Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula dudokhlah Jaxkhub ditanah per´asingan bapanja, ditanah Kanxan.
2 ’Inilah ſegala kadjadi´an Jaxkhub: Juſof, ſa´awrang ’anakh laki2 tudjoh belas tahon xumornja, ’adalah menggombalakan kawan kambing domba2 dengan sudara2nja laki2; maka ’ijalah laki2 muda dengan ’anakh2 laki2 Bilha, dan dengan anakh2 laki2 Zilpa bini2 bapanja ’itu: ’adapawn deſampejkanlah Joſof wartanja jang djahat kapada bapa marika ’itu.
3 Bermula Jiſra´ejl meng´aſehilah Juſof lebeh deri pada ſakalijen ’anakh2nja laki2; ’awleh karana ſa´awrang ’anakh laki2 katuwahan ’adanja padanja: dan ’ija kardjakanlah padanja ſawatu badju bagej2 warnanja.
4 Setelah delihat sudara2nja laki2, bahuwa bapanja meng´aſehilah dija lebeh deri pada ſakalijen sudara2nja, maka ’ija bintjilah ’akan dija: dan tijadalah ’ja ſampat kata2 padanja ’akan berdamaj2.
5 Lagipawn bermimpilah Juſof ſawatu mimpi´an, jang deberitakannjalah pada sudara2nja laki2: maka makin lebeh lagi marika ’itu bintjilah ’akan dija.
6 Dan katalah ’ija pada marika ’itu; dengarlah kamu kiranja mimpi´an ’ini, jang bejta ſudah bermimpij ’itu.
7 Karana bahuwa ſaſonggohnja kamij ’ini ’adalah meng´ikat berkas2 pada sama tengah bendang; dan bahuwa ſaſonggohnja bangonlah berkasku, dan lagi berdirilah; dan bahuwa ſaſonggohnja berkas2 kamu datanlah kuliling, dan tondokhlah dirinja kapada berkasku.
8 Maka katalah sudara2nja laki2 padanja; masakah ſakali2 ’angkaw ’akan ber´awleh karadja´an di´atas kamij? masakah ſakali2 ’angkaw ’akan memegang parentah pada kamij? maka makin lebeh lagi marika ’itu bintjilah ’akan dija deri karana kata2nja.
9 Tambahn bermimpilah ’ija pula ſawatu mimpi´an lajin, dan bilanglah ’itu kapada sudara2nja laki2: maka katalah ’ja; bahuwa ſaſonggohnja bejta ſudah bermimpij ſawatu mimpi´an pula; dan bahuwa ſaſonggohnja mataharij, dan bulan, dan ſabelas bintang ’adalah tondokh dirinja kapadaku.
10 Satelah debilangnja ’itu kapada bapanja, dan kapada sudara2nja laki2, maka menistalah bapanja ’akan dija, dan katalah padanja; ’apatah mimpi´an ’ini, jang ’angkaw ſudah bermimpij ’itu? kamikah kalakh sakali2 datang, ’aku ’ini, dan ’ibumu, dan sudara2mu laki2, ’akan tondokh dirij kamij padamu ’arah kabumi?
11 ’Awleh karana demikijen ’tu sudara2nja laki2 dangejlah ’akan dija; tetapi bapanja ber´indahlah ’akan perkata´an ’ini.
12 Bermula pergilah sudara2nja laki2, hendakh menggombalakan kawan kambing domba2 bapanja di-SJikem.
13 Maka berſabdalah Jiſra´ejl kapada Juſof; bukankah sudara2mu laki2 ’ada menggomblakan di-SJikem? marilah, ſopaja kusuroh ’angkaw pergi kapada marika ’tu: maka ſombahlah ’ija padanja; ’ada patek ’ini.
14 Maka berſabdalah ’ija padanja; pergi ’apalah, lihatlah ’akan ſadjahatara sudara2mu laki2, dan ’akan ſadjahatra kawan kambing domba2, dan kombalikanlah barang warta kapadaku: maka ’ija surohlah dija deri dalam lembah HHebrawn, dan ’ija datanglah ka-SJikem.
15 Dan ſa´awrang laki2 mendpatlah ’dija, (karana bahuwa ſaſonggohnja ’ija ’adalah ſasat dipadang,) maka laki2 ’ini bertanjalah dija, ’udjarnja: ’apakah kawtjarij?
16 Maka ’ija katalah; ’ada bejta ’ini tjarij sudara2ku laki2, beritakanlah kiranja padaku, dimana marika ’itu ’ada menggombalakan.
17 Maka laki2 ’itu katalah; marika ’itu ſudah ber´angkat deri sini, karana bejta ſudah dengar ’awrang ’itu kata2: bejarlah kamij pergi ka-Dawtan: maka Juſof pergilah meng´ikot sudara2nja laki2, dan ’ija mendapatlah marika ’itu di-Dawtan.
18 Maka ’awrang ’itu lihatlah dija deri djawoh: dan dihulu deri pada ’ija menghampilah kapada marika ’itu, maka ’awrang ’itu berkira2lah tipu daja padanja, hendakh mematikan dija.
19 Dan marika ’itu katalah maſing2 ſa´awrang kapada sudaranja; bahuwa ſaſonggohnja djuru mimpij2an ’inilah ’ada datang.
20 Bajiklah ſakarang, bejar kamij pergi membunoh dija, dan limpar dija pada ſawatu deri pada ſegala parigij ’ini; dan kamij ’akan kata: ſawatu binatang jang bowas ſudah makan dija; dan kamij ’akan lihat, ’apatah ’akan djadi mimpi´an2nja.
21 Maka Re´ubejn dengarlah ’itu, lalu luputkanlah dija deri pada tnagan marika ’itu, dan katalah: djangan kamij memarang dija putus njawanja.
22 Lagipawn Re´ubejn katalah pada marika ’itu; djangan kamu tompah darah, bajik kamu limpar dija kadalam parigij ’ini, jang diguron ’ini, dan djangan kamu buboh tangan padanja: ſopaja ’ija ’akan luputkan dija deri pada tangan marika ’itu, hendakh kombalikan dija kapada bapanja.
23 Maka djadilah tatkala datanglah Juſof kapada sudara2nja laki2, bahuwa marika ’itu merabutlah deri pada Juſof badjunja, badju bagej2 warnanja, jang terkenakan padanja.
24 Maka marika ’itu meng´ambillah bowang dija kadalam parigij: tetapi parigij ’itu ’adalah hampa, tijadalah dalamnja barang ’ajer.
25 Komedijennja marika ’itu dudokhlah hendakh makan rawtij, dan ’ija ’angkatlah mata2nja, dan melihatlah, maka bahuwa ſaſonggohnja ſawatu khafilah ’awrang Jiſjmaxejlij ’adalah datang deri pada DJilxad: dan ’onta2 marika ’itu ’adalah memikol rampah2, dan gatah, dan kominjan; ’adalah berdjalan marika ’itu, ’akan menuronkan ’itu ka-Mitsir.
26 Tatkala ’itu katalah Jehuda kapada sudara2nja laki2; ’apatah laba garangan, mana kamij membunoh sudara kamij, dan bunikan darahnja?
27 Marilah, bajik kamij djuwal dija pada ’awrang Jiſjmaxejlij ’ini, dan tangan kamij djanganlah kena padanja; karana sudara kamij, daging kamij ’adanja: maka dengar2anlah sudara2nja.
28 ’Adapwn tatkala laki2 Midjanij, sudagar2 ’itu lalu lampohlah, maka marika ’itu tariklah menajikij Juſof deri dalam parigij, dan djuwallah Juſof pada ’awrang2 Jiſjmaxejlij ’ini dengan duwa puloh keping pejrakh: maka marika ’itu bawalah Juſof ka-Mitsir.
29 Bermula ſatelah Re´ubejn kombali kapada parigij, maka bahuwa ſaſonggohnja tijadalah Juſof diparigij: tatkala ’itu ’ija sujakhlah pakajin2nja.
30 Dan ’ja kombalilah kapada sudara2nja laki2, dan katalah; ’awrang muda ’tu tijada ’ada; dan bejta ’ini, dimanakah bejta ’akan pergi?
31 Tatkala ’itu marika ’itu ’ambillah badju Juſof, dan membantejlah ſawatu kambing djantan, lalu tjeloplah badju ’itu pada darah.
32 Maka ’ija kirimlah badju bagej2 warnanja ’itu, desurohnja bawa kapada bapanja, dan katalah; ’inilah jang kamij ſudah mendapat: meng´akawlah kiranja, kalu2 ’nilah ’ada badju ’anakhmu laki2, ’ataw tijada.
33 Maka ’ja meng´akawlah dija ’itu, dan katalah: ’ada badju ’anakhku laki2 djuga; binatang jang bowas ſudah makan dija: ſonggoh2 Juſof ſudah tertjarik.
34 Tatkala ’itu Jaxkhub sujakhlah pakajin2nja, dan bubohlah ſawatu kambelij pada pinggangnja: lalu ’ija berkabonglah karana ’anakhnja laki2 babarapa harij lamanja.
35 Maka bangonlah ſakalijen ’anakh2nja laki2, dan ſakalaijen ’anakh2nja parampuwan, hendakh menghiporkan dija: tetapi ’angganlah ’ija deri pada dehiborkan, dan katalah; karana ’aku nanti turon kapada ’anakhku laki2 berkabong2 ſampej kakhubur: demikijenlah bapanja bertangiſij dija.
36 Bermula ’awrang Medanij ſudah djuwal dija di-Mitsir, pada Pawthifar, ſa´awrang pagawej Firxawn, Panghulu ſegala ’Abantara ’itu.