Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Satelah ’itu maka dedengarnjalah ſegala kata2 ’anakh2 laki2 Laban ’itu, ’udjarnja: Jaxkhub ſudah meng´ambil barang ſaſawatu jang bapa kamij ſudah ’ampunja ’itu; dan deri pada ſegala ſaſawatu, jang bapa kamij ſudah berpunja ’itu, ’ija telah berlakukan ſegala kamulija´an ’ini.
2 Jaxkhub lagi ſudah memandang ’akan muka Laban: dan bahuwa ſaſonggohnja tijadalah ’awrang ’itu baſerta dengan dija, ſeperti kalamarin dan kalamarin dihulu.
3 Maka bafermanlah Huwa kapada Jaxkhub: pulanglah ’angkaw kapada tanah nejnekh mawjang kamu, dan pada kulawarga kamu, maka ’aku ’akan ’ada menjerta´ij dikaw.
4 Maka desurohlah Jaxkhub panggil ’akan Rahhejl, dan ’akan Lej´a, datang kaduſon kapada kawan binatangnja.
5 Dan dekatanjalah kapada kaduwanja: ’aku ’ada memandang ’akan muka bapa kamu, bahuwa tijadalah ’ija ’itu kapdaku, ſeperti kalamarin dan kalamarin dihulu: tetapi ’Ilah bapaku ſudah ’ada ſertaku.
6 Dan kaduwa kamu tahu, bahuwa dengan ſaganap khowatku ’aku ſudah diperhamba kabawah bapa kamu.
7 Maka bapa kamu ſudah menipukan ’aku, lalu ’ija meng´ubahkan ’upahku ſapuloh kali: tetapi ’Allah tijadalah memberij padanja ’akan berbowat djahat padaku.
8 Manakala demikijen ’ija katalah; ſegala jang berintikh ’akan ’ada ’upahmu, maka ſegala kawan binatang ’itu ber´anakhlah jang berintikh2: dan manakala demikijen ’ija katalah; ſegala jang tapertjikh ’akan ’ada ’upahmu, maka ſegala kawan binatang ’itu ber´anakhlah jang tapertjikh2.
9 Bagitu ’Allah ſudah rabut per´awlehan binatang bapa kamu, dan ſudah berij padaku.
10 Maka djadilah pada maſa bakakhlah kawan binatang ’itu, bahuwa ku´angkat kaduwa mataku, dan kulihat dalam ſamimpij, bahuwa ſaſonggohnja kambing2 djantan ’adalah najik ’atas kawan binatang jang tapertjikh2, jang berintikh2, dan balang2.
11 Maka Mal´ak ’Allah ſabdalah padaku dalam ſamimpij: Jaxkhub! dan ’aku ſombahlah; ’ada patek ’ini.
12 Maka ’ija ſabdalah: ’angkatlah ſakarang kaduwa matamu, dan lihatlah ſegala kambing djantan najik ’atas kawan binatang, jang tapertjikh2, berintikh2, dan balang2: karana ’aku ſudah lihat ſegala ſaſawatu, jang Laban ’ada bowat padamu.
13 Aku ’inilah ’Ilah Bejt ’Ejl, dimana ’angkaw ſudah berminjakij niſjan, dimana ’angkaw ſudah bernadzar padaku ſawatu nadzar: ſakarang bangonlah kamu, kaluwarlah kamu deri pada tanah ’ini, dan pulanglah kamu kapada tanah kulawargamu.
14 Maka sahutlah Rahhejl dan Lej´a, dan ſombahlah marika ’itu padanja: ’adakah lagi pada kamij bahagijan, dan pusaka dalam rumah bapa kamij?
15 Bukankah ’akan ’awrang ’aſing kamij ſudah terbilang baginja? karana ’ija ſudah dijuwal kamij: dan ſudah habiskan lagi ſakali2 pejrakh kamij.
16 Karan ſegala kakaja´an, jang ’Allah ſudah rabut deri pada bapa kamij, punja kamij ’adanja, dan punja ’anakh2 kamij: bajiklah ſakarang, ſegala ſaſawatu, jang ’Allah ſudah berſabda padamu, bowatlah ’awlehmu.
17 Maka bangonlah Jaxkhub, lalu menajikilah ’ija ſegala ’anakhnja laki2, dan bini2nja ka´atas ’onta2.
18 Dan meng´alaw ’ija ſegala per´awlehan binatangnja, dan ſegala bendanja, jang telah deperbendakannja; ſerta binatangnja kitjil, per´awlehannja ’itu, jang telah dedapatnja di-Padan ’Aram: hendakh datang kapada Jitshhakh bapanja, katanah Kanxan.
19 ’Adapwn Laban telah ſudahlah pergi menggonting buluw2 kawan domba2nja: maka Rahhejl mentjurilah membawa patong2 jang punja bapanja ’itu.
20 Dan Jaxkhub ſabelahkanlah hati Laban ’awrang ’Aramij ’itu: deri karana tijadalah ’ija memberita padanja, bahuwa ’adalah ’ija djuga larij.
21 Dan larilah ’ija djuga, dan ſegala jang ’ija punja, lalu bangonlah ’ija, dan menjabaranglah sungej: dan menudjukanlah ’ija mukanja kagunong DJilxad.
22 Maka ’awrang beritakanlah kapada Laban pada harij jang katiga, bahuwa Jaxkhub telah ſudah larij.
23 Tatkala ’itu ’ija bawalah sudara2nja ſertanja, dan menghambatlah kabalakangnja ſadjalan tudjoh harij djawohnja: dan ’ija berdapatlah dengan dija pada gunong DJilxad ’itu.
24 Maka datanglah ’Allah kapada Laban ’awrang ’Aramij ’itu pada ſamimpij malam: paliharakanlah dirimu, ſopaja djangan ’angkaw berkata2 dengan Jaxkhub, mawu bajik, mawu djahat.
25 Maka berdapatlah Laban dengan Jaxkhub: ſedang Jaxkhub telah ſudahlah menatakh taratakhnja di´atas gunong; dan Laban pawn ſudah menatakh ſerta ſegala sudaranja di´atas gunong DJilxad.
26 Tatkala ’itu katalah Laban kapada Jaxkhub: ’apatah ſudah kawkardja, bahuwa ’angkaw ſudah ſabelahkan hatiku, dan meng´alaw ’anakh2ku parampuwan, penaka tertawan dengan pedang?
27 Karana ’apa ſudah kawſembunjikan dirimu ’akan berlarij, dan kawſabelahkan ’aku? dan tijada kawberitakan padaku, ſopaja ſudahlah ’aku menghentar ’angkaw pergi dengan kaſuka´an, dan njanji2an, dan gendarang, dan kitjapij?
28 Lagi tijada kawberikan ’aku meng´utjopij ’anakh2ku laki2, dan ’anakh2ku parampuwan: ſakarang ſudah kawberbowat dengan babalmu, ſedang kawkardjakan demikijen.
29 ’Adalah djuga pada kawaſa tanganku ’akan meng´ardjakan djahat pada kamu: tetapi ’Ilah bapa kamu pada malam jang lalu ſudah baferman kapadaku, ſambil titahnja: paliharakanlah dirimu deri pada berkata2 dengan Jaxkhub, mawu bajik, mawu djahat.
30 Sakarang pawn, ſonggoh ſudah kawpergi, ’awleh karana telah kawrinduw dendam sangat ’akan rumah bapamu: karana ’apa ’angkaw ſudah mentjurij dejwata2ku?
31 Tatkala ’itu sahutlah Jaxkhub, dan katalah pada Laban: ſebab ſudah kutakot; karana ’aku katalah: kalu2 ’angkaw ’akan rampas ’anakh2mu parampuwan deri pada ſisiku.
32 Dengan ſijapa ’angkaw ’akan mendapat dejwata2mu, djanganlah ’ija hidop; dihadapan sudara2 kamij sidiklah ’awlehmu, ’apatah ſertaku, dan ’ambillah bagimu: karana Jaxkhub ſudah tijada tahu, bahuwa Rahhejl telah ſudah mentjurij dija ’itu.
33 Satelah ’itu maka datanglah Laban maſokh kadalam taratakh Jaxkhub, dan kadalam taratakh Lej´a, dan kadalam taratakh kaduwa ſahaja parampuwan, tetapi tijada ’ija mendapat: maka kaluwarlah ’ija deri dalam taratakh Lej´a, dan datanglah ’ija maſokh kadalam taratakh Rahhejl.
34 Tetapi Rahhejl telah ſudahlah meng´ambil patong2 ’itu buboh dija dihamparan ’onta, dan ’ija dudokhlah di´atasnja: maka merabalah Laban ſaganap taratakh ’itu, dan tiajdalah ’ija mendapat.
35 Dan ’ija ſombahlah kapada bapanja; djangan kiranja hangatlah ’amarah pada mata2 Tuwanku, ’awleh karana patek tijada ſampat bangon dihadapan mukamu, karana tjara ſegala parampuwan berlaku ’atas patek: maka ’ija sidiklah djuga, tetapi tijadalah ’ija mendapat patong2 ’itu.
36 Tatkala ’itu hangatlah ’amarah bagi Jaxkhub, dan berbantalah ’ija dengan Laban: maka sahutlah dan katalah Jaxkhub pada Laban; ’apatah durhakaku? vapatah dawsaku, bahuwa ’angkaw ſudah menghambat ’aku ſasangat?
37 Sedang ’angkaw ſudah berapa2 ſegala ſerbaku, ’apakah djuga ’angkaw ſudah mendapat deri pada ſegala ſerba rumahmu? latakhlah desini dihadapan sudara2ku, dan sudara2mu: maka bejarlah marika ’itu putus ’atjara di´antara kaduwa kamij.
38 Duwa puloh tahon ’ini ’aku ’inilah ſertamu; domba2mu betina dan kambing2mu betina tijadalah gugor ’anakhnja: dan domba2 djantan kawanmu tijada kumakan.
39 Binatang jang tertjarikh ’itu tijada kudatangkan kapadamu, ſudah kukena denda ’atasnja, deri pada tanganku ſudah kawtontut ’itu; barang jang tertjurij pada ſijang, barang jang tertjurij pada malam.
40 ’Aku ſudah ’ada, maka pada ſijang kapanaſan ſudah ’antjorkan ’aku, dan kadinginan pada malam; ſahingga lalulah tidorku deri pada mata2ku.
41 ’Aku ſudah ’ada ſakarang duwa puloh tahon dalam rumahmu; ’aku ſudah deperhamba padamu ’ampat belas tahon karana kaduwa ’anakhmu parampuwan, dan ’anam tahon karana kawan binatangmu: maka ’angkaw ſudah meng´ubahkan ’upahku ſapuloh kali.
42 DJikalaw tijada ’Ilah bapaku, ’Ilah ’Ibrahim, dan takhijat Jitshhakh ſudah ’adalah ſertaku, ſanistjaja ’angkaw ſudahalh suroh ’aku pergi hampa: bahuwa ’Allah ſudah menilik ’akan ’anjajaku, dan ’akan kalelahan kaduwa tangaku, lagi ’ija ſudah menista ’angkaw pada malam jang lalu.
43 Tatkala ’itu sahutlah Laban, dan katalah pada Jaxkhub: ’anakh2 parampuwan ’inilah ’anakh2ku parampuwan, dan ’anakh2 laki2 ’inilah ’anakh2ku laki2, dan kawan binatang ’inilah kawanku, dan barang ſaſawatu jang ’angkaw ’ada lihat ’ija ’itu ’aku ’ampunja: dan ’apakah djuga ’aku ’akan bowat pada ’anakh2ku parampuwan ’itu pada hrij ’ini? ’ataw pada ’anakh2nja laki2, jang ’ija ſudah ber´anakh?
44 Sakarang pawn, marilah ’angkaw, bejarlah kamij menogohkan ſawatu perdjandji´an, ’aku ’ini dan ’angkaw ’ini: mendajdi kaſjakſijan ’antaraku, dan ’antaramu.
45 Tatkala ’itu meng´ambillah Jaxkhub barang batu, lalu meninggikanlah dija ’akan niſjan.
46 Maka katalah Jaxkhub pada sudara2nja: kompllah ’awleh kamu babarapa batu; maka marika ’itu ’ambillah batu2, lalu berbowatlah ſawatu tambon: maka marika ’itu makanlah disana di´atas tambon ’itu.
47 Bermula Laban ſudah panggil ’akan dija, Jedjar Sahaduta: dan Jaxkub ſudah panggil ’akan dija DJalxejd.
48 Tatkala ’itu katalah Laban: tambon ’ini ’ada kiranja harij ’ini ſawatu ſjakſi ’antaraku, dan ’antaramu: deri karana ’itu ’ija panggillah namanja DJalxejd:
49 Dan Mitspa; ſebab ’ija katalah: Huwa kiranja ber´indahlah ’antaraku, dan ’antaramu: manakala kamij ’akan linnjap ſa´awrang deri apda ſamanja.
50 DJikalaw ’angkaw meng´anjaja ’atas ’anakh2ku parampuwan, dan djikalaw ’angkaw ’ambil maduw2 bersiſij ’anakh2ku parampuwan; tijada ſa´awrang ſerta kamij: ’ingatlah, ’Allah djuga djadi ſjakſi ’antaraku, dan ’antaramu.
51 Tambahan katalah Laban pada Jaxkhub: lihatlah tambon ’ini, dan lihatlah niſjan jang ’aku ſudah latakh ’antaraku, dan ’antaramu:
52 SJaksilah tambon ’ini, dan ſjaksilah niſjan ’itu; bahuwa ’aku ’ini tijada ’akan lalu kaſabarang tambon ’ini datang kapadamu, dan bahuwa ’angkaw ’ini tijada ’akan lalu kaſabarang tambon ’ini, dan niſjan ’ini datang kapadaku ’akan berbowat djahat.
53 ’Ilah ’Ibrahim, dan ’Ilah Nahhawr, ’Ilah bapa marika ’itu putuslah kiranja ’atjara di´antara kamij: dan berſompahlah Jaxkhub demi takhijat bapanja Jitshhakh.
54 Maka ſombilehlah Jaxkhub ſawatu ſombilehan di´atas gunong, dan panggillah ’ija ſegala sudaranja ’akan makan rawtij: maka marika ’itu makanlah rawtij, dan bermalamlah di´atas gunong.
55 Maka pagi2 bangonlah Laban pada dinharij, lalu meng´utjopij ’ija ’anakh2nja laki2, dan ’anakh2nja parampuwan; dan memberkatij marika ’itu: maka Laban pergilah pulang kapada tampatnja.