshhakh ’anakhnja laki2 ’itu, ſa´awrang ’anakh dawlapan harij xumornja: ſeperti ’Allah telah ſudalah berpasan padanja.
5 ’Adapawn ’Ibrahimlah ſa´awrang ſaratus tahon xumornja, tatkala taper´anakhlah baginja Jitshhakh ’anakhnja laki2 ’itu.
6 Maka katalah Sarah: ’Allah ſudah kardjakan padaku katertawa´an; ſaſa´awrang jang ’ada dengar djuga ’akan tertawakan ’aku.
7 Lagi katalah ’ija: ſijapakah garangan ’akan ’ada meng´udjar kapada ’Ibrahim? Sarah ſudah menjusuwij ’anakh2 laki2: karana ’aku ſudah ber´anakh ſawatu ’anakh laki2 pada katuwahannja.
8 Maka djadi beſarlah ka´anakh ’itu, lalu tersarakhlah ’ija deri pada suſuw: telah ’itu maka dekardjakanlah ’Ibrahim ſawatu ſadji´an besar pada harij tatkala tersarakhlah Jitshhakh deri pada suſuw.
9 Maka Sarah ſudah lihat ’akan ’anakh laki2 Hadjar parampuwan Mitſrij, jang ’ija ſudah ber´anakh dengan ’Ibrahim, itu tertawa2.
10 Dan ’ija ſudah kata kapada ’Ibrahim; bowanglah ſahaja parampuwan ’ini, dan ’anakhnja laki2 ’itu: karana ’anakh laki2 ſahaja parampuwan ’ini tijada ’akan makan pusaka ſerta dengan ’anakhku laki2, ſerta dengan Jtshhakh ’itu.
11 Tetapi ’adalah perkata´an ’ini terlalu ’amat djahat pada matu2 ’Ibrahim, deri karana ſebab ’anakhnja laki2 ’itu.
12 Maka bafermanlah ’Allah kapada ’Ibrahim: djanglah bejar ’itu ’ada djahat pada mata2mu ’atas budakh laki2 ’itu, dan ’atas ſahajamu parampuwan ’itu: barang ſaſawatu, jang Sarah hendakh meng´atakan kapadamu, maka dengarlah ’angkaw ’akan ſawaranja, karana pada Jitshhakh nanti terpanggil bagimu beneh.
13 Tetapi ’aku hendakh lagi djadikan ’anakh laki2 ſahaja parampuwan ’itu ’akan ſawatu chalikhah, ſebab benehmu ’adanja.
14 Bermula pagi2 bangonlah ’Ibrahim pada dinharij, dan ’ambillah ’ija rawtij, dan ſawatu kharbah ber´iſij ’ajer, deberinja kaduwanja kapada Hadjar, termowat ka´atas bahunja; lagipawn ka´anakh laki2 ’itu, maka ’ija menjuroh dia pergi: ſahingga maka ’ija berdjalan dan berſasan didalam guron Be´ejrſjebax.
15 Tatkala ſudah habis ’ajer deri pada kharbah ’itu, maka ’ija melatakhkan ka´anakh laki2 ’itu kabawah ſawatu deri pada ſegala rongga2an.
16 Lalu ’ija pergi, ſambil mendudokhkan dirinja diſabarang, dengan mendjawohkan dirinja ſakira2 ſapemanah deri sana; karana katanja: ſopaja djangan ’aku lihat ’akan ka´anakh ’itu mati: maka ’ija dudokhlah diſabarang, dan njaringkanlah ſawaranja, dan menangislah.
17 Bermula ’Allah dengarlah ’akan ſawara budakh ’itu; dan Mal´ak ’Allah berſarulah kapada Hadjar deri dalam langit, lalu berſabdalah padanja: ’apatah kurang bagimu, hej Hadjar? djanganlah kawtakot, karana ’Allah ſudah dengar ’akan ſawara budakh ’itu, barang dimana ’adanja.
18 Bangonlah, ’angkatlah budakh ’itu, dan peganglah dija tatap dengan tanganmu, karana ’aku hendakh djadikan dija ’akan chalikhah besar.
19 Maka ’Allah membukalah kaduwa matanja, bahuwa delihatnja ſawatu parigij ’ajer, dan ’ija pergilah meng´iſij kharbah ’itu dengan ’ajer, dan berilah budakh ’itu minom.
20 Bermula ’adalah ’Allah menjerta´ij budakh ’itu, dan djadilah ’ija besar: dan dudokhlah ’ija didalam guron, dan djadilah ’ija ſa´awrang pemanah.
21 Demikijenlah ’ija dudokh didalam guron Paran, dan ’ibunja ’ambil baginja ſawatu bini deri pada tanah Mitsir.
22 Bermula djadi pada dejwaſa ’itu djuga, bahuwa katalah ’Abimelek, dan Pikawl panglima tantaranja, kapada ’Ibrahim, udjarnja: ’Allah djuga ſertamu dalam ſegala ſaſawatu jang ’angkaw ’ini ’ada membowat.
23 Sakarang pawn hendakhlah ’angkaw berſompah padaku demi ’Allah, bahuwa tijadalah ’angkaw ’akan berdustakan ’aku, dan ’anakhku laki2, dan tjutjuku laki2! ſakira2 kabidjikan, jang ’aku ſudah berbowat ſertamu, bahuwa ’angkaw hendakh berbowat ſertaku, dan ſerta tanah ’ini, jang ’angkaw dudokh dalamnja ſaperij ’awrang ’aſing.
24 Maka katalah ’Ibrahim; ’aku ’ini hendakh berſompah.
25 Tetapi ’Ibrahim menogorlah ’akan ’Abimelek ’atas mulanja ſawatu parigij ’ajer, jang hamba2 ’Abimelek telah ſudahlah rampas ’itu.
26 Maka katalah ’Abimelek: tijada ’aku ’tahu, ſijapa ſudah berbowat kardja ’ini, lagi ’angkaw ’ini tijada mewartakan ’itu padaku, dan lagi ’aku ’ini tijada menengar ’itu, melajinkan pada harij ’ini djuga.
27 Maka ’Ibrahim ’ambillah babarapa domba2 dan lembuw2, memberij ’itu kapada ’Abimelek: maka kaduwanja meng´angkatlah ſawatu perdjandji´an.
28 Sudah ’itu maka berdirikanlah ’Ibrahim tudjoh ’ejkor ’anakh2 domba betina deri kawan pada ſatampat ſendirij.
29 Maka katalah ’Abimelek kapada ’Ibrahim; ’apa mulanja katudjoh ’ejkor ’anakh2 domba betina ’ini, jang ’angkaw ſudah berdirikan pada ſatampat ſendirij?
30 Maka katalah ’ija; bahuwa katudjoh ’ejkor ’anakh2 domba betina ’ini ’angkaw ’akan meng´ambil pada tanganku, ’agar ſopaja ’itu ’ada padaku ’akan kaſjaksi´an, bahuwa ’aku ſudah menggalij parigij ’ini.
31 Tagal ’itu ’awrang telah panggil ’akan parigij ’itu Be´ejrſjebax, ’awleh karana desitu telah ſudahlah berſompah kaduwanja ’itu.
32 Bagitu djuga marika ’itu ſudah meng´angkat perdjandji´an di-Be´ejrſjebax: komedijen maka bangonlah ’Abimelek, dan Pikawl panglima tantaranja ’itu; lalu kombalilah marika ’itu kapada tanah Filistin.
33 Bermula tanamlah ’ija ſawatu dukoh di-Be´ejrſjebax, lalu berſombahjanglah ’ija desitu dengan nama Huwa ’Allah Tuhan xalam.
34 Maka ’Ibrahim dudokhlah tjara ’awrang ’aſing ditanah Filistin babarapa harij lamanja.