Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 ’Adapawn ’Ibrahimlah ’ſa´awrang tuwah telah datang kapada babarapa harinja: lagi Huwa ſudahlah memberkatij ’Ibrahim dalam ſegala ſaſawatu.
2 Maka berſabdalah ’Ibrahim kapada hambanja laki2 jang tuwah dirumahnja, jang pegang parentah ’atas ſakalijen jang ’ada padanja: buboh ’apalah tanganmu kabawah pahaku,
3 Sopaja kusuroh dikaw berſompah demi Huwa ’Allah jang mempunja´ij langit, dan ’Allah jang mempunja´ij bumi, bahuwa tijada ’akan kaw´ambil ſawatu ’isterij bagi ’anakhku laki2 deri pada ſegala ’anakh parampuwan ’awrang Kanxanij, jang ’aku ’ini ’ada dudokh ditengah2 marika ’itu:
4 Tetapi kapada tanahku, dan kapada kalawrgaku ’akan kawpergi; dan ’ambil ſawatu ’isterij bagi ’anakhku laki2, bagi Jitshhakh.
5 Maka hamba ’itu ſombahlah padanja: kalu2 garang parampuwan ’itu tijada ’akan berkenan pergi meng´iring bejta kapada tanah ’ini: haroskah bejta kombalikan ’anakhmu laki2 kapada tanah ’itu, deri mana ’angkaw ſudah kaluwar?
6 Maka ’Ibrahim berſabdalah padanja: ’ingat ’awlehmu, ſopaja djangan kawkomblikan ’anakhku laki2 kasana.
7 Huwa ’Allah jang mempunja´ij langit ’itu, jang ſudah ’ambil bawa ’aku deri dalam rumah bapaku, dan deri dalam tanah kulawargaku; dan jang ſudah katakan padaku, dan jang ſudah berſompah bagiku, ſambil baferman; pada benehmu ’aku ’akan memberij tanah ’ini: ’ija djuga ’akan menjuroh Mal´aknja pergi dimukamu, ſopaja kaw´ambil ſawatu ’isterij bagi anakhku laki2 deri sana.
8 Dan djika tijada parampuwan ’itu berkenan pergi meng´iring ’angkaw, maka ’angkaw djadi sutjij deri pada perſompahanku ’ini: sadja djangalha kawbombalikan ’anakhku laki2 kasana.
9 Tatkala ’itu maka hamba ’itu bubohlah tangannja kabawah paha ’Ibrahim tuwannja: lalu ’ija berſompahlah baginja ’atas perkata´an ’itu.
10 Bermula hamba ’itu ’ambillah ſapuloh ’ejkor ’onta deri pada ſegala ’onta tuwannja, dan pergilah; dan ſegala harta tuwannja ’itu dalam tangannja: maka ’ija bangonlah, dan pergilah kapada ’Aram Naharajim, kapada negerij Nahhawr.
11 Maka ’ija mendurumlah ’onta2 ’itu diluwar negerij, hampir ſabowah parigij ’ajer, pada maſa petang harij, pada maſa kaluwar ſegala parampuwan jang timba ’ajer.
12 Lalu ’ija ſombahlah: hej Huwa ’Ilah tuwanku ’Ibrahim, pertemukanlah kiranja dija ſakarang kamuka patek pada harij ’ini, dan berbowatlah kadidjikan pada tuwanku ’Ibrahim.
13 Bahuwa ſaſonggohnja bejta ’ini ’ada berdirij dekat mata ’ajer, ſedang ’anakh2 parampuwan ’awrang ’iſij negerij ’ini ’ada kaluwar ’akan timba ’ajer:
14 Maka bejarlah parampuwan muda ’itu, jang patek kata kapadanja: ’ondjokh ’apalah bujongmu, ſopaja kuminom: dan ’ija kata; minomlah, dan lagi ’akan ſegala ’ontamu ’aku mawu berij minom: ’ija ’itu djuga ’ada jang ’angkaw ſudah pajutkan pada hambamu, pada Jitshhakh djuga: maka deri pada perkara ’itu patek ’akan katahuwij, bahuwa ’angkaw ſudah berbowat kabidjikan kapada tuwanku.
15 Maka djadilah ’itu djuga, dihulu deri pada ’ija habis kata2, karana bahuwa ſaſonggohnja Ribkha ’adalah kaluwar, jang telah ſudah taper´anakh bagi Betu´ejl, ’anakh laki2 Milka, ’isterij Nahhawr, ſudara laki2 ’Ibrahim ’itu, ſedang bujongnja di´atas bahunja.
16 ’Adapawn parampuwan muda ’itu ’ajlokhlah ’amat rupanja, ſa´awrang ’anakh dara, karana barang ſalaki tijada berkenal dija; maka ’ija pawn turonlah kamata ’ajer, lalu ’ija meng´isilah bujongnja; komedijen ’ija najiklah.
17 Maka larilah hamba ’itu bertemuw dengan dija, dan katalah; berij ’apalah pada bejta minom barang ſatagokh ’ajer deri dalam bujongmu.
18 Dan katalah ’ija: minomlah tuwanku; maka ’ija berſegarahlah drininja, lalu turonkanlah bujongnja ka´atas tangannja, dan berilah minom padanja.
19 Satelah ſudah deberinja minom padanja, maka katanja: lagi ’akan ſakalijen ’onta2mu nanti kutimba, ſahingga maka ſamowanja habis minom.
20 Maka ’ija berſegarahalah dirinja, lalu hampakanlah ’iſij bujongnja kadalam bakas minoman, dan larilah pula kapada parigij ’itu, hendakh menimba; maka ’ija pawn menimbalah bagi ſakalijen ’onta2nja.
21 Maka laki2 ’itu tertjanganglah ’atas parampuwan ’itu, ſambil berdijam dirinja, hendakh meng´atahuwij, ’antah telah de´ontongkan Huwa ’akan djalannja, ’ataw tijadakah.
22 Maka djadi, tatkala ſudah habis ſegala ’onta2 ’itu minom, bahuwa laki2 ’itu ’ambillah ſawatu taparam ’amas, ſatengah tzikhal timbangnja, dan duwa galang pada kaduwa tangannja, ſapuloh tzikhal ’amas timbangnja.
23 Karana telah ſudahlah ’ija kata: ’anakh parampuwan ſijapakah ’angkaw ’ini? berij tahu ’apalah pada bejta: ’adakah dirumah bapamu barang tampat bagi kamij, akan bermalam?
24 Dan telah ſudahlah parampuwan ’itu kata padanja: bejta ’inilah ’anakh parampuwan Betu´ejl, ’anakh laki2 Milka ’itu, jang ’ija telah ber´anakh dengan Nahhawr.
25 Tambahan telah ſudahlah ’ija kata padanja: lagipawn marang dan ’ompan bajakh ’itu ſerta kamij, lagi tempat ’akan bermalam.
26 Tatkala ’itu maka laki2 ’itu tondokhlah kapalanja, lalu ’ija ſombah ſudjudlah kapada Huwa.
27 Dan ’ija katalah : ſegala pudji bagi Huwa ’Ilah tuwanku ’Ibrahim, jang tijada tagahkan kabidjikannja dan abenarannja deri pada tuwanku: ’akan beijta ’ini, bahuwa ſongoh2 Huwa ſudah menghentar bejta pada djalan ’ini, karumah sudara2 laki2 tuwanku.
28 Bermula larilah parampuwan muda ’itu berij tahu karumah ’ibunja, ſeperti ſegala perkata´an ’ini.
29 ’Adapawn bagi Ribkha ’adalah ſa´awrang sudara laki2, jang namanja Laban: maka larilah Laban kapada laki2 ’itu kaluwar kapada mata ’ajer.
30 Maka djadi tatkala delihatnja taparam ’itu, dan galang2 ’itu pada kaduwa tangan sudaranja parampuwan; dan tatkala dedengarnja ſegala perkata´an Ribkha sudranja parampuwan ’itu, ’udjarnja: demikijenlah laki2 ’itu ſudah kata2 padaku: maka berdatanglah ’ija kapada laki2 ’itu, ſamantara ’adalah ’ija berdirij desiſij ſegala ’onta, ahmpir dimata ’ajer ’itu.
31 Dan berkatalah ’ija: maſokhlah ’angkaw, hej mubarak Huwa, meng´apa ’angkaw ’akan berdirij diluwar? karana ’aku ’ini ſudah mendendanij rumah dan tampat bagi ſegala ’onta2.
32 Tatkala ’itu maka berdatanglah laki2 ’itu karumah: maka ’awrang pawn meng´awrej ſegala ’onta, lalu memberij marang, dan ’ompan pada ’onta2 ’itu; lagipawn ’ajer ’akan baſoh kaki2nja, dan kaki2 ſegala ’awrang jang ſertanja ’itu.
33 Komedijennja ’awrang menaroh kahadapannja barang makanan: tetpi ’udjarlah ’ija: tijadalah bejta makan, ſabulom bejta meng´atakan habis ſegala perkata´anku: maka ’udjarnja ; katakanlah ’awlehmu.
34 Maka katalah ’ija; bejta inilah hamba ’Ibrahim.
35 Lagi Huwa ſudah memberkatij tuwanku ’amat, ſahingga maka ’ija djadi besar: dan ’ija ſudah memberij padanja babarapa domba2, dan lembuw2, dan pejrakh, dan ’amas, dan babarapa ſahaja2 laki2, dan ſahaja2 parampuwan, dan babarapa ’onta2, dan kalidej2.
36 Maka ber´anakhlah Sarah ’isterij tuwanku ſa´awrang ’anakh laki2 dengan tuwanku, komedijen deri pada ſudah ſampej katuwahannja, dan ’ija ſudah memberij padanja barang ſakalijen jang ’ija berpunja.
37 Sudah ’itu, maka desurohlah tuwanku bejta berſompah, ſabdanja: djanganlah kaw´ambil ſawatu ’isterij bagi ſanakhku laki2 deri pada ſegala ’anakh parampuwan ’awrang Kanxanij, jang ’aku ’ini ’ada dudokh ditanahnja.
38 Tetapi pergilah ’angkaw kapada rumah bapaku, dan kapada bangsaku, dan ’ambillah ſawatu ’isterij bagi ’anakhku laki2:
39 Maka bejta ſudah ſombah kapada tuwanku: kalu2 tijada mawu parampuwan ’itu pergi meng´iring bejta.
40 Maka ’ija ſudah berſabda kapada bejta: Huwa, jang ’aku ſudah berdjalan kahadapannja, kalakh menjuroh Mal´aknja ſertamu, dan ’akan ber´ontongkan djalanmu, ſopaja kaw´ambil ſawatu ’isterij bagi ’anakhku laki2 deri pada bangsaku, dan deri pada rumah bapaku.
41 Tatkala ’itu ’angkaw ’akan djadi sutjij deri pada perſompahanku, manakala ſudah kawdatang kapada bangsaku: djikalaw tijada ’awrang memberij padamu, nistjaja ’angkaw ’akan djadi sutjij deri pada perſompahanku.
42 Maka bejta datanglah harini kapada mata ’ajer, dan bejta ſombahlah: hej Huwa ’Ilah tuwanku ’Ibrahim! djika ’adalah ’angkaw kiranja ber´ontongkan djalan bejta, jang bejta ’ini ’ada pergi berdjalan ’atasnja:
43 Bahuwa ſaſonggohnja bejta ’ini ’ada berdirij dekat mata ’ajer, maka bejarlah ’anakh dara ’itu, jang pergi kaluwar ’akan menimba, dan bejta katakan kapadanja, berij bejta minom kiranja ſatagokh ’ajer deri dalam bujongmu:
44 Dan ’ija katakan pada bejta: minomlah ’angkaw ’ini, dan lagi ’akan ſegala ’onta2mu ’aku hendakh timba: ’ija djuga ’ada parampuwan ’itu, jang Huwa ſudah pajukan pada ’anakh laki2 tuwanku.
45 ’Akan bejta ’ini, dihulu deri pada bejta ſudah habis kata2 dalam hatiku: maka bahuwa ſaſonggohnja Ribkha ’adalah pergi kaluwar, ſedang bujongnja di´atas bahunja: dan ſudah ’ija turon kamata ’ajer, dan ’ija timba: tatkala ’itu bejta katalah kapadanja, berij ’apalah minom pada bejta:
46 Maka berſegarahlah ’ija, lalu turonkanlah ’ija bujongnja deri atas dirinja, dan katalah ’ija: minom  ’awlehmu, dan lagi ’akan ſegala ’onta2mu ’aku nanti memberij minom: ſahingga maka bejta ſudah minom, dan lagi ’akan ſegala ’onta2 ſudah deberinja minom.
47 Tatkala ’itu maka bejta ſudah tanja dija, dan kata: ’anakh parampuwan ſijapakah ’angkaw ’ini? maka ’ija ſudah kata: ’anakh parampuwan Betu´ejl, ’anakh laki2 Nahhawr ’itu, jang Milka ſudah per´anakh baginja: tagal ’itu bejta bubohlah taparam di´atas dahinja, dan galang2 pada kaduwa tangannja.
48 Komdijennja bejta tondokhlah diriku, dan bejta pawn ſombah ſudjudlah pada Huwa, lalu bejta pudjilah ’akan Huwa ’Ilah tuwanku ’Ibrahim, jang ſudah menghentar bejta pada djalan ſabenarnja, ’akan meng´ambil ’anakh parampuwan sudara laki2 tuwanku bagi ’anakhnja laki2.
49 Sakarang pawn, djikalaw ’adalah ſegala kamu berbowat kabidjikan, dan kabenaraan pada tuwanku, berilah tahu pada bejta, dan djikalaw tijada, lagi berilah tahu pada bejta, ſopaja bejta balikh diriku kapada kanan ’ataw kapada kirij.
50 Maka sahutlah Laban dan Betu´ejl, dan katalah marika ’itu: deri pada Huwa ſudah timbul perkata´an ’ini, tijadalah kamij ſampat kerkata2 kapadamu barang bajik ’ataw djahat.
51 Bahuwa ſaſonggohnja Ribkha ’itu dimukamu, ’ambil ’awlehmu, dan pergi; dan bejarlah ’ija ’ada ’isterij bagi ’anakh laki2 Tuwanmu, ſeperti Huwa ſudah berſabda ’itu.
52 Maka djadi, ſatelah hamba ’Ibrahim ’itu dengar ſegala perkata´an marika ’itu, bahuwa ’ija tondokh dirinja ſampej kabumi kapada Huwa.
53 Maka dekaluwarkanlah hamba laki2 ’itu babarapa badjan pejrakh, dan babarapa badjan ’amas, dan babarapa pakajin; lalu deberikannjalah ’itu pada Ribkha: lagi benda2 jang ’indah deberikannjalah pada sudaranja laki2, dan pada ’ibunja.
54 Sudah ’itu maka marika ’itu makanlah dan minomlah, ’ija djuga, dan ſegala ’awrang jang ſertanja, lalu bermalamlah: maka bangonlah marika ’itu pada dinharij, dan katalah hamba ’itu; berilah ’awleh kamu bejta pergi kapada Tuwanku.
55 Tetapi katalah sudaranja laki2 dan ’ibunja ’itu: bejarlah parampuwan muda ’itu tinggal ſerta kamij barang harij lagi, ’ataw ſampej ſapuloh; komedijen maka ’angkaw ’akan pergi.
56 Dan katalah ’ija pada marika ’itu: djanganlah kamu bertanggohkan bejta, ſedang Huwa ſudah ber´ontongkan djalanku: berilah ’apa bejta pergi, ſopaja bejta berdjalan pulang kapada Tuwanku.
57 Maka katalah marika ’itu: bejarlah kamij memanggil parampuwan muda ’itu, dan bertanjakan mulutnja.
58 Maka marika ’itu pawn memanggillah ’akan Ribkha, lalu ’ija berkatalah padanja: ’angkawkah ’akan pergi ſerta dengan laki2 ’ini? dan katalah ’ija; ſahaja hendakh pergi.
59 Tatkala ’itu maka telah deberinja Ribkha sudaranja parampuwan berdjalandengan ’inang peng´aſohnja ’itu; lagipawn hamba ’Ibrahim dengan ſegala ’awrangnja laki2 ’itu.
60 Lalu de´utjapnja berkat ’atas Ribkha, ſambil katanja: hej sudara kamij! ’angkaw ’ini hendakhlah kiranja djadi ’akan baribu lakhſa2, dan hendakhlah kiranja benehmu berpuſaka´ij pintu gerbang ſegala ’awrang jang bintjij dija.
61 Maka bangonlah Ribkha, dan ſegala budakh parampuwan kadijannja, lalumeng´andara´ilah marika ’itu ’onta2, dan pergilah marika ’itu meng´iring laki2 ’itu: maka hamba laki2 ’itu ’ambillah membawa Ribkha, dan pergilah.
62 Bermula Jitshhakh djuga dtanglah deri pada kapergi´an parigij Lahhaj Raw´ij: maka ’ija ’ini ’adalah dudokh ditanah ſalatan.
63 Maka ſudahlah kaluwar Jitshhakh ’akan bertilawat dipadang pada kotika ternantilah petang harij: maka de´angkatnja mata2nja, lalu delihatnja, bahuwa ſaſonggohnja babarapa ’onta ’adalah datang.
64 Lagi de´angkatlah Ribkha mata2nja, lalu delihatnja ’akan Jitshhakh: maka baterdjunanlah ’ija deri ’atas ’onta.
65 Lau katalah ’ija kapada hamba laki2 ’itu: ſijapakah laki2 ’itulah, jang berdjalan dipadang bertemuw dengan kita? maka katalah hamba laki2 ’itu; ’ija ’itulah Tuwanku: maka de´ambillah parampuwan ’itu kukudong, lalau detudongnja dirinja.
66 Maka hamba laki2 ’itu bilanglah pada Jitshakh ſegala perkara jang telah ſudah debowatnja.
67 Maka Jitshhakh pawn maſokhkanlah dija kadalam barong Sarah ’ibunja ’itu, ſahingga maka ’ija ſambotlah Ribkha, dan ’ija djadi baginja ’akan ’isterij, maka ’ija djuga birahij ’akan dija: demikijen terhiborklah Jitshhakh komedijen deri pada ’ibunja habis hilang.