Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula ’adalah kalaparan dalam tanah ’itu, katjuwali kalaparan jang pertama ’itu, jang ’adalah pada harij2 ’Ibrahim: maka pergilah Jitshhakh kapada ’Abimelek Radja ’awrang Filistin ka-DJerar.
2 Maka kalihatanlah padanja Huwa, lalu bafermanlah ’ija; djanganlah kawturon ka-Mitsir: dudokhlah ’angkaw dalam tanah, jang ’aku ’akan katakan padamu:
3 Dudokhlah ’angkaw dalam tanah ’ini ’ada ſertamu, dan ’aku ’akan memberkatij kamu: karana padamu dan pada benehmu ’aku hendakh berikan ſakalijen tanah ’ini ſamowanja, dan ’aku nanti baperdirikan perſompahan ’itu, jang ’aku ſudah berſompah kapada ’Ibrahim bapamu.
4 Dan ’aku nanti baperbanjakhkan benehmu ſeperti bintang2 dilangit, dan ’aku ’akan memberij pada benehmu ſakalijen tanah ’ini ſamowanja: maka ſakalijen chalajikh dibumi ’akan ber´awleh berkat pada benehmu ’itu:
5 Deri karana bahuwa ſudah dengar2an ’Ibrahimlah ’akan ſawaraku, dan ſudah tongguwij ’ija tongguwanku deri pada ſegala pasan2ku, dan ’ondang2ku, dan titah2ku.
6 Demikijen dudokhlah Jitzhhakh di-DJerar.
7 Maka djadi, tatkala bertanjakanlah barang laki2 ’awrang ’iſij tampat ’itu ’akan ’isterinja, bahuwa ’ija kata; ’ija ’inilah sudaraku parampuwan: karana ſudah ’ija takot kata2, ’ijalah ’isteriku; djangan mudah2an dibunoh ’aku ’awleh laki2 ’awrang ’iſij tampat ’ini, ſebab Ribkha; ’awleh karana bajik paras ’adanja.
8 Maka djadi, tatkala terlandjutlah baginja babarapa harij, bahuwa tejngokhlah ’Abimelek Radja ’awrang Filistin deri pada tingkap, ſahingga delihatnja bahuwa ſaſonggohnja Jitshhakh ’adalah bertjombuw dengan Ribkha ’isterinja ’itu.
9 Maka panggillah ’Abimelek ’akan Jitshhakh, lalu katanja; bahuwa ſaſonggohnja ’ija ’inilah ’isterimu: maka butapa kalakh ſudah kawaktakan, ’ija ’inilah sudaraku parampuwan? maka katalah Jitshhakh padanja: karana ſudah kukata, kalu2 kumati deri karana ſebab dija.
10 Maka katalah ’Abimelek: meng´apa demikijen ’ini ſudah kawbowat pada kamij? kurang ſedikit djuga ſa´awrang deri pada khawm ’ini ſudahlah bawleh berbaring dengan ’isterimu, dan telah ſudahlah kawdatangkan ka´atas kamij ſawatu perſalahan.
11 Maka berpaſanlah ’Abimelek pada ſakalijen khawm ’itu, ſambil ſabdanja: barang ſijapa jang kena kapada laki2 ’ini, dan kapada ’isterinja, nistjaja ’ija mati dibunoh.
12 Bermula berhumalah Jitshhakh pada tanah ’itu djuga, lalu mendapatlah ’ija pada ſatahon ’itu djuga ſaratus gananja, karana Huwa memberkatilah dija.
13 Maka laki2 ’itu djadilah besar; dan makin lama makin lebeh bertambahlah besarnja, ſahingga maka ’ija djadi besar ’amat.
14 Dan ’ada padanja per´awlehan kambing domba2, dan per´awlehan lembuw2, dan ’awrang perhamba´an banjakh; ſahingga maka ſegala ’awrang Filistin dngkejlah ’akan dija.
15 Lagi ’awrang Filistin ’itu tompatlah ſakalijen parigij, jang hamba2 bapanja telah ſudahlah menggalij, pada harij2 ’Ibrahim bapanja ’itu, dan marika ’itu meng´isilah ſamowanja dengan lompor.
16 Tambahan katalah ’Abimelek kapada Jitshhakh: pergilah lalu deri pada siſij kamij, ’awleh karana ’angkaw ſudah djadi ter´amat karas deri apda kamij.
17 Maka Jitshhakh pergilah deri sana: dan ’ija bertantaralah dilebah DJerar, lalu ’ija dudokhlah disana.
18 Komedijennja Jitshhakh pulanglah, dan surohlah buka menggalij ſegala parigij ’ajer ’itu pula, jang ’awrang telah ſudah galij pada harij2 ’Ibrahim bapanja, dan ’awrang Filistin telah ſudah tompat ſamowanja ’itu komedijen deri pada mawt ’Ibrahim: dan ’ija ſebutlah ſegala ’itu dengan namanja, menurut ſegala nama, jang telah ſudah deſebutlah ſamowanja ’awleh bapanja.
19 ’Adapawn hamba2 Jitshhakh galilah dilembah ’itu, dan marika ’itu mendapatlah disana ſawatu parigij, jang bermata ’ajer hidop.
20 Maka berbantahlah gombala2 DJerar dengan gombala2 Jitshhakh ’itu, katanja; ’ajer ’itu punja kamij: maka panggillah ’ija nama parigij ’itu Xejſek, ’awleh karana telah bermaej marika ’itu dengan dija.
21 Dan ’awrang ’itu ſudah galij parigij lajin, dan marika ’itu berbantahlah lagi ’atasnja: maka panggillah ’ija namanja ’itu Sithna.
22 Maka ’ija pawn berpindahlah deri sana, desurohnja ’awrang menggalij parigij lajin; dan marika ’itu tijadalah berbantah ’atasnja: maka panggillah ’ija namanja ’itu Rehhawbawt, dan katalah ’ija; ’awleh karana ſakarang telah deberij Huwa kaluwaſan pada kamij, ſahingga maka kamij ſudah bertambah2 pada tanah ’ini.
23 Komedijen mudiklah ’ija deri sana ka-Be´ejr SJebax.
24 Maka kalihatanlah padanja Huwa pada malam ’itu djuga, lalu bafermanlah ’ija: ’aku ’inilah ’Ilah ’Ibrahim bapamu; djanganlah kawtakot, karana bahuwa ’aku ’inilah ſertamu; ſahingga maka ’aku ’akan memberkatij dikaw, dan ’aku ’akan perbanjakhkan benehmu, deri karana ſebab ’Ibrahim hambaku.
25 Maka per´uſahalah ’ija desitu ſabowah medzbehh, lalu berſombahjanglah ’ija dengan nama Huwa, dan mendirikanlah ’ija disana barongnja: maka hamba2 Jitshhakh pawn galilah ſawatu parigij desitu.
26 Bermula ’Abimelek ſudah ber´angkat pergi kapadanja deri DJerar, ſerta ’Ahhuzat tamanja, dan Pikawl Panglima tantaranja.
27 Maka katalah Jitshhakh kapada marika ’itu: karana ’apa kamu ſudah datang kapadaku, ſedang kamu ’ini ſudah membintjij ’aku, dan menjuroh ’aku pergi lalu deri pada kamu?
28 Maka katalah marika ’itu: njata2 telah kamij melihat, bahuwa ſonggoh2 Huwa ’ada ſertamu, maka ſebab ’itu kamij ſudah kata: bejarlah ’ada kiranja ſawatu perſompahan ditengah2 kaduwa kita, ’antara kamij, dan ’antara ’angkaw; maka kamij hendakh mendirikan perdjandji´an ſertamu:
29 Bahuwa tijada ’angtkaw ’akan bowat sama kamij barang djahat, ſeperti tijada kamij ſudah bowat ſamamu djuga barang jang bajik, dan kamij ſudah berij ´angkaw pergi dengan damej: bahuwa ’angkaw ’inilah ſakarang mubarak Huwa.
30 Maka ’ija pawn berbowatlah bagi marika ’itu ſawatu ſadji´an, ſahingga maka makanlah dan minomlah marika ’itu.
31 Maka pagi2 bangonlah marika ’itu pada dinharij, dan berſompah2anlah ſaſa´awrang dengan sudaranja: tatkala ’itu telah deberij Jitshhakhlah marika ’itu pulang; maka pergilah marika ’itu lalu deri padanja dengan damej.
32 Bermula djadi pada harij ’itu djuga, bahuwa datanglah hamba2 Jitshhakh memberij tahu padanja ’akan ſegala kalakuwan parigij ’itu, jang telah degalinja: ſahingga maka katalah marika ’itu padanja: kamij ſudah dapat ’ajer.
33 Maka ’ija pawn panggillah dija SJibxa: ’atas demikijen ’itu nama negerij ’itulah Be´ejr SJebax, ſampej kapada harij ’ini.
34 Bermula ’adalah Xejſaw ſa´awrang ’ampat puloh tahon xumornja, tatkala de´ambilnja ’akan ’isterij Jehudit, ’anakh parampuwan Be´eirij ’awrang HHitij ’itu, dan Baſmat ’anakh parampuwan ’Ejlawn ’awrang HHitij ’itu.
35 Maka ’adalah kaduwanja ’akan kapahitan njawa bagi Jitshhakh dan bagi Ribkha.