Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka djadi komedijen deri pada ſegala perkata´an ’ini, bahuwa ’Allah mentjawbalah ’akan ’Ibrahim; dan berſabdalah kapadanja: hej ’Ibrahim! maka ’ija pawn ſombahlah; ’ada patek ’ini.
2 Tatkala ’itu ’ija bafermanlah; ’ambillah ſakarang ’anakhmu laki2, tonggalmu ’itu, jang ’angkaw meng´asehij, Jitshhakh djuga, dan pergilah kapada tanah Mawrija; dan perſombahkanlah dija disana mendjadi ſawatu perſombahan tunu2an, di´atas saleh ſawatu deri pada ſegala gunong, jang ’aku kalakh katakan padamu.
3 Maka pagi2 bangonlah ’Ibrahim pada dinharij, lalu ’ikatlah ’ija hamparan pada kalidejnja, dan bawalah ’ija duwa ’awrang budakhnja ſertanja, dan Jitshhakh ’anakhnja laki2 ’itu: lagi membelahlah ’ija babarapa kajuw ’akan perſombahan tunu2an ’itu; komedijen bangonlah ’ija pergi kapada tampat ’itu, jang ’Allah telah katakan padanja.
4 Pada harij jang katiga maka ’Ibrahim pawn meng´angkatlah mata2nja, ſahingga delihatnja tampat ’itu deri djawoh.
5 Maka berſabdalah ’Ibrahim kapada kaduwa budakhlnja; tinggallah kaduwa kamu desini ſerta dengan kalidej: maka ’aku ’ini dan ’awrang muda ’ini mawu pergi ſampej kasana, hendakh munadjat; dan komedijen kamij ’akan kombali kapada kaduwa kamu.
6 Maka de´ambillah ’Ibrahim ſegala kajuw ’akan perſombahan tunu2an, lalu demowatnjalah ’itu ka´atas Jitshhakh ’anakhnja laki2; dan de´ambilnjalah pada tangannja ſapontong ’apij, dan ſabilah ſikin; komedijen berdjalanlah kaduwanja sama2.
7 Maka ſombahlah Jitshhakh kapada ’Ibrahim bapanja ’itu, lalu katalah ’ija: hej bapaku! maka berſabdalah ’ija: ’ada bejta ’ini, hej ’anakhku! maka ſombahlah ’ija: ’ada djuga ’apij dan kajuw2, tetapi dimana garangan ’anakh domba djantan ’akan perſombahan tunu2an.
8 Maka berſabdalah ’ibrahim: bahuwa ’Allah nanti meng´upajakan bagi dirinja ſawatu ’anakh domba djantan ’akan perſombahan tunu2an, hej ’anakhku! maka berdjalanlah kaduwanja sams2.
9 Apabila datanglah marika ’itu kapada tampat, jang ’Allah telah ſudah katakan padanja, maka per´uſahlah ’Ibrahim desitu ſabowah medzbehh; lalu meng´atorlah ’ija ſegala kajuw ’itu, dan meng´ikatlah ’ija Jitshhakh ’anakhnja laki2 ’itu, ſaraja ’ija menarohlah dija pada medzbehh di´atas ſegala kajuw ’itu.
10 Maka de´ondjokhkan ’Ibrahimlah tangannja, lalu de´ambilkannjalah ſikin ’itu, hendakh menjombileh ’anakhnja laki2 ’itu.
11 Tetapi berſarulah Mal´ak Huwa kapadanja deri dalam langit, dan berſabdalah ’ija: ’Ibrahim, ’Ibrahim! maka ſombahlah ’ija: ’ada patek ’ini.
12 Lagi berſabdalah ’ija: djanganlah ’angkaw buboh tanganmu kapada ’awrang muda ’ini, dan djanganlah ’angkaw bowat padanja barang ſaſawatu: karana ſakarang ’aku tahu, bahuwa ’angkaw ’ada takot ’akan ’Allah, ſedang tijadalah ’angkaw menahanij ’anakhmu laki2, tonggalmu ’itu deri padaku.
13 Telah ’itu maka meng´angkatlah ’Ibrahim mata2nja, lalu mendjelinglah ’ija: maka bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ſa´ejkor domba djantan dibalakng, taperpegang dalam kuſut2 dengan kaduwa tandokhnja; ſahingga maka ’Ibrahim pergilah meng´ambil domba djantan ’itu, lalu ’ija perſombahkanlah dija djuga ’akan perſombahan tunu2an ganti ’anakhnja laki2 ’itu.
14 Maka panggillah ’Ibrahim nama tampat ’itu djuga: Huwa nanti meng´upajakan; ſebab ’itu ’awrang katakan harij ’ini, digunong Huwa maka nanti de´upajakan.
15 Bermula berſarulah Mal´ak Huwa kapada ’Ibrahim pada kaduwa kali deri dalam langit,
16 Lalu berſabdalah ’ija: demi diriku ’aku ſudah berſompah; bafermanlah Huwa: ’awleh karana ſebab ’angkaw ſudah bowat kardja ’ini, dan tijada ’angkaw ſudah menahanij ’anakhmu laki2, tonggalmu ’itu:
17 Maka makin lebeh ’aku hendakh memberkatij dikaw, dan makin banjakh ’aku hendakh perbanjakhkan benehmu, ſeperti ſegala bintang dilangit, dan ſeperti paſir jang pada pantej lawut: ſahingga maka benehmu kalakh berpuſaka´ij pintu gerbang ſegala ſatarunja.
18 Lagi pada benehmu ’itu ſakalijen chalajikh dibumi ’akan ber´awleh berkat: deri karana ’angkaw ſudah dengar2an ’akan ſawaraku.
19 Tatkala ’itu kombalilah ’Ibrahim kapada kaduwa budakhnja, dan bangonlah marika ’itu pergi sama2 kapada Be´ejrſjebax: maka dudokhlah ’Ibrahim di-Be´ejrſjebax.
20 Bermula djadi komedijen deri pada ſegala perkata´an ’ini, bahuwa deberitakan ’awranglah kapada ’Ibrahim, ’udjarnja: katahuwij ’awlehmu, bahuwa Milka ’ija lagi ſudah ber´anakh babarap ’anakh laki2 dengan Nahhawr sudaramu laki2,
21 ’Ija ’itu Xuts ’anakhnja jang sulong, dan Buz sudaranja, dan KHemu´ejl bapa ’Aram.
22 Dan Keſed, dan HHazaw, dan Pildaſj, dan Jidlaf, dan Betu´ejl.
23 Maka Betu´ejl telah per´anakh Ribkha: kadawlapan marika ’itu maka Milka telah ber´anakh dengan Nahhawr, sudara ’Ibrahim ’itu.
24 Dan gondikhnja, jang namanja ’itu Re´uma, ’ija djuga telah ber´anakh lagi THebahh, dan DJahham, dan Tahhaſj, dan Maxaka.