Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula djadilah pada ’udjong duwa tahon ganap harij2nja, bahuwa Firxawn ’adalah bermimpij, maka bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ’ija berdirij bersiſij muwara.
2 Dan bahuwa ſaſonggohnja deri dalam muwara ’itu ’adalah najik tudjoh ’ejkor sapij2, ’ejlokh pamandangannja, dan gumokh dagingnja: maka ’ija tjarilah makanannja dalam rompot.
3 Dan bahuwa ſaſonggohnja tudjoh ’eijkor sapij2 laijin ’adalah najik komedijen deri padanja deri dalam muwara ’itu, kidjij pamandangannja, dan kurus dagingnja: maka ’ija berdirilah dekat sapij2 terſebut ditepij muwara ’itu.
4 Maka sapij2 jang kidjij pamandangannja, dan kurus dagingnja makanlah habis katudjoh sapij2 ’itu, jang ’ejlokh pamandangannja, dan gumokh ’adanja: tatkala ’itu maka berdjagalah Firxawn.
5 Komedijen ’ija ber´adulah, dan bermimpilah pada kaduwa kali: maka bahuwa ſaſonggohnja tudjoh tangkej pulor ’adalah terbit pada saleh ſawatu batang, tabal dan bajik.
6 Dan bahuwa ſaſonggohnja tudjoh tangkej pulor, ſenij dan terlajor ’awleh ’angin timor, ’adalah tomboh komedijen deri padanje.
7 Maka ſegala pulor ſenij talanlah katudjoh pulor jang tabal dan ber´iſij ’itu: tatkala ’itu maka berdjagalah Firxawn; dan bahuwa ſaſonggohnja ’adalah ’itu mimpi´an.
8 Bermula djadilah pada pagi harij, tatkala berdabarlah hatinja, bahuwa desurohnjalah panggil ſegala ’awrang ſaſtarawan di-Mitsir, dan ſegala ’awrang bidjakh2 jang ’adalah dalamnja: maka bilanglah Firxawn pada marika ’itu mimpi´annja, tetapi tijadalah ſa´awrang jang meng´artikan ’itu pada Firxawn.
9 Tatkala ’itu katalah Panghulu ſegala pendjawat minoman pada Firxawn, ſombahnja; harini patek terkenang ’akan dawſa2ku.
10 Firxawn sangat morkalah ’atas kaduwa hambanja, dan ſarahkanlah patek pada kurongan gadong Panghulu ſegala ’Abantara, patek ’ini, dan Panghulu ſegala pendjawat tanakan.
11 Maka pada ſawatu djuga malam kamij bermimpilah mimpi´an, patek ’ini, dan ’ija itu: maſing2 ſa´awrang, ſeperti peng´arti´an mimpi´annja, kamij ſudah bermimpij.
12 Maka ’adalah disana ſerta dengan kamij ſa´awrang muda Xibranij, hamba pada Panghulu ſegala ’Abantara; dan  kamij pawn ſudah bilang padanja, dan ’ija ſudah meng´artikan pada kamij mimpi´an2 kamij: pada maſing2 ſa´awrang ’ija meng´artikanlah ſeperti mimpi´an dirinja.
13 Maka djadila, ſeperti ’ja ſudah meng´artikan pada kamij, betul demikijenlah: patek ’ini telah dekombalikannja pada djawatanku, dan dija ’itu telah degantongkannja.
14 Tatkala ’itu maka surohlah Firxawn memanggil Juſof, maka ’awrang pawn melarikanlah dija deri dalam lubong ’itu: dan tjukorlah dija, dan salinkanlah pakajinnja; maka datanglah ’ija menghadap Firxawn.
15 Maka ſabdalah Firxawn kapada Juſof; ſawatu mimpi´an ſudah kubermimpij, dan ſa´awrang jang tahu meng´artikan ’itu bukan ’ada: tetapi ’akan ’angkaw ’aku ’ini ſudah dengar ’awrang kata2, ſerta kawdengar djuga barang mimpi´an, kawbawleh meng´artikan ’itu.
16 Maka sahutlah Juſof pada Firxawn, ſombahnja: bukan patek; ’Allah djuga ’akan bertandakan ſadjahatara Firxawn ’itu.
17 Tatkala ’itu ſabdalah Firxawn kapada Juſof; dalam mimpi´anku bahuwa ſaſonggohnja ’aku ’adalah berdirij pada tepij muwara.
18 Dan bahuwa ſaſonggohnja deri dalam muwara ’itu ’adalah najik tudjoh ’ejkor sapij2, gumokh dagingnja, dan ’ejlokh rupanja; maka ’ija tjarilah makanannja dlam rompot.
19 Dan bahuwa ſaſonggohnja tudjoh ’ejkor sapij2 lajin ’adalah najik komedijen deri padanja, ’ini kurus dan kidjij rupanja ’amat, dan nipis dagingnja: ſudah tijada kulihat ſabagejnja dalam ſaluroh tanah Mitsir pada kakidji´annja.
20 Maka sapij2 jang nipis dan kidjij ’itu makanlah habis katudjoh sapij2 gumokh jang pertama ’itu;
21 Jang ſudah maſokh kadalam purutnja, tetapi tijadalah katahuwan, bahuwa ’ija ſudahlah maſokh kadalam purutnja, karana pemandangnnja ’adalah kidjij ſeperti dihulu: tatkala ’itu berdjagalah ’aku.
22 Komedijen ’aku lihatlah dalam mimpi´anku; dan bahuwa ſaſonggohnja tudjoh tangkej pulor terbitlah dalam saleh ſawatu batang, ber´iſij dan bajik.
23 Dan bahuwa ſaſonggohnja tudjoh tangkej pulor jang kering, ſenij dan terlajor ’awleh ’angin timor, tombohlah komedijen deri padanja ’ini:
24 Dan katudjoh tangkej pulor jang ſenij ’itu talanlah takudjoh tangkej pulor jang bajik ’itu: maka ’aku ſudah meng´atakan ’itu pada ſegala ’awrang ſastarawan, hanja tijada ’adalah ſa´awrang jang memberita ’itu padaku.
25 Tatkala ’itu ſombahlah Juſof kapada Firxawn; mimpi´an Firxawn; ’itu ’aſa ’adanja: bahuwa barang jang ’Allah ’ada membowat, ’itu telah deberitakannja pada Firxawn.
26 Katudjoh ’ejkor sapij2 jang bajik ’itu tudjoh tahon ’adanja; dan katudjoh tangkej pulor jang bajik ’itu pawn tudjoh tahon ’adanja: mimpi´an djuga ’aſa ’adanja
27 Dan katudjoh ’ejkor sapij2 nipis dan kidjij, jang ’adalah najik komedijen deri padanja ’ini, tudjoh tahon ’adanja; dan katudjoh tangkej pulor nipis, terlajor ’awleh ’angin timor, ’itu ’akan ’ada tudjoh tahon kalaparan.
28 ’inilah djuga perkata´an ’itu, jang patek ſudah berkata kapada Firxawn: barang jang ’Allah ’ada membowat, ’itu telah deperlihatkannja pada Firxawn.
29 ’Ingatlah, tudjoh tahon jang datang lamanja ’itu ’akan ’ada kakinnjangan besar dalam ſaganap tanah Mitsir.
30 Tetapi komedjen deri padanja ’itu ’akan berdirij tudjoh tahon kalaparan, kalakh ’akan ’ada terlupa ſegala kakinnjangan dalam tanah Mitsir, dan kalaparan ’akan meng´antjorkan ’awrang ’iſij tanah ’itu.
31 Lagipawn tijada ’akan katahuwan kakinnjangan ’itu didalam tanah ’itu, deri karana ſebab kalaparan ’itu djuga, komedijen deri pada demikijenlah: karana terlalu barat ’akan ’adanja.
32 Bermula ’akan bahuwa ſudah ter´ulang mimpi´an ’itu bagi Firxawn pada kaduwa kali: ’inilah ſebabnja, bahuwa perkata´an ’itu ſudah terpajuw ’awleh ’Allah, dan bahuwa ’Allah djuga ’ada berſegarahkan, hendakh berlakukan dija ’itu.
33 Sakarang pawn bajiklah Firxawn melihatij ſa´awrang laki2 budiman dan bidjakh: dan bejarlah ’ija meng´angkat dija ’akan mangkuw bumi di´atas tanah Mitsir.
34 Firxawn bowatlah kiranja ’itu, dan djadikanlah babarapa wakil di´atas tanah ’ini: dan meng´ambillah ſaperlima deri pada tanah Mitsir dalam katudjoh tahon kakinnjangan ’itu.
35 Dan marika ’itu berkompollah kiranja ſegala makanan tahon2 jang bajik jang datang ’ini, dan bertambonkanlah gendom dibawah tangan Firxawn, mendjadi makanan pada tijap2 negerij, dan meng´urongilah ’itu.
36 Sopaja ’ada makanan ’akan perbakalan bagi tanah ’ini, pada katudjoh tahon kalaparan, jang ’akan ’ada ditanah Mitsir: ſopaja djangan ’awrang ’iſij tanah ’ini tertompas ’adanja ’awleh kalaparan.
37 Maka perkata´an ’ini ’adalah bajik pada mata2 Firxawn, dan pada mata2 ſakalijen pagawejnja.
38 Sahingga maka ſabdalah Firxawn kapada pagawej2nja: masakan kamij dapat ſa´awrang laki2 ſabagini, jang Rohh ’Allah dalamnja ’itu?
39 Komedijen ſabdalah Firxawn kapada Juſof; ſedang ſudah deberij ’Allah ’angkaw ’ini tahu ſamowa ’ini, bahuwa tijadalah ſa´awrang budiman dan bidjakh, ſeperti ’angkawlah.
40 ’Angkaw ’ini ’akan ’ada kapala di´atas ’istanaku, dan pada bunji mulutmu ſegala khawmku ’akan meng´utjopij; sadja gita karadja´an ’ini ’aku ’akan ’ada lebeh besar deri padamu.
41 Lagipawn ſabdalah Firxawn kapada Juſof; lihat ’awlehmu, ’aku djadikan ’angkaw mangkuw bumi di´atas ſaluroh tanah Mitsir.
42 Maka Firxawn pawn menanggalkanlah tjintjinnja deri ’atas tangannja, dan meng´enakanlah dija ’itu ka´atas tangan Juſof, dan surohlah dija berpakej pakajin deri pada kajin halus, dan bubohlah ſawatu talij ’amas pada lejhernja.
43 Lalu ’ija berkandarakanlah dija di´atas pedatij jang kaduwa, jang ’adalah pada dirinja; dan ’awrang pawn berſarulah dihadapannja, berlututlah: demikijen dedjadikannjalah dija mangkuw bumi ’atas ſaluroh tanah Mitsir.
44 Maka ſabdalah Firxawn kapada Juſof; ’akulah Firxawn: hanja lajin deri pada kahendakhmu ſa´awrang pawn tijada ’akan ber´awleh ’angkat tangannja dan kakinja pada ſaluroh tanah Mitsir.
45 Dan ſebutlah Firxawn nama Juſof ’itu TSafnat Paxanejahh, dan berilah padanja ’Asnat, ’anakh parampuwan Pawthiferax, ’Imam di´awn, ’akan ’isterinja: maka Juſof pergilah kaluwar melihatij tanah Mitsir.
46 ’Adapawn Juſoflah ſa´awrang tiga puloh tahon xumornja, tatkala ’ija berdirilah kahadapan Firxawn, Sulthan Mitsir ’itu: maka Juſof pawn pergilah kaluwar deri hadapan Firxawn, dan melintaslah pada ſaganap tanah Mitsir.
47 Maka berbowahkanlah tanah ’itu dalam katudjoh tahon kakinnjangan, berganggam2 djuga.
48 Dan berkompolllah ’ija ſakalijen makanan katudjoh tahon ’itu, jang ſudah ’ada dalam tanah Mitsir; dan bubohlah makanan ’itu kadalam negerij2: makanan bendang negerij, jang berkuliling dija ’itu, debubohnja ditengah2 dija.
49 Bagitu bertambonkanlah Juſof gendom, ſeperti paſir dilawut, banjakh ’amat: ſahingga maka ’ija berhentilah deri pada bilang; karana tijadalah kabilangan bajakhnja.
50 Bermula bagi Juſof telah taper´anakhlah duwa ’anakh laki2, dihulu deri pada datang barang tahon kalaparan, jang ber´anakhlah baginja ’Asnat, ’anakh parampuwan Pawthiferax, ’Imam di-´Awn ’itu.
51 Maka Juſof pawn ſebutlah nama ’anakh laki2 jang sulong ’itu Menaſjej: ’awleh karana ’Allah ſudah perlupakan ’aku ſegala kaſukaran, dan ſaganap rumah bapaku.
52 Dan nama ’anakh laki2 jang kaduwa ’itu deſebutnjalah ’Efrajim: ’awleh karana ’Allah ſudah baper´anakhkan ’aku didalam tanah ’anjajaku.
52 Tatkala ’itu maka ſudah terhabiskan katudjoh tahon kakinnjangan ’itu, dang ſudah ’adalah didalam tanah Mitsir.
54 Dan katudjoh tahon kalaparan baharuw datanglah; ſeperti Juſof ſudahlah kata2: maka ’adalah kalapran didalam ſegala tanah ſakalijen; tetapi didalam ſaganap tanah Mitsir ’adalah rawtij.
55 ’Adapawn tatkala ’iſij ſaganap tanah Mitsir ’itu berlaparlah, maka berterijakhlah khawm ’itu dihadap Firxawn menghendakij rawtij: maka ſabdalah Firxawn kapada ſegala ’awrang Mitſrij; pergilah kamu kapada Juſof, bowatlah barang ſaſawatu jang Juſof ’akan katakan pada kamu.
56 ’Adapawn ſatelah kalaparan ſudah berlaku ka´atas ſaganap muka tanah ’itu, maka debukalah Juſof ſegala tampat, jang dalamnja barang ’apa ’adanja, dan dedjuwalnjalah ’itu kapada ſegala ’awrang Mitſrij: karana djadilah karas kalaparan ’itu dalam tanah Mitsir.
57 Maka ’awrang ſegala tanah ſamowanja datanglah ka-Mitsir kapada Juſof, hendakh berbilijan: karana ’adalah karas kalaparan ’itu dalam ſegala tanah ſakalijen.