Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Tatkala itu Juſof tijadalah bawleh menahanij dirinja dihadapan ſakalijen ’awrang, jang derdirilah pada ſisinja; maka ’ija menjarulah: surohlah ſakalijen ’awrang kaluwar deri pada ſisiku: maka tijada berdirilah ſa´awrang ſertanja, ’apabila Juſof ſudah menjatakan dirinja kapada sudara2nja laki2.
2 Maka ’ija pawn njaringkanlah ſawaranja dengan tangiſan: ſahingga maka ’awrang2 Mitſrij ſudah dengar, dan ’awrang ’iſij ’istana Firxawn lagi ſudah dengar ’itu.
3 Maka Juſof pawn katalah kapada ſegala sudaranja laki2: ’aku ’inilah Juſof; lagikah bapaku ’ada hidop? maka sudara2nja ’itu tijadalah ſampat menjahut padanja; ’awleh karana bergantaranlah marika ’itu deri pada hadapannja.
4 Dan Juſof katalah kapada ſegala sudaranja laki2; menghampir ’apalah kapadaku; maka ’awrang ’itu menghampirlah: tatkala ’itu ’ija katalah; ’aku ’inilah Juſof sudara kamu, jang kamu ſudah djuwal ka-Mitsir.
5 Hanja ſakarang djanganlah kamu bersuſah, dan djanganlah hangat ’amarah pada mata2mu, ’awleh karana kamu ſudah djuwal ’aku kamarij: karana ’akan menghidopij kamu ’Allah ſduah menjuroh ’aku pergi dimuka kamu.
6 Sebab ſakarang ’ada duwa tahon kalaparan pada sama tengah tanah; dan lagi lima tahon tinggal, jang dalamnja bukan ’akan ’ada penanggala´an dan penuwijan.
7 Tetapi ’Allah ſudah menjuroh ’aku pergi dimuka kamu, ſopaja djadikan kamu ’akan peninggalan di´atas bumi; dan memberikan pada kamu hidop2an ’akan kaluputan besar.
8 Sakarang pawn bukan kamu ’ini ſudah menjuroh ’aku pergi kamarij, hanja ’Allah djuga, jang ſudah ’angkat ’aku ’akan Bapa pada Firxawn, dan ’akan Tuwan pada ſaganap ’iſij ’istananja, dan Mangkuw bumi pada ſeluroh tanah Mitsir.
9 Berſegarahlah dirij kamu, dan pergilah mudikh kapada bapaku, maka kamu ’akan kata kapadanja: demikijenlah kata ’anakhmu laki2 Juſof; bahuwa ’Allah ſudah ’angkat ’aku ’akan Tuwan pada ſaluroh Mitsir: datanglah hilir kapadaku, dan djanganlah meng´awlah.
10 Maka ’angkaw ’akan dudokh ditanah DJawſjen, dan ’akan ’ada dekat kapadaku, ’angkaw ’ini, dan ſegala ’anakhmu, dan ſegala tjutjumu, dan kambing domba2mu, dan lembuw2mu, dan barang ſaſawatu jang ’ada padamu.
11 Maka ’aku ’akan pejara ’angkaw desitu: karana lagi lima tahon kalaparan nanti datang; ſopaja djangan ’angkaw kena kapapa´an, ’angkaw ’ini, dan ’iſij rumahmu, dan ſegala lajin2 jang ’ada ſertamu.
12 Maka bahuwa ſaſonggohnja mata2 ſegala kamu ’ada melihat, dan mata2 ’adekhku Benjamin ’itu; bahuwa mulutku ’ada kata2 kapadamu.
13 Maka memberitalah kamu pada bapaku ſegala kamulija´anku didalam Mitsir, dan ſegala ſaſawatu jang kamu ſudah lihat ’itu: maka berſegarahlah dirij kamu, dan bawalah bapaku hilir kamarij ’ini.
14 Maka ’ija berdekaplah lejher Benjamin ’adekhnja, dan menangislah: dan Benjamin pawn menangislah lekat pada lejhernja.
15 Dan ’ija meng´ugjopilah ſegala sudaranja laki2, dan menangislah ’atas marika ’itu: dan komedijen deri pada ’itu berkata2lah sudara2nja ’itu dengan dija.
16 Satelah ſawara kadengaranlah dalam ’istana Firxawn, meng´atakan; sudara2 laki2 Juſof ’itu ſudah datang: maka ’adalah ’itu bajik pada mata2 Firxawn, dan pada mata2 ſegala sakejnja.
17 maka berſabdalah Firxawn kapada Juſof; katalah kapada sudara2mu: bowatlah kamu perkara ’ini, ’ija ’itu, mowatlah binatang2mu, dan berdjalanlah pergi maſokh katanah Kanxan:
18 Dan ’ambillah bawa bapa kamu, dan ’iſij rumah kamu ſertamu, dan datanglah kapadaku; maka ’aku ’akan memberij pada kamu jang ter´utama deri pada tanah Mitsir, dan kamu ’akan makan lemakh tanah ’itu.
19 Karana ’atasmu berpasan djuga, bowatlah kamu perkara ’ini, ’ija ’itu, ’ambillah baig kamu deri dalam tanah Mitsir babarapa pedatij ’akan ka´anakh2 kamu, dan ’akan bini2 kamu, dan hendakhlah kamu bawa bapa kamu, dan datang kamarij.
20 Dan mata kamu djanganlah sajang ’akan ſegala ſerba kamu: karana jang ter´utama deri pada ſaganap tanah Mitsir ’itu ’akan ’ada bagi kamu.
21 Maka benij Jiſra´ejl bowatlah demikijen: maka Juſof pawn berilah pada marika ’itu babarapa pedatij, ’atas bunji mulut Firxawn; dan berilah pada marika ’itu bakal pada djalan.
22 ’Ija berilah pada marika ’itu ſamowanja maſing2 ſa´awrang persalin: hanja pada Benjamin deberinja tiga ratus keping pejrakh, dan lima persalin.
23 Dan ſabagej lagi pada bapnja dekirimnja ſapuloh ’ejkor kalidej djantan, menanggong barang jang ter´utama deri pada Mitsir, dan ſapuloh ’ejkor kalidej betina, menanggong gendom, dan rawtij, dan lawakh ’akan bapanja pada djalan.
24 Dan desurohnja sudara2nja pergi; maka berdjalanlah marika ’itu: lalu dekatanja kapadanja; djanganlah kamu berbantah2an didjalan.
25 Maka pergilah marika ’itu mudikh deri dalam Mitsir, dan datanglah maſokh tanah Kanxan kapada Jaxkhub bapanja ’itu.
26 Tatkala ’itu marika ’itu memberitalah padanja, ’udjarnja; Juſof lagi ’ada hidop, dan ſonggoh2 ’ada ’ija mangkuw bumi pada ſaluroh tanah Mitsir: tatkala ’itu mortjalah hatinja; karana tijadalah ’ija pertjaja pada marika ’itu.
27 Tetapi tatkala marika ’itu ſudoah habis tutor ſegala kata2 Juſof ’itu padanja, jang telah ſudah dekatakannja pada marika ’itu, dan tatkala ’ija lihatlah ſegala pedatij, jang Juſof telah ſudah kirim ’akan membawa dija; maka njawa Jaxkhub bapanja ’itu ſudah djadi hidop pula.
28 Maka katalah Jiſra´ejl; padalah djuga! Juſof ’anakhku laki2 lagi ’ada hidop: ’aku mawu pergi, dan hendakh lihat dija, dihulu deri pada ’aku mati.