Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka ’adalah kahidopan Sarah ’itu ſaratus dan duwa puloh tudjoh tahon landjutnja: ’inilah ſegala tahon kahidopan Sarah ’itu.
2 Maka matilah Sarah di-KHirjat ’Arbax, ’ija ’itu HHebrawn, ditanah Kanxan: maka datanglah ’Ibrahim meratap ’akan Sarah, dan menangis ’akan dija.
3 Komedijen bangonlah ’Ibrahim deri pada hadapan ’isterinja jang mati ’itu: lalu katalah ’ija kapada benij HHejt, ’udjarnja:
4 Sa´awrang ’aſing dan berdjamuw ’aku ’inilah kapada kamu; berij ’apalah ’awleh kamu padaku ſawatu khubur puska ſerta kamu: ſopaja ’aku khuburkan ’awrangku jang mati ’itu dimukaku.
5 Maka sahutlah benij HHejt ’itu kapada ’Ibrahim, katanja padanja:
6 Dengarlah ’angkaw kiranja kamij, ja Tuwanku: bahuwa ſawatu patih ’Allah ’angkawlah ditengah2 kamij: dalam ſawatu deri pada ſegala khubur kamij jang terpileh hendakhlah ’angkaw ’ini khuburkan matimu: barang ſa´awrang pawn deri pada kamij tijada ’akan tagahkan khuburnja deri padamu, ’akan khuburkan matimu ’itu.
7 Maka ’Ibrahim berdirilah, lalu ’ija tondokhlah dirinja kapada khawm tanah ’itu, kapada benij HHejt.
8 Dan ’ija katalah dengan marika ’itu, udjarnja: djikalaw ’ada dengan kahendakh hatimu, bahuwa ’aku khuburkan matiku dimukaku; maka hendakhlah kamu dengar ’aku, dan ’amboh bagiku pada Xefrawn ’anakh laki2 TSawhhar,
9 Sopaja deberinja padaku goha Makpajla, jang ’ija punja, jang di´udjong bendangnja ’itu; dengan pejrakh ſapunoh2 harganja bejarlah ’ija memberij ’itu padaku ditengah2 kamu, mendjadi ſawatu khubur pusaka.
10 ’Adapawn Xefrawn ’adalah dudokh ditengah2 benij HHejt ’itu: maka sahutlah Xefrawn ’awrang HHitij ’itu kapada ’Ibrahim, datang pada telinga2 benij HHejt ’itu, kapada ſakalijen ’awrang jang maſokh pintu gerbang negerinja ’itu, ’udjarnja:
11 Bukan, Tuwanku; hanja dengarlah bejta: bendang kuberij padamu, dan goha jang ’ada dalamnja, padamu kuberij ’itu: dihadpan mata2 ſegala ’anakh laki2 khawmku kuberij dija padamu; khuburkan ’apalah matimu.
12 Maka ’Ibrahim tondokhlah dirinja kahadapn khawm tanah ’itu.
13 Lalu ’ija katalah kapada Xefrawn, datang pada telinga2 khawm tanah ’itu, udjarnja: bajiklah! djikalaw ’angkaw ’ini kiranja dengar ’aku; kuberij pejrakh harga bendang ’itu, ’ambillah ’itu deri padaku; tatkala ’itu maka ’aku ’akan khuburkan matiku disana.
14 Maka sahutlah Xefrawn pada ’Ibrahim, katanja padanja:
15 Tuwanku, dengar ’apalah ’aku: ſabowah tanah ’ampat ratus tzikhal pejrakh harganja, ’apakah ’itu ’antaramu dan ’antaraku? maka khuburkanlah djuga matimu.
16 Maka dengarlah ’Ibrahim kapada Xefrawn, lalu timbanglah ’Ibrahim bagi Xefrawn pejarakh, jang telah dekatakannja datang pada telinga2 benij HHejt ’itu, ’ampat ratustzikhal pejrakh, jang laku ’antara ’awrang sudagar.
17 Demikijenlah ſudah tertantu bendang Xefrawn, jang di-Makpejla, jang dimuka Mamrej ’itu, bendang dan goha jang ’ada dalamnja, dan ſakalijen pohon kajuw jang dibendang jang pada ſaluroh tepinja kuliling,
18 Kapada ’Ibrahim mendjadi kapunja´an dihadapan mata2 benij HHejt ſerta ſakalijen ’awrang jang maſokh pintu gerbang negerinja.
19 Maka komedijen deri pada ’itu ’Ibrahim khuburkanlah Sarah ’isterinja ’itu pada goha bendang Makpejla pada hadapan Mamrej: ’ija ’itu HHebrawn, ditanah Kanxan.
20 Demikijenlah bendang, dan goha jang ’ada dalamnja, ’itu ſudah tertantu kapada ’Ibrahim mendjadi khubur pusaka deri pada fihakh benij HHeijt ’itu.