Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Tatkala ’itu Jaxkhub ’angkatlah kaduwa kakinja; lalu ’ija pergilah menudju tanah benij Meſjrikh.
2 Maka detejngokhnja, dan bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ſabowah parigij didalam padang; dan bahuwa ſaſonggohnja disana barang tiga kawan kambing domba2 ’adalah berkaparan deſisinja; ’awleh karana deri dalam parigij ’itu djuga ’awrang memberij minom pada kawan2: maka ſabowah batu besar ’adalah di´atas mulut parigij ’itu.
3 Maka berkompollah kasana ſakalijen kawan, dan ’awrang pawn menggulinglah batu ’itu deri ’atas mulut perigij ’itu, lalu marika ’itu memberilah minom ’akan kambing domba2: dan ’ija kombalikanlah batu ’itu ka´atas mulut parigij ’itu kapada tampatnja.
4 Maka katalah Jaxkhub kapada marika ’itu: hej sudara2ku, deri mana kamu ’ini? dan katalah marika ’itu: deri pada HHaran kamij ’inilah.
5 Maka ’ija pawn kata kapada marika ’itu: ’adakah kamu kenal ’akan Laban ’anakh laki2 Nahhawr ’itu? dan marika ’itu kata: kamij kenal.
6 Lagi ’ija kata kapada marika ’itu; ’adakah ſalamat padanja? dan marika ’itu kata: ’ada ’ſalamat: dan lihat ’apalah Rahhejl ’anakhnja parampuwan ’itu ’ada datang membawa kambing domba2.
7 Komedijen ’ija kata: lihatlah lagi harij ’itulah tinggij, bulom kotika terkomplkan binatang; berilah minom pada kambing domba2, dan pergilah menggombalakan dija.
8 Maka marika ’itu kata: tijada kamij bawleh, ſabulom berkompollah ſamowa kawan, dan menggulinglah ’awrang batu ’itu deri ’atas mulut parigij, ſopaja kamij berij minom pada kambing domba2.
9 Samantara lagi ’ija ’ada berkata2 dengan marika ’itu; maka Rahhejl datanglah meng´awaw kambing domba2 jang punja bapanja ’itu: ſebab prampuwan ’itu gombala ’adanja.
10 Maka djadi, ’apabila Jaxkhub telah lihat Rahhejl ’anakh parampuwan Laban sudara laki2 ’ibunja ’itu, dan kambing domba2 Laban sudara laki2 ’ibunja ’itu; bahuwa Jaxkub berdatanglah, dan menggulinglah batu ’itu deri ’atas mulut parigij, lalu berilah minom pada kambing domba2 Laban sudara laki2 ’ibunja ’itu.
11 Maka dekutjopilah Jaxkhub ’akan Rahhejl: lalu denjaringkannjalah ſawaranja, ſambil tangisnja.
12 Karana deberilah Jaxkhub tahu ’akan Rahhejl, bahuwa ’anakh kamunakan bapanja ’adanja, dan bahuwa ’anakh Ribkha ’adanja; ſahingga maka ’ija pergi larij berchabarkan ’itu pada bapanja.
13 Maka djadi, tatkala Laban dengarlah chabar Jaxkhub, ’anakh sudaranja parampuwan ’itu, bahuwa ’ija pergi larij bertemuw dengan dija, lalu ’ija memelokh dija, dan ’ija meng´utjopij dija, dan ’ija bawa dija maſokh kadalam rumahnja: maka ’ija pawn bilanglah pada Laban ſegala perkata´an ini.
14 Maka katalah Laban padanja: ſonggoh2 tulanku dan dagingku ’angkaw ’inilah: maka ’ija dudokhlah ſertanja ſaganap bulan lamanja.
15 Komedijen katalah Laban pada Jaxkhub: masakan ſebab sudaraku ’angkaw ’inilah, ’angkaw diperhamba padaku ſakaſeh2? njatakanlah padaku, ’apakah ’upahmu?
16 Bermula bagi Laban ’adalah duwa ’anakh parampuwan: nama jang tuwa ’itu Lej´a; dan nama jang muda ’itu Rahhejl.
17 ’Adapawn kaduwa mata Lej´a ’itulah bejlas; tetapi Rahhejl ’adalah ’ejlokh rupanja, dan bagus mukanja.
18 Maka birahlah Jaxkhub ’akan Rahhejl; dan katalah ’ija: bejta mawu diperhamba padamu barang tudjoh tahon lamanja karana Rahhejl ’anakhmu parampuwan jang bongſuw ’itu.
19 Maka katalah Laban: bajik ’aku berij dija padamu deri pada ’aku berij dija pada laki2 jang lajin: tinggallah dengan ’aku.
20 Maka deperhambalah Jaxkhub karana Rahhejl barang dudjoh tahon lamanja: dan ’adalah ’itu pada mata2nja ſeperti barang2 harij djuga, ſedang ’ija birahilah ’akan dija.
21 Sudah ’itu maka katalah Jaxkhub kapada Laban: berilah ’isterku, karana ſudah punohlah ſegala hariku, ſopaja ’aku maſokh kapadanja.
22 Maka berkompollah Laban ſegala ’awrang ’iſij tampat ’itu, lalu berbowatlah ’ija ſawatu perdjamuwan.
23 Maka djadi pada petang harij, bahuwa de´ambilnja ’akan Lej´a ’anakhnja parampuwan ’itu, dan debawanja dija kapadanja: maka ’ija maſokhlah kapadanja.
24 Lagi deberilah Laban padanja Zilpa ſahajanja parampuwan mendjadi bagi Lej´a ’anakhnja ’itu ’akan ſahaja.
25 Satelah datanglah pada dinharij, maka bahuwa ſaſonggohnja ’ija ’itulah Lej´a djuga: ſahingga maka katalah ’ija kapada Laban; meng´apa demikijen ’ini ſudah kawbowat padaku? tijadkah karana Rahhejl bejta ’ini ſudah diperhamba kabawahmu? maka karana ’apa ſudah kawbertipu´ij bejta?
26 Maka katalah Laban; tijada ’awrang bajaſa bowat demikijen pada tampat ’ini, ’akan perſuwamikan ’anakh jang bongſuw lebeh dihulu deri pada ’anakh jang sulong.
27 Punohkanlah ’awlehmu ſadjumxat ’anakh parampuwan ’ini; maka kita nanti memberij padamu lagi dija ’ini, karana ſebab perhamba´an ’itu, jang kamu ’akan diperhamba kabawah ’aku pula barang tudjoh tahon lajin2.
28 Maka Jaxkhub pawn berbowatlah demikijen: dan ’ija punohkanlah ſadjumxat ’anakh parampuwan ’ini; ſahingga maka ’ija memberij Rahhejl ’anakhnja parampuwan ’itu padanja ’akan ’isterij.
29 Lagi Laban berilah pada Rahhejl ’anakhnja parampuwan ’itu Bilha sahajanja parampuwan padanja ’akan ſahaja.
30 Maka ’ija maſokhlah lagi kapada Rahhejl; dan ’ija birahilah lagi ’akan Rahhejl lebeh deri pada ’akan Lej´a: dan diperhambalah ’ija kabawah dija pula barang tudjoh tahon lajin2.
31 ’Adapawn tatkala delihatlah Huwa bahuwa kabintji´anlah Lej´a, maka debukanja rahhimnja: tetapi Rahhejl ’adalah mandul.
32 Maka meng´andonglah Lej´a, lalu ber´anakhlah ’ija ſawatu ’anakh laki2, dan ſebutlah ’ija namanja Re´ubejn: karana ’udjarnja: bahuwa telah detilikh Huwa ’akan ’anjajaku, maka karana ’itu ſakarang ſuwamiku hendakh birahij ’akan daku.
33 Maka meng´andonglah ’ija pula, lalu ber´anakhlah ’ija ſawatu ’anakh laki2, dan katalah ’ija: ’awleh karana Huwa ſudah dengar, bahuwa kabintji´anlah ’aku ’inilah, maka ſudah ’ija berij lagi dija ’ini padaku: maka ’ija ſebutlah namanja SJimxawn.
34 Maka meng´andonglah ’ija pula, lalu ber´anakhlah ’ija ſawatu ’anakh laki2, dan katalah ’ija: ſakarang pada ſakali ’ini ſuwamiku ’akan lekat kapadaku, ſebab ’aku ſudah ber´anakh baginja tiga ’anakh laki2: karana ’itulah diſebutnja namanja Lejwij.
35 Maka meng´andonglah ’ija pula, lalu ber´anakhlah ’ija ſawatu ’anakh laki2, dan ’udjarlah ’ija: pada ſakali ’ini ’aku hendakh memudji ’akan Huwa: karan ’itulah diſebutnja namanja Jehuda: maka berhentilah ’ija deri pada ber´anakh.