Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Maka djadilah pada maſa ’itu djuga, bahuwa hilirlah Jehuda deri siſij sudara2nja laki2, dan ſinggahlah kapada ſawatu laki2 ’awrang Xadulamij; dan namanja ’itu HHira.
2 Maka Jehuda melihatlah disana ’anakh parampuwan ſa´awrang laki2 Kanxanij, jang namanja ’itu SJuwax; dan ’ija meng´ambillah dija, lalu maſokhlah kapadanja.
3 Maka ’ija djadilah bonting, dan ber´anakhlah ſa´awrang ’anakh laki2: dan ſebutlah namanja Xejr.
4 Dan ’ija djadilah bonting pula, dan ber´anakhlah ſa´awrang ’anakh laki2: dan ſebutlah namanja ’Awnan.
5 Dan ’ija lagi meng´ulanglah, dan ber´anakhlah ſa´awrang ’anakh laki2; dan ſebutlah namanja SJejla: tetapi laki2 ’itu adalah di-Kezib, tatkala ’ija ber´anakhlah dija.
6 ’Adapawn Jehuda ’ambillah ſawatu bini bagi Xejr ’anakhnja laki2 jang sulong: dan nama parampuwan ’itu Tamar.
7 Tetapi Xejr ’anakh laki2 Jehuda jang sulong ’itulah djahat pada mata2 Huwa: karana ’itu Huwa mematikanlah dija.
8 Tatkala ’itu berſabdalah Jehuda pada ’Awnan; maſokhlah kapada bini kakamu laki2, dan kawinlah dija pangkat sama ’ipar; dan bangonkanlah beneh pada kakamu.
9 Tetapi tahulah ’Awnan, bahuwa bagi dirinja tijada ’akan ’ada beneh ’itu, ſerta ’ija maſokhlah kapada bini kakanja laki2, maka telah deruſakhkannja kabumi, ſopaja tijadalah deberinja beneh pada kakanja ’itu.
10 Maka ’adalah djahat pada mata2 Huwa, barang jang debowatnja: ſebab ’itu ’ija membunohlah dija lagi.
11 Tatkala ’itu katalah Jehuda kapada Tamar menantunja parampuwan; tinggallah baluw didalam rumah bapamu, ſampej ’anakhku laki2 SJejla ’itu ’ada besar: karana katalah ’ija; ſopaja djangan garang ’ija ’ini lagi mati, ſeperti kaduwa sudaranja laki2 ’itu: maka pergilah Tamar, dan tinggallah didalam rumah bapanja.
12 ’Adapawn ſatelah lalu babarapa harij ’antaranja, maka matilah ’anakh parampuwan SJuwax bini Jehuda ’itu: komedijennja maka Jehuda pawn menghiborkanlah dirinja, dan pergilah mudikh kapada ’awrang penggonting buluw kawan domba2nja, ’ija djuga, dan HHira tamannja, ’awrang Xadulamij ’itu ka-Timna.
13 Maka ’awrang memberitalah pada Tamar, ’udjarnja: katahuwij ’awlehmu, bahuwa mintuwakhmu laki2 ’ada pergi mudikh ka-Timna, hendakh menggonting buluw kawan domba2nja.
14 Tatkala ’itu ’ija tanggalkanlah ſegala pakajin kabaluwannja deri ’atasnja; dan tutopkanlah dirinja dengan ſawatu kukudong, dan ſamarkanlah dirinja, lalu tinggallah dudokh dipintu kaduwa mata ’ajer, jang bersiſij djalan ka-Timna ’itu: ’awleh karana telah delihatnja, bahuwa SJejla ſudahlah djadi besar; dan dirinja tijadalah deberikan padanja ’akan bini.
15 Tatkala Jehuda melihat dija, maka debilangnja dija ’akan ſondal: deri karana telah ſudahlah detutopkannja mukanja.
16 Dan deſinggahnja kapadanja kapada djalan ’itu, ſambil ’udjarnja: marilah kiranja, bejarlah ’aku maſokh kapadamu; karana tijadalah dekatahuwinja, bahuwa menantunja ’adanja: maka katalah ’ija; ’apakah ’akan kawberij padaku, ſopaja kawmaſokh kapadaku?
17 Dan katalah ’ija; ’aku ’ini nanti kirim ſawatu kambing djantan deri pada kawan: dan katalah ’ija; djika kawhendakh memberij barang ſandara, ſampej kawkirim ’itu.
18 Tatkala ’itu katalah ’ija; ’apakah ſandara ’itu, jang haros kuberij padamu? dan katalah ’ija; tjintjin materimu, dan tjindimu, dan tongkatmu, jang pada tanganmu: maka ’ija memberilah ’itu padanja, lalu maſokhlah kapadanja; maka ’ija djadi bonting dengan dija.
19 Maka bangonlah ’ija lalu pergilah, dan menanggalkanlah kukudongnja deri padanja: dan meng´enakanlah ’ija ſegala pakajin kapaluwannja.
20 Maka Jehuda pawn kirimlah kambing djantan ’itu ditangan tamannja ’awrang Xadulamij ’itu, hendakh meng´ambil ſandara ’itu deri dalam tangan parampuwan ’itu: tetapi tijadalah dedapatnja dija.
21 Maka ’ija bertanjalah barang ’awrang ’akan tampat parampuwan ’itu, ’udjarnja: dimanakah ſondal ’itu, jang ’adalah dekat kaduwa mata ’ajer bersiſij djalan? dan marika ’itu katalah; desini bukan ſudah ’ada barang ſondal
22 Dan ’ija ſduah pulang kapada Jehuda, dan kata; bejta ſudah tijada mendapat dija: lagipawn ’awrang2 ’iſij tampat ’itu katalah; desini bukan ſudah ’ada barang ſondal.
23 Tatkala ’itu katalah Jehuda; bejarlah djuga ’ija meng´ambil ’itu ’akan dirinja, ſopaja djangan garangan kamij ’ada ’akan katjela´an: bahuwa ſaſonggohnja ſudah kukirim kambing djantan ’ini; hanja ſudah tijada kawdapat dija.
24 Bermula djadilah ſakira2 lepas tiga bulan, bahuwa ’awrang memberitalah pada Jehuda, katanja: Tamar menantumu ſudah berkandakh, dan lagi bahuwa ſaſonggohnja ’ada ’ija bonting deri perkandakannja: tatkala ’itu katalah Jehuda; bawalah dija dimuka, ſopaja ’ija mati dibakar.
25 Tatkala terbawalah ’ija dimuka, maka surohlah ’ija barang ’awrang kapada mintuwakhnja laki2 ’akan meng´atakan; dengan laki2 jang punja ſamowanja ’ini bejta ’ini ’ada bonting: dan katallah ’ija; meng´akawlah kiranja, ſijapakah ’ampunja tjintjin materij ’ini, dan tjindij ’ini, dan tongat ’ini.
26 Maka meng´akawlah Jehuda, dan katalah; terxadillah ’adanja deri padaku, deri karana ſebab ſudah tijada kuberij dija pada SJejla ’anakhku laki2 ’itu: maka tijada kombali ’ija berkenalij dija.
27 Bermula djadilah pada maſa ’ija ’akan ber´anakh maka bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ’anakh kambar dalam purutnja.
28 Maka djadilah tatkala ’ija ber´anakhlah, bahuwa saleh ſawatu meng´aluwarkanlah tangannja: maka bidan memeganglah ’itu, dan ’ikatlah padanja ſawatu benang khirmizij, katanja: ’inilah kaluwar dihulu.
29 Tetapi djadilah, tatkala ’ija kombalikanlah tangannja, maka bahuwa ſaſonggohnja kaluwarlah sudaranja laki2: dan ktalah ’ija; bagimana ’angkaw ſudah bertataſan? ’atasmu tataſan: maka ’awrang panggillah namanja Perets.
30 Dan komedijennja kaluwarlah sudaranja laki2, jang di´atas tangannja ’adalah benang khirmizij ’itu: maka ’awrang panggillah namanja Zerahh.