Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Commediën Adam ſouda bakenal dia pounja bini Eva lagi dia ſouda 1 mengidang lagi berannack Kain, daan catta: Beta ſouda bole lacki lacki deri Alla Thalla.
2 Commediën dia lagi ſouda berannack dia pounja ade lacki lacki Habel, lagi Habel ſouda jadi combala domba tetapi Kain ſouda jadi 2 orang douſſon.
3 Commediën lepas barang banja hari ſouda jadi, mannacalla Kain ſouda bava ſombahan pada Alla Thalla deri boumi pounja boa.
4 Habel dia lagi ſouda bava deri dombanja pounja annac annac bermoula, lagi deri dia orang pounja lemac Alla Thalla lagi ſouda menantang Habel dengan dia pounja ſombahan.
5 Tetapi Kain dengan dia pounja ſombahan dia tida menantang, tagal itou Kain ſouda bagouſſaar banjac, lagi dia pounja mouca 3 ſouda djatou.
6 Alla Thalla pon catta pada Kain: carnappa pacanira 4 pounja hati ſackit, lagi carnappa pacanira pounja mouca ſouda djatou.
7 Boucan begitou, calou pacanira boat baic, bole naic? tetapi calou tida boat baic. doſa adda doudock di pintou, ade ſouca capada voſte, lagi pacanira adda atas dia.
8 Commediën Kain catta ſamma ſamma dia pounja ade Habel, lagi jadi ſedang dia orang adda de louwan, agar Kain backaley dengan dia pounja ade Habel, lagi bounou dia.
9 Tagal itou Alla Thalla catta pada Kain: Manna pacanira pounja ade Habel? dia catta: beta tida tau, bagimanna, beta adda combala deri beta pounja ade?
10 Dia pon catta: Appa pacanira ſouda boat? adda ſuara der ademou pounja dara, nang bataria deri boumi capada Acou.
11 Tagal itou haramla pacanira ſacarang atas tanna, nang ſouda bouca dia pounja moulout, pada trima ademou pounja dara deri pacanira pounja tangan.
12 Mannacalla pacanira mau gali tanna, dia tida meſter bri lagi dia pounja cawaſſa, pada pacanira, pacanira meſter lari ſini ſanna dengan hati goyang atas tanna.
13 Kaiin pon ſouda catta pada Alla Thalla: beta pounja ſalla adda beſſar begitou agar tida bole jadi ampon.
14 Liatla tuan hari ini oussir beta deri boumi, lagi beta meſter ſembouni beta, lagi meſter lari ca ſanna ca mari atas tanna, lagi adda jadi, agar nang ſjappa bertoumo douga pada beta, dia adda bounou pada beta.
15 Tetapi Alla Thalla ſouda catta padanja: tagal itou nang ſiappa bounou Kain, pada dia meſter jadi ballas toudjou cali, tagal tiou Alla Thalla pon ſouda tarou tanda atas Kain, agar jangan bounou dia, nang ſjappa bertoumou dia.
16 Lagi Kain ſouda callouwar deri Alla Thalla pounja mouca, lagi dia ſouda doudoc de negri Nod, catimoor deri Eden.
17 Coommediën Kain ſouda bakenal bininja, lagi dia ſouda mengidang, lagi dia berannac Hanoch, dia lagi ſouda menboat ſatou negri, lagi dia bernamma negri itou pounja namma ſeperti annac lacki lacki pounja namma, Hanoch.
18 Lagi de blackan Hanoch ſouda jadi berannac Hirad, lagi der Hirad ſouda jadi Mechuiaël, lagi der Mechuiaël ſouda jadi Mathuſaël, lagi deri Methuſaël ſouda jadi Lamech.
19 Lagi Lamech ſouda ambil bini dua, nang bermoula pounja namma adda, Ada, tetapi lain pounja namma adda, Zilla.
20 Lagi Ada ſouda berannac Jabal, inila ſouda adda bappa, deri orang itou nang ſouda doudoc dalam barong barong lagi adda haywan.
21 Lagi dia pounja ade jadi bernamma Jubal, inila ſouda adda bappa deri orang ſamoa nang ſouda bermayen atas gytara daan banxi banxi.
22 Zilla pon lagi berannac Tubalkain, nang pengadjar deri pande tambagga daan beſſi ſamoa, lagi Tubalkain pounja ade parampouan adda Naëma.
23 Commediën Lamech ſouda catta pada dia pounja bini Ada dengan Zilla: dengar beta pounja ſouara tuan orang Lamech pounja bini, trima dengan telinga beta pounja becattahan: ſongo beta brani bounou barang lacki lacki tagal beta pounja louca, lagi barang orang mouda tagal beta pounja iſi bancka.
24 Carna Kain adda jadi ballas toudjou cali hanja Lamech toudjou poulo cali toudjou cali.
25 Commedien Adam combali ſouda bakenal dia pounja bini, lagi dia ſouda berannac annac lacki lacki, lagi dia bernamma dia pounja namma Seth, carna Deos (dia catta) ſouda caſſie pada beta bidji lain ganti Habel, carna Kain ſouda bounou dia.
26 Pada Seth ini lagi ſouda jadi berannac annac lacki lacki ſatou, lagi dia bernamma dia pounja namma Enos: pada waƈtou itou orang ſouda moulai menjomba pada namma Alla Thalla.