Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 ’Adapawn tatkala delihatlah Rahhejl, bahuwa tijadalah dirinja ber´anakh bagi Jaxkhub, maka tjemburulah Rahhejl ’akan sudaranja parampuwan: lalu katalah ’ija kapada Jaxkhub: kaſeh ’apalah padaku ’anakh2, dan djika tijada, bahuwa mati ’aku ’ini djuga.
2 Maka hangatlah ’amarah Jaxkhub pada Rahhejl, lalu ’udjarlah ’ija: ’adakah ’aku ’ini ganti ’Allah, jang ſudah menahanij deri padamu bowah purut?
3 Maka katalah ’ija: lihatlah ’ada ſahajaku parampuwan Bilha ’itu, maſokhlah kapadanja; ſopaja ’ija ber´anakh di´atas lutut2ku, dan ’aku lagi deperbajikij deri padanja.
4 Maka ’ija memberilah padanja Bilha ſahajanja parampuwan ’akan gondikh: maka Jaxkhub pawn maſokhlah kapadanja.
5 Maka meng´andonglah Bilha, lalu ber´anakhlah ’ija bagi Jaxkhub ſawatu ’anakh laki2.
6 Maka katalah Rahhejl: ’Allah telah putus ’atjaraku, lagipawn ’ija telah berdengar ſawaraku, dan telah memberij padaku ſawatu ’anakh laki2: karana ’itu ſebutlah ’ija namanja Dan.
7 Maka Bilha ſahaja Rahhejl ’itu meng´andonglah pula, lalu ber´anakhlah ’anakh laki2 jang kaduwa bagi Jaxkhub.
8 Maka katalah Rahhejl: ’aku ſudah bagumol babarapa pagumolan ’Allah dengan sudaraku parampuwan, dan lagi ’aku ſudah ghalib: maka ’ija ſebutlah namanja Naftalij.
9 Satelah delihat Lej´a, bahuwa dirinja berhenti deri pada ber´anakh, maka de´ambilnja Zilpa ſahajanja parampuwan, lalu deberinja dija pada Jaxkhub ’akan gondikh.
10 Maka ber´anakhlah Zilpa, ſahaja Lej´a ’itu, bagi Jaxkhub ſawatu ’anakh laki2.
11 Maka katalah Lej´a: ’ada datang ſawatu katombukan: maka ’ija ſebutlah namanja DJad.
12 Maka ber´anakhlah Zilpa, ſahaja Lej´a ’itu, ’anakh laki2 jang kaduwa bagi Jaxkhub.
13 Maka katalah Lej´a: dengan vontongku; ’awleh karana ſegala ’anakh parampuwan hendakh baper´ontongkan ’aku: maka ’ija ſebutlah namanja ’Aſjejr.
14 Bermula pergilah Re´ubejn pada harij2 penuwijan gendom, maka dedapatnja barang duda´im dalam padang, lalu debawanja ’itu kapada Lej´a ’ibunja ’itu: maka katalah Rahhejl kapada Lej´a; berij ’apalah pada bejta deri pada duda’im ’anakhmu laki2 ’itu.
15 Maka katalah ’ija padanja: ’adakah ſedikit bahuwa ſudah kaw´ambil lakiku, mawukah ’ambil lagi duda´im ’anakhku laki2 ’itu? maka katalah Rahhejl: ’awleh ’itu ’ija ’akan berbaring ſertamu pada malam ’ini balas ſegala duda´im ’anakhmu laki2 ’itu.
16 ’Adapwn tatkala datanglah Jaxkhub deri pada padang pada petang harij, maka kaluwarlah Lej´a bertemuw dengan dija, lalu katalah: haros ’angkaw maſokh kapdaku; karana ſaſonggohnja ’aku ſudah ſejwa dikaw dengan ’upah ſegala duda´im ’anakhku laki2: ſahingga maka ’ija berbaringlah dengan dija pada malam ’itu djuga.
17 Maka ’Allah berdengarlah ’akan Lej´a ſahingga maka ’ija meng´andonglah, dan ber´anakhlah bagi Jaxkhub ’anakh laki2 jang kalima.
18 Maka katalah Lej´a: ’Allah ſudah memberij ’upahku; komedijen deri pada ’aku ſudah berij ſahajaku parampuwan pada ſuwamiku: maka ’ij ſebutlah namanja Jiſaskar.
19 Maka meng´andonglah Lej´a pula, lalu ber´anakhlah ’ija ’anakh laki2 jang ka´anam bagi Jaxkhub.
20 Maka katalah Lej´a: ’Allah telah ’anugarahkan bagi ’aku ’ini ſawatu ’anugarah jang bajik; pada ſakali ’ini ſuwamiku ’akan berkadijaman ſertaku; ’awleh karana ’aku ſudah ber´anakh baginja ’anam ’anakh laki2: maka ’ija ſebutlah namanja Zebulun.
21 Dan komedijennja ber´anakhlah ’ija ſawatu ’anakh parampuwan: maka ’ija ſebutlah namanja Dina.
22 Bermula terkenanglah ’Allah ’akan Rahhejl: lalu berdengarlah ’Allah ’akan dija, dan bukalah ’ija rahhimnja.
23 Maka meng´andonglah ’ija, lalu ber´anakhlah ’ija ſawatu ’anakh laki2; dan katalah ’ija: bahuwa ’Allah telah putus katjela´anku.
24 Maka ’ija ſebutlah namanja Juſof, ſambil ’udjarnja: bajik kiranja Huwa tambahij bagiku ſawatu ’anakh laki2 jang lajin.
25 Bermula djadi, tatkala Rahhejl telah habis ber´anakh ’akan Juſof, bahuwa katalah Jaxkhub kapada Laban; lepaskanlah kiranja ’aku, ſopaja kupergi kapada tampatku, dan kapada tanahku.
26 Berilah bini2ku, dan ’anakh2ku, jang karananja ’aku ſudah diperhamba kabawahmu, ſopaja ’aku berjalan; ’awleh ſebab ’angkaw ’ini ſudah meng´atahuwij perhamba´anku, jang ’aku ſudah diperhamba padamu.
27 Maka katalah Laban padanja: djika kiranja ’aku ſudah mendapat peng´aſijan pada mata2mu: ’aku ſuda raſa, bahuwa telah Huwa memberkatij ’aku deri karanamu.
28 Sehingga maka katalah ’ija: ſebut ’apalah turus tarang ’upahmu ’atasku, ſopaja kuberikan.
29 Tatkala ’itu katalah ’ija padanja: ’angkaw ’ini ſudah tahu butapa ’aku ſudah diperhamba padamu, dan ’apa ſudah ’ada per´awlehan binatangmu ſertaku.
30 Karana ſedikit ’itu jang ’adalah padamu dimukaku, ’itu ſudah bertambah kapada kabanjakan; dan Huwa telah memberkatij dikaw ’atas djadjakh kakiku: ſakarang pawn, ’apakala grangan ’aku hendkah kardjakan lagi kardja rumahku?
31 Maka katalah ’ija: ’apakah kalakh kuberikan padamu? maka katalah Jaxkhub: tijada ’akan kawberikan padaku barang ſawatu djuga pawn, djika ’angkaw hendakh berbowat padaku perkara ’ini djuga, karana ’aku mawu kombali menggombalakan kawan kambing dombamu, ſerta tongguku.
32 ’Aku nanti berdjalan turus ditengah2 ſakalijen kawan kambing dombamu pada harij ’ini, menjakukan deri situ tijap2 binatang berintikh dan balang; maka tijap2 binatang pejrang di´antara ’anakh2 domba, lagi balang dan berintikh di´antara kambing2, ’itu djadi ’upahku.
33 Maka kalakh hhakhku berſjakſi padaku pada harij ’ejſokhnja , tatkala ſudah datang pada ’upahku dihadapanmu: ſegala ſaſawatu jang tijada ’ada berintikh dan balang di´antara kambing2, lagi pejrang di´antara ’anakh2 domba, tertjurilah ’itu djuga ſertaku.
34 Maka katalah Laban: ſabajik2, hej kiranja djadi ſeperti katamu.
35 Maka delahukannja pada harij ’itu djuga kambing2 djantan jang tapertjikh dan berintikh, dan ſegala kambing2 jang berintikh dan balan, ſakalijen jang ’adalah warna putih padanja, dan ſakalijen jang pejrang di´antara ſegala ’anakh2 domba: maka deberikannjalah ſamowanja pada tangan ’anakh2nja laki2.
36 Dan deperhinggakannja ſawatu djalan tiga harij djawohnja ’antara dirinja, dan ’antara Jaxkhub: maka Jaxkhub menggombalakanlah kambing domba2 Laban jang siſa ’itu.
37 Tatkala ’itu maka ’ambillah Jaxkhub bagi dirinja babarapa batang dahan2 hidjuw deri pada pohon hhawar, dan pohon bondokh, dan pohon khasthal: dan kupaslah ’ija dalamnja babarapa tjura2 putih, detalilejkannja putij ’itu, jang ’adalah pada ſegala batang dahan2 ’itu.
38 Dan latakhlah ’ija ſegala batang dahan2 ’ini, jang telah ſudah dekupasnja ’itu, kadalam ſaluran2, dan bakas2 minom ’ajer, dimana kambing domba2 datanglah minom, diſabarang kawan binatang ’itu: maka bakakhlah ’ija, tatkala datangnja minom ’ajer.
39 Adapwn tatkala bakakhlah kawan binatang ’itu hampir dibatang2 dahan2 ’itu, maka ber´anakhlah kawan binatang ’itu ’anakh2 tapertjikh, berintikh, dan balang.
40 Satelah ’itu maka deſakukanlah Jaxkhub ſegala ’anakh2 domba, lalu depalingkannjalah muka kawan binatang ’itu kapada jang tapertjikh, dan ſegala jang pejrang ’antara kawan binatang Laban, dan detarohkannjalah kawan2nja bagi dirij ſa´awrangnja, dan tijada delatakhkannjalah ’itu sama dengan kawan binatang Laban.
41 Maka djadilah pada ſaſakali, tatkala kawan binatang jang tagap togoh ’itu bakakhlah, bahuwa detarhkanlah Jaxkhub ſegala batang dahan2 ’itu dihadapan mata2 kawan binatang ’itu kadalam ſaluran2, ſopaja bakakhlah ’ija hampir dibatang2 dahan2 ’itu.
42 Tetapi, tatkala kawan binatang jang lemah lombot ’itu bakakhlah, tijada detarohkannja ’itu: kalakijen maka ſegala jang bakakh lemah lombot ’itu djadi bahagijan Laban, dan ſegala jang bakakh tagap togoh ’itu djadi bahagijan Jaxkhub.
43 Maka laki2 ’itu bertambah2lah hartanja terlalu ſakali ’amat, ſahingga maka ’adalah padanja babarapa kawan binatang, dan babarapa ſahaja parampuwan, dan ſahaja laki2, dan babarpa ’onta dan kalidej.