Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula ’inilah ſegala kadjadi´an Xejſaw, ’ija ’itu ’Edawm.
2 Xejſaw ’ambillah bini2nja deri pada ’anakh2 parampuwan Kanxan: ’ijalah Xada ’anakh parampuwan ’Ejlawn ’awrang HHitij ’itu, dan ’Aholibama ’anakh parampuwan Xana, ’anakh parampuwan TSibxawn ’awrang HHiwij ’itu:
3 Dan Baſmat ’anakh parampuwan Jiſjmaxejl, sudara Nebajawt ’itu.
4 ’Adapawn Xada ber´anakhlah ’Elifaz bagi Xejſaw, dan Basmat ber´anakhlah Rexu´ejl.
5 Dan ’Aholibama ber´anakhlah Jexuſj, dan Jaxelam, dan KHawrahh: ’inilah ’anakh2 laki2 Xejſaw, jang telah taper´anakh baginja ditanah Kanxan.
6 ’Adapawn Xejſaw telah ſudah meng´ambil bawa bini2nja, dan ’anakh2nja laki2, dan ’anakh2nja parampuwan, dan ſegala ’awrang ’iſij rumahnja, dan binatangnja kitjil, dan ſegala binatangnja besar, dan ſegala per´awlehannja, jang ſudahlah dedapatnja ditanah Kanxan; dan ’ija telah ſudah pergi kapada ſawatu tanah djawoh deri pada hadapan Jaxkhub sudaranja laki2 ’itu.
7 Karana ’adalah bendanja banjakh deri pada dapat ’ija dijam sam2: dan tanah per´asingannja tijadalah dapat mowat marika ’itu deri karana binatangnja.
8 Sebab ’itu dudokhlah Xejſaw di´atas pagunongan Sejxir: Xejſaw ’itulah ’Edawm.
9 ’Adapawn ’inilah ſegala kadjadi´an Xejſaw, bapa ’awrang ’Edawmij; di´atas pagunongan Sejxir ’itu.
10 ’Inilah nama2 ſegala ’anakh laki2 Xejſaw: ’Elifaz ’anakh laki2 Xada, bini Xejſaw ’itu; Rexu´ejl ’anakh laki2 Baſmat, bini Xeijſaw ’itu.
11 Maka ’anakh2 laki2 ’Elifaz ’adalah Tejamn, ’awmar, TSefaw, dan DJaxetam, dan KHenaz.
12 Dan Timnax ’adalah gondikh ’Elifaz ’anakh laki2 Xejſaw, dan ’ija ber´anakhlah Xamalejkh bagi ’Elifaz: ’inilah ’nakh2 laki2 Xada, bini Xejſaw ’itu.
13 Maka ’inilah ’anakh2 laki2 Rexu´ejl, Nahhat, dan Zerahh, SJama, dan Miza: ’inilah ſudah ’ada ’anakh2 laki2 Baſmat, bini Xejſaw ’itu.
14 Dan ’inilah ſudah ’ada ’anakh2 laki2 ’Aholibama, ’anakh parampuwan Xana, ’anakh parampuwan TSibxawn, bini Xejſaw ’itu: dan ber´anakhlah ’ija bagi Xejſaw Jexuſj, dan Jaxelam, dan KHawrahh.
15 ’Inilah ſegala Sang´adjij ’anakh2 laki2 Xejſaw ’itu: ’anakh2 laki2 ’Elifaz, sulong Xejſaw, ’adalah Sang´adjij TSefaw, Sang´adjij KHenaz,
16 Sang´adjij KHawrahh, Sang´adjij DJaxetam, Sang´adjij Xamalejkh: ’inilah ſegala ſang´adjij ’Elifaz ditanah ’Edawm; ’inilah ’anakh2 laki2 Xada ’itu.
17 Dan ’inilah ’anakh2 laki2 Rexu´ejl, ’anakh2 laki2 Xejſaw ’itu; Sang´adjij Nahhat, Sang´adjij Zerahh, Sang´adjij SJama, Sang´adjij Miza: ’inilah Sang´adjij2 Rexu´ejl ditanah ’Edawm; ’inilah ’anakh2 laki2 Baſmat, bini Xejſaw ’itu.
18 Dan ’inilah ’anakh2 laki2 ’Aholibama, bini Xejſaw ’itu; Sang´adjij Jexuſj, Sang´adjij Jaxelam, Sang´adjij KHawrahh: ’inilah Sang´adjij2 ’Aholibama, ’anakh parampuwan Xana, bini Xejſaw ’itu.
19 ’Inilah ’anakh2 laki2 Xejſaw, dan ’inilah Sang’adjij2 marika ’itu: ’ijalah ’Edawm.
20 ’Inilah ’anakh2 laki2 Sejxir ’awrang HHawrij ’itu, jang meng´adijamij tanah ’itu: Lawthan, dan SJawbal, dan TSibxawn, dan Xana,
21 Dan Diſjawn, dan ’Ejtſer, dan Diſjan: ’inilah Sang´adjij2 ’awrang HHawrij, ’anakh2 laki2 Sejxir ditanah ’Edawm.
22 Dan ’adalah ’anakh2 laki2 Lawthan ’itu HHawrij dan Hejmam: dan sudara parampuwan Lawthan ’itu Timnax.
23 Dan ’inilah ’anakh2 laki2 SJawbal ’itu Xalwan, dan Manahhat, dan Xejbal, SJefaw, dan ’Awnam.
24 Dan ’inilah ’anakh2 laki2 TSibxawn ’itu ’aja, dan Xana: ’ijalah Xana ’itu, jang ſudha mendapat baghal2 didalam guron, tatkala ’ija menggombalakanlah kalidej2 TSibxawn bapanja ’itu.
25 Dan ’inilah ’anakh2 laki2 Xana ’itu Diſjawn: dan ’Aholibama ’anakh parampuwan Xana.
26 Dan ’inilah ’anakh2 laki2 Diſjan ’itu HHemdan, dan ’Eſjban, dan Jitran, dan Keran.
27 ’Inilah ’anakh2 laki2 ’Ejtſer ’itu Bilhan, dan Zaxawan, dan Xakhan.
28 ’Inilah ’anakh2 laki2 Diſjan ’itu Xuts, dan ’Aran.
29 ’inilah Sang´adjij2 ’awrang HHawrij ’itu Sang´adjij Lawthan, Sang´adjij SJawbal, Sang´adjij TSibxawn, Sang´adjij Xana,
30 Sang´adjij Diſjawn, Sang´adjij ’Ejtſer, Sang´adjij Diſjan: ’inilah Sang´adjij2 ’awrang HHawrij, pada paſang´adjián2nja ditanah Sejxir ’itu.
31 Bermula ’inilah Radja2 ’itu, jang ſudah najik karadja´an ditanah ’Edawm, dihulu deri pada ſa´awrang Radja najiklah karadja´an ’atas benij Jiſra´ejl.
32 ’Adapawn najiklah karadja´an di-´Edawm Belax ’anakh laki2 Bexawr; dan nama negerinja ’adalah Dinhaba.
33 Maka matilah Belax: dan najiklah karadjan´an gantinja Jawbab ’anakh laki2 Zerahh deri Botſra.
34 Maka matilah Jawbab: dan najiklah karadja´an gantinja HHuſjam deri tanah ’awrang Tejmanij.
35 Maka matilah HHuſjam : dan najiklah karadja´an gantinja Hadad ’anakh laki2 Bedad, jang memaranglah Midjan dipadang Maw´ab; dan nama negerinja ’adalah Xawit.
36 Maka matilah Hadad: dan najiklah karadja´an gantinja Samla deri Maſrejkha.
37 Maka matilah Samla: dan najiklah karadja´an gantinja SJa´ul deri Rehhawbawt, dekat sungej ’itu.
38 Maka matilah SJa´ul: dan najiklah karadja´an gantinja Baxal HHanan ’anakh laki2 Xakbawr.
39 Maka matilah Baxal HHanan ’anakh lkai2 Xakbawr ’itu: dan najiklah karadja´an gantinja Hadar; dan nama negerinja ’adalah Paxuw, dan nama bininja ’adalah Mehejthab´ejl, ’anakh parampuwan Mathrejd, ’anakh parampuwan Mejzahab.
40 Bermula ’inilah nama2 ſegala Sang´adjij Xejſaw, pada bangſa2nja, pada tampat2nja, dengan nama2nja: Sang´adjij Timnax, Sang´adjij Xalwa, Sang´adjij Jetejt,
41 Sang´adjij ’Aholibama, Sang´adjij ’Ejla, Sang´adjij Pinawn,
42 Sang´adjij KHenaz, Sang´adjij Tejamn, Sang´adjij Mibtſar,
43 Sang´adjij Madjdi´ejl, Sang´adjij Xiram. ’Inilah ſegala Sang´adjij ’Edawm, pada ſegala kadudokannja ditanah kapunja´annja: ’ijalah Xejſaw bapa ’Edawm.