Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 ’Adapawn kalaparan ’itu baratlah ditanah ’itu:
2 Maka djadilah, manakala marika ’itu ſudah habis makan hidop2annja, jang telah ſudah debawanja deri dalam Mitsir, bahuwa bapanja katalah kapadanja; kombalilah kamu, bililah bagi kamij ſidikit makanan.
3 Maka katalah Jehuda kapadanja, ’udjarnja: laki2 ’itu ſudah bertogoh2an djandjij pada kamij, ’udjarnja: kamu ’awrang tijada ’akan memandang mukaku, ſabulom ’adekh kamu ’ada ſertamu.
4 Lamawn ’angkaw ’ada menjuroh ’adekh kamij pergi ſerta kamij: maka kamij ’akan hilir, dan bilij makanan ’akan ’angkaw.
5 Dan lamawn ’angkaw tijada ’ada menjuroh dija pergi, maka tijada kamij ’akan hilir: karana laki2 ’itu ſudah kata pada kamij; tijada kamu ’akan memandang mukaku, ſabulom ’adekh kamu ’ada ſertamu.
6 Maka katalah Jiſra´ejl; meng´apa kamu ſudah bowat ſadjahat padaku: bahuwa kamu ſudah memberita pada laki2 ’itu, ’antah lagi bagi kamu ’ada ſawatu sudara?
7 Maka katalah marika ’itu: laki2 ’itu dengan sangat ſakhſamanja bertanjakanlah ’akan kamij, dan ’akan kulawarga kamij, ’udjarnja: lagikah bapa kamu hidop? ’adakah bagi kamu sudara laki2? maka kamij memberitakanlah ’itu padanja, ’atas bunji ſegala kata2 ’itu djuga: kamikah garang ſudah tahu, bahuwa ’ija ’akan katakan; bawalah sudara kamu ’itu hilir kamarij?
8 Satelah ’itu maka katalah Jehuda kapada Jiſra´ejl bapanja; surohlah ’awrang muda ’itu pergi ſertaku, maka kalakh kamij ’akan bangon pergi: ſopaja kamij hidop, dan djangan mati, bajik kamij, bajik ’angkaw, bajik ka´anakh2 kamij.
9 Kita ’ini meng´akawij dija, deri pada tanganku ’angkaw bawleh menontutij dija: djikalaw tijada kuſampejkan dija kapadamu, dan berdirikan dija pada mukamu, ſanistjaja ’aku ’akan berdawſa padamu pada tijap2 harij.
10 Karana djika tijadalah kamij ſudah meng´awlah, ſaſonggohlah ſudahlah ſakarang kamij pulang kamarij duwa kali.
11 Tatkala ’itu katalah Jiſra´ejl bapanja kapada marika ’itu; djikalaw demikijenlah, ſabantar djuga bowatlah perkara ’ini; ’ambillah dalam bakas2mu deri pada jang ter´utama tanah ’ini, dan bawalah ’itu hilir kapada laki2 ’itu ’akan bingkis; ’ija ’itu ſidikit gatah, dan ſidikit ’ajer maduw, barang rampah2, dan kuminjan, bowah2 katapang, dan bowah2 kanarij.
12 Dan ’ambillah duwa kijen pejrakh pada tangan kamu; maka pejrakh, jang ſudah kombali dimulut karong2 kamu, bawalah ’itu pulang dalam tangan kamu; mudah2an ’itu salah ’adanja.
13 ’Ambillah lagi bawa ’adekh kamu: lalu bangonlah pulang kapada laki2 ’itu.
14 Maka deberikanlah ’Allah kaſij kiranja pada kamu babarapa rahhmet dihadapan hhadlret laki2 ’itu, ſopaja desurohnja sudara kamu jang lajin ’itu, dan Benjamin lagi pergi pulang ſerta kamu: maka ’akan daku, ſeperti buluslah ’aku, bulus djuga ’adaku.
15 Maka ſegala laki2 ’itu ’ambillah bingkis ’itu djuga, dan duwa kijen pejrakh de´ambilnjalah pada tangannja, dan Benjamin debawanjalah: maka demikijenlah marika ’itu ſudah bangon pergi hilir ka-Mitsir, dan ſudah berdirij dihadapan hhadlret Juſof.
16 ’Apabila Juſof melihatlah Benjamin ſerta dengan merika ’itu, maka ’ija ſabdalah pada ’awrang jang memegang parentah rumahnja ’itu; bawalah ſegala laki2 ’ini maſokh rumah, dan bantejjlah bantejan, dan ſadijakanlah ’itu: karana ſegala laki2 ’ini ’akan makan ſertaku pada tengah harij.
17 Maka bowatlah laki2 ’itu ſeperti Juſof ſudahlah berſabda: dan bawalah laki2 ’itu ſegala laki2 ’ini maſokh rumah Juſof.
18 Tatkala ’itu maka takotlah ſegala laki2 ’ini, ’awleh karana ’ija ſudah ’ada terbawa kadalam rumah Juſof, dan katalah marika ’itu; deri karana ſebab pejrakh ’itu, jang dihulu kombali dalam karong2 kamij, maka kamij djuga ſudah terbawa maſokh: ’akan menjalap kamij, dan ’akan menjarang kamij, dan ’akan menangkap kamij mendjadi ſahaja2, dan lagi kalidej2 kamij.
19 Sebab ’itu ’ija menghampirlah kapada laki2 ’itu, jang memegang parentah rumah Juſof, dan katalah kapadanja dipintu rumah.
20 Dan ’ija ſombahlah: ’ah Tuwanku! ſonggoh2 dihulu telah ſudahlah kamij datang hilir ’akan bilij makanan.
21 ’Adapawn djadilah bilamana kamij telah ſudah datang kadalam tampat permalaman, dan kamij bukalah karong2 kamij, maka bahuwa ſaſonggohnja ’adalah pejrakh ſaſa´awrang dimulut karongnja, pejrakh kamij pada timbangnja: maka kamij ſudah bwa dija ’itu kombali pada tangan kamij.
22 Dan pejrakh laijn kamij ſudah bawa hilir dalam tangan kamij, ’akan bilij makanan: tijada kamij tahu, ſijapa ſudah buboh pejrakh kamij kadalam karong2 kamij.
23 Maka laki2 ’itu katalah: ſalam xalejkom, djanganlah kamu takot; bahuwa ’Ilah kamu, dan ’Ilah bapa kamu ſudah memberij pada kamu benda jang terbuni kadalam karong2 kamu: pejrakh kamu ſudah datang kapada bejta: maka dekaluwarkannjalah SJimxawn menghadap marika ’itu.
24 Komedijen laki2 ’itu bawalah ſegala laki2 ’ini maſokh rumah Juſof; maka ’ijapawn berilah ’ajer, dan marika ’itu baſohkanlah kaki2nja: ’ija berilah lagi ’ompan pada kalidej2nja.
25 Bermula marika ’itu ſadijakanlah bingkis ’itu, ſahingga datanglah Juſof pada tengah harij: karan marika ’itu telah ſudah dengar, bahuwa dirinja nanti makan rawtij disana.
26 Satelah Juſof ſudah datang karumah, maka marika ’itu bawalah padanja bingkis ’itu, jang ’adalah dalam tangannja, karumah: dan tondokhlah dirinja padanja ſampej kabumi.
27 Maka ’ija pawn bertanja2an pada marika ’itu ’akan perij ſalamatnja, lagi pawn berſabdalah; ’adakah berſalamat ’ajahanda kamu, datokh, jang kamu ſudah ſebut ’itu? ’adakah lagi ’ija hidop?
28 Maka marika ’itu ſombahlah: ’ada ſalamat pada hambamu, pada bapa kamij, ’ija lagi ’ada hidop: maka marika ’itu melajahkanlah kapalanja, dan tondokhkanlah dirinja kabawah.
29 Maka ’ija meng´angkatlah mata2nja, dan melihatlah Benjamin ’adekhnja, ’anakh ’ibunja ’itu, dan katalah; ’inikah sudara kamu jang termuda, jang kamu ſudah ſebut ’itu kapadaku? komedijen ’ija katalah; ’Allah kiranja meng´aſijanij ’angkaw, hej ’anakhku laki2.
30 Maka Juſof pawn berſegarahkanlah dirinja, karana hanguslah sajang2 hatinja kapada ’adekhnja, dan ſukalah ’ija menangis: maka ’ija maſokhlah ſawatu bilikh, dan menangislah desana.
31 Komedijen ’ija baſohlah mukanja, dan datanglah diluwar: maka ’ija menahanilah dirinja, dan berſabdalah; hendakhlah kamu ſadjikan rawtij.
32 Maka ’awrang pawn menarohlah baginja ſatampat, dan bagi marika ’itu ſatampat, dan bagi ’awrang2 Mitſrij, jang hendakh makan ſertanja ’itu, ſatampat: karana tijada hhalal pada ſegala ’awrang Mitſrij makan rawtij ſahidangan dengan ’awrang Xibranij, ſedang ’ija ’itu kagilijan djuga pada ’awrang Mitſrij ’itu.
33 Maka dudokhlah marika ’itu dihadapan mukanja, jang sulong menurut kaſulongannnja, dan jang muda menurut kamuda´annja: maka ſegala laki2 ’itu pawn hhejranlah maſing2 ſa´awrang sama tamannja.
34 Maka ’ija pawn ’angkatlah ſadji´an2 deri hadapan mukanja memberij pada marika ’itu; dan ’ija perbanjakhlah ſadji´an Benjamin ’itu lima kijen beſarnja deri pada ſegala ſadji´an ’awrang ſamowanja: maka minomlah marika ’itu, dan djadilah ’ija mabokh ſerta dengan dija.