Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka panggillah Jitshhakh ’akan Jaxkhub, lalu berkatilah ’ija ’akan dija: ſambil berpasan padanja, demikijen ’udjarnja padanja: djanganlah kaw´ambil ſawatu ’isterij deri pada ſegala ’anakh parampuwan Kanxan.
2 Bangonlah, pergilah ka-Padan ’Aram, kapada rumah Betu´ejl, bapa ’ibumu: maka ’ambillah bagimu deri situ ſawatu ’isterij deri pada ſegala ’anakh parampuwan Laban sudara laki2 ’ibumu ’itu.
3 Maka ’Allah kaſij berkatij kiranja ’angkaw, dan bertambahkan ’angkaw, dan baperbanjakhkan ’angkaw: ſopaja ’angkaw djadi ’akan perhimponan babarapa khawm.
4 Dan ’ija memberij kiranja padamu berkat ’Ibrahim ’itu, padamu dan pada benehmu ſertamu: ’akan berpuſaka´ij tanah ſegala ka´asinganmu, jang ’Allah telah memberij kapada ’Ibrahim.
5 Demikijenlah Jitshhakh surohlah Jaxkhub berdjalan, ſahingga maka perginja ka-Padan ’Aram, kapada Laban, ’anakh laki2 Betu´ejl, ’awrang ’Aramij ’itu, sudara Ribkha, ’ibuw Jaxkhub dan Xejſaw ’itu.
6 ’Adapawn ſatelah Xejſaw lihat, bahuwa Jitshhakh telah ſudahlah memberkatij Jaxkhub, dan ’ija telah ſudah suroh dija pergi ka-Padan ’Aram, hendakh meng´ambil deri situ ſawatu ’isterij bagi dirinja; dan tatkala ’ija habis memberkatij dija, bahuwa ’ija telah ſudah pasan padanja, ſambil ’udjarnja: djanganlah ’angkaw ’ambil ſawatu ’isterij deri pada ſegala ’anakh parampuwan Kanxan;
7 Dan bahuwa Jaxkhub telah ſudah dengar2an ’akan bapanja, dan ’akan ’ibunja; dan ’ija telah ſudah pergi ka-Padan ’Aram:
8 Dan ſatelah Xejſaw lihat, bahuwa djahatlah ſegala ’anakh parampuwan Kanxan ’itu pada mata2 Jitshhakh bapanja:
9 Maka pergilah Xejſaw kapada Jiſjmaxejl, lalu ’ambillah ’ija Mahhalat, ’anakh parampuwan Jiſjmaxejl, ’anakh laki2 ’Ibrahim ’itu, sudara parampuwan Nebajawt ’itu, ’akan madu bersiſij kaduwa bininja.
10 ’Adapawn kaluwarlah Jaxkhub deri pada Be´ejr SJebax, dan pergilah ’ija ka-HHaran.
11 Maka berdapatlah ’ija dengan barang tampat, lalu bermalamlah ’ija desitu, ſebab mataharij telah ſudah maſokh: dan ’ambillah ’ija deri pada batu2 tampat ’itu, debubohnja ’itu ’akan bantal2nja, dan berbaringlah ’ija mawu tidor pada tampat ’itu djuga.
12 Maka mimpilah ’ija: dan bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ſawatu tangga terdirij di´atas bumi, jang kapalanja ’ada kena ſampej pada langit: dan bahuwa ſaſonggohnja babarapa Mela´ikat ’Allah ’adalah najik dan turon padanja.
13 Dan bahuwa ſaſonggohnja Huwa berdirilah di´atasnja, lalu bafermanlah: ’aku ’inilah Huwa ’Ilah ’Ibrahim nejnekhmu, dan ’Ilah Jitshhakh: tanah ’ini, jang ’angkaw ’ada berbaring mawu tidor ’atasnja, hendakh ’aku memberij dija padamu, dan pada benehmu.
14 Maka ’akan djadi benehmu ſeperti duli ditanah, dan ’angkaw ’akan melantas kabarat, dan katimor, dan ka´awtara, dan kaſalatan: maka ſegala bangſa dibumi kalakh ber´awleh berkat padamu, dan pada benehmu.
15 Dan bahuwa ſaſonggohnja ’akulah djuga ſertamu; dan ’akulah jang hendakh memaliharakan dikaw barang dimana2 ’angkaw pergi, dan ’akulah jang hendakh kombalikan dikaw kapada tanah ’ini djuga: karana tijada ’aku ’akan tinggalkan dikaw, salagi ’aku bulom bowat barang jang ’aku ſudah berſabda padamu.
16 Tatkala ’itu djagalah Jaxkhub deri pada tidornja, dan katalah: ſabenarnjalah ’ada djuga Huwa pada tampat ’ini: dan bejta ’ini ſudah tijada tahu.
17 Maka ſudah ’ija takot, dan kata: ſabagimana hajbatlah tampat ’ini! tijadalah ’ija ’ini, hanja rumah ’Allah, dan ’ini ’ini pintu ſawrga djuga.
18 Tatkala ’itu maka pagi2 Jaxkhub bangonlah pada dinharij, lalu ’ija ’ambillah ſabowah batu, jang telah debubohnja ’akan bantalnja, dan ’ija latakhlah ’itu ’akan niſjan, dan tuwanglah minjakh ka´atas kamontjakhnja.
19 Komedijen ’ija panggillah nama tampat ’itu djuga Bejt´ejl; djika ſakalipawn Luz nama negerij ’itu dihulu ’adanja.
20 Maka beradzarlah Jaxkhub ſawatu nadzar, ’udjarnja: djikalaw kiranja ’Allah ’akan ’ada ſertaku, dan ’ija ’akan memaliharakan ’aku pada djalan ’itu djuga, dimana ’aku hendakh mendjalanij, dan ’ija ’akan memberij padaku rawtij ’akan makan, dan pakajin ’akan pakej ’itu;
21 Dan ’aku ſudah kombali dengan ſalamat kapada rumah bapaku: ſanistjaja Huwa kalakh ’ada padaku ’akan ’Ilah;
22 Dan batu ’ini, jang ’aku ſudah latakh ’akan niſjan, ’itu djuga djadi ſabowah rumah ’Allah, dan barang ſakalijen, jang ’angkaw ’akan memberij padaku, ſonggoh2 ’aku hendakh perſombahkan ſaperpulohannja padamu.