Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Komedijen bafermanlah ’Allah kapada Jaxkhub; bangonlah, mudikhlah ka-Bejt ’Ejl, dan dijamlah disana: dan kardjakanlah desitu ſabowah medzbehh bagi ’Allah, jang ſudah kalihatan kapadamu, ’apabila ’angkaw berlarijanlah deri pada hadapan Xejſaw sudaramu laki2.
2 Tatkala ’itu maka berſabdalah Jaxkhub kapada ’awrang ’iſij rumahnja, dan kapada barang ſijapa jang ſertanja ’itu; lalukanlah ’awleh kamu ſegala dejwata ’awrang halat, jang ’adaq pada sama tengah kamu, dan tjerjakanlah dirij kamu, dan salinkanlah ſegala pakajin kamu.
3 Dan bejarlah kamij bangon, dan maudkh ka-Bejt ’Ejl: maka ’aku ’akan kardjakan desitu ſabowah medzbehh bagi ’Allah, jang menjahutij padaku pada harij kapitjakanku, dan ſudah ’ada ſerta dengan ’aku pada djalan, jang ’aku ſudah mendjalanij ’itu.
4 Tatkala ’itu marika ’itu berilah pada Jaxkhub ſakalijen dejwata ’awrang halat, jang dalam tangannja ’itu, dan ſakalijen ’anting2, jang pada telinga2nja ’itu, maka Jaxkhub ſembunjikanlah dija dibawah pohon kajuw djatij, jang dekat SJikem ’itu.
5 Maka ber´angkatlah marika ’itu: dan ’adalah kagantaran ’Allah berlaku ka´atas ſegala negerij, jang ’adalah kuliling marika ’itu, ſahingga tijadalah ’ija meng´uſir kabalakang ſegala ’anakh laki2 Jaxkhub ’itu.
6 Bagitu djuga datanglah Jaxkhub ka-Luz, jang ’ada ditanah Kanxan, ’ija ’itu Bejt ’Ejl, ’ja djuga, dan ſaganap khawm jang ſertanja ’itu.
7 Maka per´uſahlah ’ija desitu ſabowah medzbehh, dan panggillah ’akan tampat ’itu, ’Ejl Bejt ’Ejl: karana ’Allah ſudah ’adalah ternjatakan padanja disana, tatkala berlarijanlah ’ija deri hadapan sudaranja laki2.
8 Bermula matilah Debawra pang´aſoh Ribkha, dan ſduah terkhuburkanlah ’ija pada kaki Bejt Ejl, dibawah pohon kajuw djatij ’itu, jang namanja ’ija panggillah ’Alawn Bakut.
9 ’Adapawn kalihatanlah ’Allah kapada Jaxkhub pula, ’apabila telah ſudah datangnja deri dalam Padan ’Aram: maka ’ija pawn memberkatij dija.
10 Maka bafermanlah ’Allah padanja; namamu ’itu Jaxkhub: tijada ’akan terpanggil namamu lagi Jaxkhub, hanja Jiſra´ejl ’akan ’ada namamu; maka panggillah ’ija ’akan namanja ’itu Jiſra´ejl.
11 Lagipawn bafermanlah ’Allah padanja: ’aku ’inilah ’Allah kaſij, ber´anakh2lah kamu, dan bertambah2lah; ſawatu chalikhah, ſonggohpawn ſawatu perhimponan chalajikh ’akan pantjar deri padamu, dan Radja2 ’akan terbit deri pada pinggangmu.
12 Maka tanah ’ini, jang ’aku ſudah memberij pada ’Ibrahim, dan pada Jitshhakh, ’itu pawn ’aku hendakh memberij padamu: dan pada benehmu komedijen deri padamu ’aku ’akan memberij tanah ’ini.
13 Tatkala ’itu najiklah ’Allah deri ’atasnja, ditampat ’itu dimana ’ija telah ſudah berkata2 dengan dija.
14 Maka mendirikanlah Jaxkhub ſawatu niſjan ditampat ’itu, dimana ’ija telah ſudah berkata2 dengan dija, ſawatu niſjan deri pada batu: dan tjutjorlah ka´atasnja perſombahan tjutjor2an, lalu tuwanglah minjakh ’atasnja.
15 Maka panggillah Jaxkhub nama tampat ’itu, dimana ’Allah telah ſudah berkata2 dengan dija, Bejt ’Ejl.
16 Bermula marika ’itu ber´angkatlah deri Bejt ’Ejl; dan ’adalah lagi kira2 ſapanggal daratan ’akan ſampej ka´Efrat: maka ber´anakhlah Rahhejl, dan mendiritalah ’ija terlalu barat ſedang ’ija ber´anakh.
17 Maka djadilah, tatkala mendiritalah ’ija terlalu barat ſedang ’ija ber´anakh, bahuwa katalah bidan padanja; djanganlah ’angtkaw takot, karana lagi ’ija ’ini bagimu ’anakh laki2.
18 Maka djadilah tatkala putus njawanja, karana matilah ’ija, bahuwa ’ija panggillah namanja Ben´awnij: hanja bapanja ſudah panggil ’akan dija Benjamin.
19 Bagitu matilah Rahhejl: dan telah terkhuburkanlah ’ija pada djalan ka´Efrat, ’ija ’itu Bejt Lehhem.
20 Maka mendirikanlah Jaxkhub ſawatu niſjan di´atas khuburnja: ’ija ’inilah niſjan khubur Rahhejl ’itu ſampej kaharij ’ini.
21 Tatkala ’itu ber´angkatlah Jiſra´ejl: dan membentanglah ’ija taratakhnja kaſabelah sana deri Midjdal Xejder.
22 Bermula djadi, tatkala dijamlah Jiſra´ejl ditanah ’itu djuga, bahuwa Re´ubejn pergilah berbaring dengan Bilha gondikh bapanja ’itu: ſahingga maka Jiſra´ejl ſudah dengar ’itu. Maka ’adalah ſegala ’anakh laki2 Jaxkhub vitu duwa belas ’awrang.
23 ’Anakh2 laki2 Lej´a, ’itulah Re´ubejn jang sulong Jaxkhub, dan SJimxawn, dan Lejwij, dan Jehuda, dan Jiſaskar, dan Zebulun:
24 ’Anakh2 laki2 Rahhejl, ’itulah Juſof dan Benjamin:
25 Dan ’anakh2 laki2 Bilha, ſahaja parampuwan Rahhejl, ’itulah Dan dan Naftalij:
26 Dan ’anakh2 laki2 Zilpa, ſahaja parampuwan Lej´a, ’itulah DJad dan ’Aſjejr: ’itulah ’anakh2 laki2 Jaxkhub, jang telah taper´anakh baginja di-Padan ’Aram.
27 Maka ſampejlah Jaxkhub kapada Jitshhakh bapanja dalam Mamrej di-KHirjat ’Arbax, ’ija ’itu HHebrawn, dimana berdudokhlah ’Ibrahim dan Jitshhakh ſeperti ’awrang ’aſing.
28 Maka ’adalah ſegala harij Jitshhakh ’itu ſaratus dawlapan puloh tahon.
29 Maka Jitshhakh putuslah njawa, lalu matilah, dan pulanglah kapada ’atſalnja, ſa´awrang tuwah dan powas harij2nja: maka ’anakh2nja laki2 Xejſaw dan Jaxkhub mengkhuburkannja dija.