Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula djadi, tatkala tuwahlah Jitshhakh, dan kaburlah kaduwa matanja, ſahingga tijada delihatnja, bahuwa depanggilnja ’akan Xejſaw ’anakhnja jang sulong, lalu dekatakannja padanja: hej ’anakhku; maka ſombahnja kapadanja: ’ada patek ’ini.
2 Maka ſabdalah ’ija bahuwa ſaſonggohnja; ’aku ſudah tuwah; tijada ’aku katahuwij harij kamati´anku.
3 Sakarang pawn bawa ’apalah ſegala pagawejmu, terkaſjmu, dan buſormu, dan pergi kaluwar kapadang, dan buruw bagiku ſawatu perbur´an.
4 Lagi bowat bagiku barang makanan ſedap, ſeperti ſukaku, dan ſampejkan ’itu padaku; ſopaja kumakan, dan djiwaku memberkatij ’angkaw dihulu deri pada matiku.
5 ’Adapawn Ribkha ’adalah dengar djuga ’apabila berkatalah Jitshhakh kapada Xejſaw ’anakhnja laki2 ’itu: maka pergilah Xejſaw kapadang hendakh memburuw ſawatu perburu´an, ’akan menjampejkan ’itu.
6 Maka Ribkha pawn berkatalah kapada Jaxkhub ’anakhnja laki2 ’itu, ’udjarnja: bahuwa ſaſonggohnja ſudah kudengar ’akan bapamu kata2 kapada Xejſaw sudaramu, ’udjarnja:
7 Sampejkanlah kapadaku barang perburu´an, dan bowatkanlah padaku barang makanan ſedap, ſopaja kumakan: maka ’aku ’akan memberkatij dikaw dihadapan hhadlret Huwa dihulu deri pada kamati´anku.
8 Sakarang pawn, hej ’anakhku laki2, dengarlah ’akan ſawaraku, pada barang jang ’aku ’ini ’ada berpasan padamu.
9 Pergilah ſakarang kapada kawan binatang kitjil, dan ’ambillah bagiku deri sana barang duwa ’ejkor ’anakh djantan kambing2 betina jang bajik ’itu: maka kalakh kukardjakan dija ’akan makanan ſedap pada bapamu, ſeperti ſukanja.
10 Dan ’angkaw ’akan ſampejkan ’itu kapada bapamu, maka ’ija makan: ſopaja ’ija memberkatij dikaw dihulu deri pada kamati´annja.
11 Maka ſombahlah Jaxkhub kapada Ribkha ’ibunja ’itu: bahuwa ſaſonggohnja Xejſaw sudaraku ’itulah ſa´awrang jang berbulu kulitnja, dan ’aku ’inilah ſa´awrang jang lithin kulitku.
12 Kalu2 bapaku meraba2 ’aku, maka ’aku ’akan ’ada pada mata2nja ſeperti ſa´awrang jang perſasat4; demikijenlah ’aku ’akan mendatangkan ’atasku kutokh, dan bukan ſampana.
13 Maka ’ibunja katalah padanja: ’atasku kutokhmu, hej ’anakhku laki2: melajinkan djuga dengarlah ’angkaw ’akan ſawaraku, dan pergilah ’angkaw meng´ambil ’itu bagiku.
14 Telah ’itu maka ’ija pergilah meng´ambil, dan membawa ’itu kapada ’ibunja: maka dekardjakanlah ’ibunja ’itu barang makanan ſedap, ſeperti ſukalah bapanja.
15 Komedijennja de´ambillah Ribkha ’akan ſegala pakajin Xejſaw ’anakhnja jang sulong, jang terlalu ’indah2 ’itu, jang ’ada ſertanja dalam rumah: lalu desurohnja Jaxkhub ’anakhnja jang bongſuw pakj ’itu.
16 Dan ſegala kulit ’anak djantan kambing2 betina ’itu depersalutnja ka´atas kaduwa tangannja, dan ka´atas kalitjinan batang lejhernja.
17 Dan deberinja ſegala makanan ſedap dan rawtij, jang ſudah dekardjakannja ’itu, pada tangan Jaxkhub ’anakhnja laki2.
18 Maka datanglah ’ija kapada bapanja, dan ſombahlah ’ija: hej bapaku; dan ſabdalah ’ija: ’ada ’aku ’ini; ſijapatah ’angkaw ’ini, hej ’anakhku?
19 Maka ſombahlah Jaxkhub kapada bapanja: patek ’inilah Xejſaw ’anakhmu jang sulong; pateklah ſudah bowat, ſeperti ’angkaw ſudah berſabda kapada patek: bangonlah kiranja, dudokhlah, dan makanlah deri pada perburu´anku; ſopaja djiwamu meberkatij patek.
20 Maka berſabdalah Jitshhakh kapada ’anakhnja: ſabagimana demikijen ſegarah ’angkaw ſudah mendapat ’itu, hej ’anakhku? maka ſombahlah ’ija: ’awleh karana Huwa ’Ilahmu ſudah pertemukan demikijen ’itu dimuka patek.
21 Maka berſabdalah Jitshhakh kapada Jaxkhub: marilah hampir ſakarang, ſopaja kuraba2 dikaw, hej ’anakhku: djika ’angkaw ’ini ſendirij djuga ’ada ’anakhku Xejſaw, ’ataw tijadakah?
22 Tatkala ’itu menghampirlah Jaxkhub kapada Jitshhakh bapanja ’itu, jang merabalah dija: maka ’ija pawn berſabdalah: ſawara djuga ſawara Jaxkhub, hanja kaduwa tangan ’itulah tangan2 Xejſaw.
23 Tetapi tijada ’ija kenallah dija, tagal ’adalah kaduwa tangannja ſeperti tangan2 Xejſaw kakanja ’itu berbulu djuga: maka ’ija memberkatilah dija.
24 Karana berſabdalah ’ija: ’angkaw ’inilah ſendirij ’anakhku Xejſaw? dan ſombahlah ’ija: ’ada patek ’ini.
25 Komedijen berſabdalah ’ija: hampirkanlah ’itu kapadaku, ſopaja ’aku makan deri pada perburu´an ’anakhku, ’agar ſopaja djiwaku memberkatij ’angkaw: maka dehampirkannjalah ’itu kapadanja, dan ſudah ’ija makan; dan debawanjalah kapadanja ’ajer ’angawr, dan ſudah ’ija minom.
26 Maka berſabdalah kapadanja Jitshhakh bapanja ’itu: marilah hampir ſakrang, dan meng´utjopilah ’aku, hej ’anakhku.
27 Maka ’ija datanglah hampir, lalu meng´utjopilah dija: maka detjijomnja ’akan bawu ſegala pakajinnja, lalu deberkatinja dija; ſahingga maka ’ija meng´utjaplah: lihat ’apalah bawu ’anakhku ’itu ſeperti bawu padang, jang Huwa telah memberkatij dija.
28 Maka deberij ’Allah kiranja padamu deri pada ’ombon langit, dan der pada ſegala kagumokan tanah; dan kabanjakan gendom, dan ’ajer ’angawr baharu.
29 Bajiklah babarapa khawm ’itu deperhamba kabawah kamu, dan babarapa ’umat ’itu tondokh dirinja padamu: djadilah ’angkaw ſa´awrang pang´awaſa bagi ſegala sudaramu laki2, dan ſegala ’anakh laki2 ’ibumu hendakhlah tondokh dirinja padamu: barang ſijapa jang meng´utokij ’angkaw, bahuwa kutokh ’atasnja; dan barang ſiapa jang ſampanakan ’angkaw, bahuwa ſampana ’atasnja.
30 Maka djadi, tatkala Jitshhakh habis memberkatij Jaxkhub, ſedang baharu2an djuga ſudahlah pergi kaluwar Jaxkhub deri pada hadapan Jitshhakh bapanja ’itu, bahuwa Xejſaw kakanja datanglah deri pada pemburu´annja.
31 Maka lagi ’ija ’itu kardjakanlah barang makanan ſedap, lalu ſampejkanlah ’itu kapada bapanja: dan ’ija ſombahlah kapada bapanja; bejar kiranja bapaku bangon, dan makan deri pada perburu´an ’anakhnja, ’agar ſopaja djiwamu memberkatij patek.
32 Maka Jitshhakh bapanja ’itu berſabdalah padanja: ſijapatah ’angkaw ’ini? dan ’ija ſombahlah: patek ’inilah ’anakhmu, sulongmu, Xejſaw djuga.
33 Maka gantarlah Jitshhakh gantarnja besar terlalu ’amat, dan berſabdalah ’ija: ſijapakah kalakh ’ija ’itu, jang ſudah memburuw perburu´an, dan membawa ’itu kapadaku? karana ’aku ſudah makan deri pada ſakalijen, dihulu deri pada ’angkaw datang, dan ’aku ſudah memberkatij dija: ſonggoh pawn mubarak ’akan ’adanja.
34 Demi dengarlah Xejſaw ’akan ſegala kata bapanja ’itu, maka berterijakhlah ’ija terijakhnja besar dan pahit terlalu ’amat: maka ſombahlah ’ija kapada bapanja: berkatij ’apalah patek, lagi patek ’inilah, hej bapaku.
35 Maka berſabdalah ’ija: telah datang ’adekhmu dengan tipu, derabutnja berkatmu.
36 Maka ſombahlah ’ija: ’alangkah ſebabnja diſebut ’awranglah namanja Jaxkhub? karana ſudah ’ija perdjakan patek ſakarang ’ini duwa kali: kaſulonganku telah derabutnja, dan pula ſakarang telah ’ija rabut berkatku: lagi ſombahlah ’ija: tijadakah ’angkaw ſimpan bagi patek barang ſaberkat?
37 Maka sahutlah Jitshhakh, lalu berſabdalah ’ija kapada Xejſaw: bahuwa ſaſonggohnja ſudah ku´angkat dija ’akan ſa´awrang peng´awaſa ka´atas dikaw, dan ſudah kudjadikan ſakalijen sudaranja laki2 ’itu ’akan hamba2 padanja; dan ſudah kulapikhkan dija dengan gendom dan ’ajer ’angawr baharu: dan ’apakah kalakh ’aku mawu bowat padamu, hej ’anakhku laki2?
38 Maka ſombahlah Xejſaw kapada bapanja: ’adakah ſawatu ’ini djuga berkat bagimu, hej bapaku? berkatij ’apalah patek, lagi patek ’inilah, hej bapaku: maka Xejſaw djuga njaringkanlah ſawaranja, lalu ’ija tangislah.
39 Maka sahutlah Jitshhakh bapanja, dan berſabdalah ’ija padanja: bahuwa ſaſonggohnja deri pada ſegala kagumokan tanah ’akan ’ada kadudokanmu, dan deri pada ’ombon langit deri atas.
40 Dan ’atas pedangmu ’angkaw ’akan hidop, kabawah ’adekhmu ’angkaw ’akan diperhamba: tetapi djadi,  manakala ’angkaw ’ada perkaſja, bahuwa ’angkaw ’akan tjabot danamnja deri pada tenkokhmu.
41 Bermula bintjilah Xejſaw ’akan Jaxkhub deri karana berkat ’itu, dengan jang mana telah deberkatinja ’awleh bapanja; dan katalah Xejſaw dalam hatinja: ſegala harij peratap bapaku ’itu ’akan menghampir; karana hendakh ’aku ’ini membunoh Jaxkhub ’adekhku ’itu.
42 Setelah ’awrang memberitalah kapada Ribkha ſegala kata Xejſaw ’anakhnja jang tuwah ’itu, maka ’ija menjuroh panggil Jaxkhub ’anakhnja jang muda ’itu, lalu berkata kapadanja: katahuwij ’awlehmu, bahuwa Xejſaw kakamu ’itu ’ada menghiborkan dirinja ’atasmu, hendakh membunoh dikaw.
43 Sakarang pawn, hej ’anakhku, dengarlah ’akan ſawaraku, dan bangonlah, larij ’awlehmu kapada Laban sudaraku laki2, ka-HHaran.
44 Dan dudokhlah ſertanja barang babarapa harij lamanja, ſahingga maka ſudah babalik garang sudaramu:
45 Sahingga babalik morka sudaramu deri padamu, dan ’ija lupa barang jang ’angkaw ſudah bowat padanja; komedijennja ’aku ’akan suroh menjambotij dikaw deri sana: meng´apa ’aku ’akan terbuluskan lagi deri pada kaduwa kamu pada saleh ſawatu djuga harij?
46 Maka katalah Ribkha kapada Jitshhakh: bejta ’ini djomuw ’akan kahidopanku deri karana ſegala ’anakh parampuwan HHejt: djika ’ada Jaxkhub meng´ambil ſawatu ’isterij deri pada ſegala ’anakh parampuwan HHejt ’itu, ſeperti ’awrang ’ini ’ada, deri pada ſegala ’anakh parampuwan tanah ’ini, ’apa bergunda padaku kahidopan garangan?