Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 ’Adapawn Juſoflah telah ſudah terbawa turon ka-Mitsir: dan Pawthifarlah pagawej Firxawn, Panghulu ſegala ’Abantara ’itu, ſa´awrang Mitsrij, telah ſudah membelij dija deri pada tangan ’awrang Jiſjmaxejlij ’itu, jang telah ſudah bawa dija turon kasana.
2 Bermula ’adalah Huwa menjerta´ij Juſof; kalakijen maka ’adalah ’ija ſa´awrang laki2 jang ber´ontong: dan ’adalah ’ija dalam rumah Tuwannja ’awrang Mitſrij ’itu.
3 Satelah delihat Tuwannja, maka Huwa ’adalah menjerta´ij dija, dan bahuwa ſaſonggohnja Huwa barang ſaſawatu jang debowatnja ’itu ’adalah baper´ontongkan ’awleh tangannja:
4 Maka mendapatlah Juſof  peng´aſijan pada mata2nja, dan melajanilah ’ija padanja: ſahingga maka ’ija berwakilkanlah dija ’atas rumahnja, dan ſegala ſaſawatu jang ’adalah padanja ’itu pawn ’ija menjarahkanlah pada tangannja.
5 Mak djadilah deri pada tatkala telah ſudah deperwakilkannja dija pada rumahnja, dan ’atas ſegala ſaſawatu, jang ’adalah padanja, bahuwa ’adalah Huwa memberkatij rumah ’awrang Mitſrij ’itu deri karana Juſof: lagi ’adalah berkat Huwa pada akalijen jang ’adalah padanja, dalam rumah, dan pada bendang.
6 Maka detinggalkannja ſakalijen jang padanja ’itu didalam tangan Juſof, ſahingga tijadalah dekatahuwinja ſertanja barang ſawatu pawn, melajinkan rawtij jang ’ija djuga ’adalah makan: dan ’adalah Juſof ’ejlokh rupanja, dan bagus pemandangannja.
7 Maka djadilah komedijen deri pada ſegala perkara ’ini, bahuwa ’isterij Tuwannja membaliklah mata2nja kapada Juſof, dan katalah; berbaringlah dengan ’aku.
8 Tetapi ’ija ’angganlah, dan katalah kapada ’isterij Tuwannja; bahuwa ſaſonggohnja Tuwanku tijada meng´atahuwij ſertaku ’apakah dirumah ’itu; dan ſakalijen jang ’ada padanja ’ija ſudah menjarahkan pada tanganku.
9 Tijada ’ada ſa´awrang besar dirumah ’ini deri padaku: dan ſudah tijadda ’ija tagahkan deri padaku barang ſawatu pawn, melajinkan ’angkaw, dengan karana ſebab ’angkaw ’inilah ’isterinja: maka butapa perij ’aku ’akan berbowat kadjahatan jang besar ’ini, dan berdawſa kapada ’Allah?
10 Maka djadilah, tatkala ’ija menjapalah Juſof deri pada ſaharij datang kapada ſaharij, dan ’ja tijada menengar kapadanja pada berbaring berſisinja, ’akan dudokh dengan dija:
11 Bhuwa berlakulah pada harij ſabagini, jang ’ija maſokhlah karumah ’akan ’ingat kardjanja: dan tijadalah ſa´awrang pawn deri pada ſegala ’awrang ’iſij rumah desitu didalam rumah ’itu:
12 Maka parampuwan ’itu menangkaplah pegang badjunja, katanja: berbaringlah ſertaku; maka laki2 ’itu meninggalkanlah badjunja pada tangannja, dan berlarijanlah, dan pergilah kaluwar.
13 Maka djadilah, ſatelah delihatnja, bahuwa ’ija ſudahlah meninggalkan badjunja pada tangannja, dan ſudahlah berlarijan kaluwar;
14 Bahuwa ’ija panggillah ’awrang2 ’iſij rumahnja, dan katalah pada marika ’itu, ’udjarnja: lihatlah ’awleh kamu ’ija ſudah bawa maſokh pada kamij ſawatu laki2 Xibranij, hendakh tertawakan kamij: ’ija ſudah datang kapadaku, hendakh berbaring ſertaku, dan ’aku ſudah menjaruw dengan ſawara njaring:
15 Maka djadilah, ſatelah dedengarnja, bahuwa kunjaringkanlah ſawaraku, dan menjarulah: bahuwa ’ija meninggalkanlah badjunja ſamaku, dan berlarijanlah, dan pergilah kaluwar.
16 Sudah ’itu maka ’ija ſimpanlah badjunja deſisinja, ſampej datanglah Tuwannja maſokh kadalam rumahnja.
17 Maka berkatalah ’ja kapdanja menurut kata2 ’itu djauga, ’udjarnja: hamba Xibranij ’itu, jang ’angkaw ſudah bawa maſokh pada kamij, ſudah datang kapadaku, mawu tertawakan ’aku:
18 Maka ſudah djadi, ſatelah kunjaringkanlah ſawarku, dan menjarulah: bahuwa ’ija  meninggalkanlah badjunja ſamaku, dan berlarijanlah kaluwar.
19 Maka djadilah, tatkala dengarlah Tuwannja ſegala kata ’isterinja, jang dekatakannjalah ’itu kapadanja, ’udjarnja: ſeperti kata2 ’ini djuga hambamu ſudah berbowat padaku; bahuwa hangatlah ’amarahnja.
20 Kalakijen maka Tuwan Juſof ’ambillah dija djuga, dan ſarahkanlah dija kadalam gadong pandjara, tampat dimana ’awrang2 bulongguw Sulthan ’adalah terbulongguw: maka ’adalah ’ija desitu dgadong pandjara.
21 Tetapi ’adalah Huwa menjerta´ij Juſof, dan meng´ondjokhhkanlah ’ija kapadanja kabidjikan: dan memberikanlah ’ija peng´aſijannja pada mata2 Penghulu gadong pandjara.
22 Sahingga maka Panghulu gadong pandjara ’itu berikanlah pada tangan Juſof ſegala ’awrang terbulongguw jang dalam gadong pandjara ’itu, dan ſegala ſaſawatu, jang marika ’itu ’adalah bowat, ’ija djuga ’adalh bowat ’itu.
23 Dan Panghulu gadong pandjara ’itu tijada ’adalah ’ingat pada barang  perkara jang pada tangannja, ’awleh karana ſebab Huwa baſertanja: dan barang jang ’ija djuga ’ada bowat Huwa ’adalah baper´ontongkan.