Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Manakala melihat Jaxkhub, bahuwa ’adalah djuwal2an di-Mitsir, maka katalah Jaxkhub pada ’anakh2nja laki2; meng´apa kamu berlihat2an sama ſendirimu?
2 Lagi katalah ’ija; bahuwa ſaſonggohnja ſudah kudengar, bahuwa ’ada djuwal2an di-Mitsir: hilirlah kamu kasana, dan bililah bagi kamij deri situ, ſopaja kamij hidop, dan djangan mati.
3 Tatkala ’itu hilirlah sudara2 laki2 Juſof ſapuloh ’awrang, hendakh bilij gendom deri pada Mitsir.
4 Tetapi ’akan Benjamin ’adinda Juſof ’itu tijada desurohlah Jaxkhub pergi ſerta sudara2nja laki2: karana katalah ’ija; mudah2an ’akan berlaku padanja barang kabinasa´an.
5 Demikijen datanglah benij Jiſra´ejl ’akan berbilijan, di´antara babarapa ’awrang jang ’adalah datang: deri karana ’adalah kalaparan ditanah Kanxan.
6 ’Adapawn Juſof ’ijalah Wazir di´atas tanah ’itu; ’ijalah berdjuwal2an pada tijap2 khawm tanah: maka datanglah sudara2 laki2 Juſof, lalu tondokhlah dirinja padanja muka2nja kabumi.
7 Maka demi Juſof telah lihat sudara2nja laki2, ’ija djuga kenallah marika ’itu: hanja pura2lah dirinja ’ada halat kapadanja, dan berkata2lah karas2 dengan dija, dan ’ija ſabdalah pada marika ’itu; deri mana kamu ſudah datang? dan maria ’itu ſombahlah; deri pada tanah Kanxan, ’akan bilij makanan.
8 Demikijen kalakh Juſof kenallah sudara2nja laki2: tetapi marika ’itu tijadalah kenal dija.
9 Tatkala ’itu terkenanglah Juſof ’akan mimpi´an2, jang ’ija ſudahlah bermimpij ’akan marika ’itu, dan ſabdalah ’ija kapadanja: ſegala kamu ’ada ’awrang penjulu; kamu ſudah datang melihat, dimana tanah ’ini talilej ’adanja.
10 Maka ſombahlah marika ’itu kapadanja; bukan Tuwanku: karana hamba2mu ſudah datang mawu bilij makanan.
11 Segala kamij ’ada ’anakh2 pada laki2 ſa´awrang djuga, kamij ’inilah ’awrang tsalehh; bukan ’ada hamba2mu ’awrang penjulu.
12 Maka ſabdalah ’ija kapada marika ’itu: bukan; karana kamu ſudah datang melihat, dimana tanah ’ini talilej ’adanja.
13 Dan ſombahlah marika ’itu: kamij ’ini hamba2mu ’adalah duwa belas ’awrang bersudara, ’anakh2 pada laki2 ſa´awrang djuga didalam tanah Kanxan: dan bahuwa ſaſonggohnja jang bongſuw ’ada pada harij ’ini ſerta dengan bapa kamij, dan ſa´awrang tijada ’ada.
14 Tatkala ’itu ſabdalah Juſof pada marika ’itu: ’inilah djuga jang ’aku ſudah katakan kapadamu, ’udjarku: kamu ’inilah ’awrang penjulu.
15 Dengan ’ini djuga kamu ’akan tertjawba: hidop Firxawn! tijada kamu ’akan kaluwar deri sini, melajinkan ’apabila ’akan habis datang sudara kamu jang termuda kamarij.
16 Surohlah ſa´awrang deri pada ſegala kamu pergi bawa sudaramu ’itu kamarij: tetapi tinggallah kamu terbulongguw, dan kata2mu ’akan tertjawba, djikalaw kabenaran ’ada ſerta kamu: dan djikalaw tijada; hidop Firxawn! bahuwa kamulah djuga ’awrang penjulu.
17 Dan tarohlah ’ija marika ’itu sama2 kapada kurongan ſampej tiga harij.
18 Dan pada harij jang katiga ſabdalah Juſof kapadanja; bowatlah ’ini, maka kamu ’akan hidop: ’akan ’Allah ’aku ’ini ’ada takot,
19 Djikalaw ſegala kamu ’ada ’awrang tsalehh, maka ſa´awrang deri pada kamu bersudara bejarlah ’ada terbulongguw dalam gadong kurongan kamu: dan pergilah kamu ſamowa menjampejkan gendom kasana ’akan mendjawohkan kalaparan rumah2 kamu.
20 Dan datanglah kamu ’adekhmu laki2 kapadaku, maka kata2mu ’akan terbenarkan, dan bukan kamu ’akan mati: maka marika ’itu ſudah membowat bagitu.
21 Tatkala ’itu berkatalah maſing2 ſa´awrang kapada sudaranja; ſanistjaja ’adalah kamij ’ini bersalah pada sudara kamij, jang kaſasakan djiwanja kamij ſudah lihat, manakala ’ija memohonkanlah ’ampon kapada kamij, tetapi tijadalah kamij mawu dengar: ’awleh karana ’itu kaſasakan ’ini datang kapada kamij.
22 Maka sahutlah Re´ubejn kapada marika ’itu, ’udjarnja: bukankah ’aku ſudah katakan kapada kamu, ’udjarku: djanganlah kamu berdawſa pada ’awrang muda ’ini, tetapi tijadalah kamu mawu dengar? dan lagi darahnja bahuwa ſaſonggohnja ’itu tertontut.
23 ’Adapawn marika ’itu tijadalah tahu, bahuwa Juſof ’adalah meng´arti ’itu, karana djuru bahaſa ’adalah ’antaranja.
24 Tatkala ’itu ’ija memalinglah dirinja deri siſij marika ’itu, dan menangislah: komedijen ’ija kombalilah kapada marika ’itu, dan katalah kapadanja; maka ’ija pawn meng´ambillah SJimxawn deri ’antarnja, dan bulonggukanlah dija dihadapan mata2nja.
25 Maka paſanlah Juſof ’awrang meng´iſij bakas2nja dengan gendom, dan kombalikan pejrakhnja, maſing2 ſa´awrang kapada karongnja, dan memberij padanja bakal pada ’antara djalan: maka ’awrang pawn bowatlah demikijen pada marika ’itu.
26 Bermula mowat marika ’itu gendomnja ’atas kalidej2nja; dan pergilah ’ija pulang deri sana.
27 ’Apabila ſa´awrang membukalah karongnja, mawu memberij ’ompan pada kalidejnja ditampat permalaman, maka delihatnja pejrakhnja, karana bahuwa ſaſonggohnja ’ija ’itulah dimulut karongnja.
28 Maka katalah ’ija kapada sudara2nja; pejrakhku ſudah kombali, karan lagi ’ada ſaſonggohnja didalam karongku: tatkala ’itu hilanglah hati marika ’itu, dan gantarlah ſamowanja, ’udjarnja maſing2 ſa´awrang kapada sudaranja; ’apakah ’ini, jang ’Allah ſudah berbowat pada kamij?
29 Maka datanglah marika ’itu kapada Jaxkhub bapanja katanah Kanxan: dan memberitalah marika ’itu padanja ſegala ſaſawatu, jang ſudahlah berlaku baginja, ’udjarnja:
30 Sudah kata2 laki2 Tuwan ditanah ’itu karas2 dengan kamij: dan ſudah bilang kamij ſeperti penjulu2 tanah ’itu.
31 Tetapi kamij ſudah kata: kamij ’inilah ’awrang tsalehh; bukan kamij ’ada ’awrang penjulu.
32 ’Adalah kamij duwa belas bersudara, ’anakh2 laki2 pada bapa kamij; jang ſawatu tijada ’ada; dan jang termuda harini dengan bapa kamij ditanah Kanxan.
33 Maka laki2 Tuwan ditanah ’itu ſudah kata kapada kamij; dengan ’ini djuga ’aku ’akan meng´atahuwij, bahuwa ’awrang tsalehh ’adamu: ſa´awrang deri pada ſegala sudara kamu bejarlah tinggal ſertaku, dan ’ambillah barang jang ſampej ’akan mendjawohkan kalaparan ’awrang ’iſij rumah2 kamu, dan pergilah pulang.
34 Dan bawalah sudara kamu jang termuda kapadaku, maka ’aku ’akan meng´atahuwij, bahuwa kamu bukan ’ada penjulu, hanja ’awrang tsalehh djuga: sudaramu laki2 ’aku ’akan meng´ombalikan kapada kamu, dan kamu ’akan berdagang ditanah ’ini.
35 Maka djadilah marika ’itu hampakanlah karong2nja; dan bahuwa ſaſonggohnja pada maſing2 ſa´awrang ’adalah bongkus pejrakhnja dalam karongnja, dan lihatlah marika ’itu bongkus2 pejrakhnja, ’ija ſendirij, dan bapanja; dan marika ’itu ſudah takot.
36 Tatkala ’itu katalah Jaxkhub bapanja pada marika ’itu; kamu buluskan ’aku: Juſof bukan ’ada, dan SJimxawn bukan ’ada, dan kamu mawu ’ambil Benjamin; bahuwa ’aasku ſudah berlaku ſegala perkara ’ini.
37 Tatkala ’itu katalah Re´ubejn kapada bapanja, ſombahnja: matikanlah djuga duwa ’anakhku laki2, djika tijada ’aku berdatangkan dija kapadamu: berilah dija pada tanganku, maka ’aku ’ini ’akan pula ſampejkan dija kapdamu.
38 Tetapi katalah ’ija; ’anakhku laki2 tijada ’akan hilir dengan kamu ’awrang: karana kakanja laki2 ſudah mati, dan ’ija ſudah tinggal ſa´awrangnja djuga; djikalaw barang kabinasa´an bertemulah dengan dija didjalan, jang hendakh kamu mendjalanij ’itu, ſanistjaja kamu ’akan turonkan ’ubanku dengan kaduka´an kadalam khubur.