Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Maka ber´angkatlah Jiſra´ejl ſerta ſegala ſaſawatu jang ’adalah padanja, dan datanglah ’ija ka-Be´ejrſjebax: dan ſombilehlah ’ija babarapa perſombahan ſombileh2na bagi ’Ilah bapanja Jitshhakh ’itu.
2 Maka bafermanlah ’Allah pada Jiſra´ejl dengan bagej2 pang´alihatan malam, dan berſabdalah ’ija; Jaxkhub, Jaxkhub: maka ſombahlah ’ija; ’ada patek ’ini.
3 Dan bafermanlah ’ija; ’aku ’inilah ’Ilah ’itu, ’Ilah bapamu: djanganlah kawtakot ’akan pergi hilir ka-Mitsir, karana ’aku nanti djadikan ’angkaw desitu ’akan chalikhah besar.
4 ’Aku ’ini ’akan pergi hilir ſertamu ka-Mitsir, dan ’aku ’ini ’akan tulong kamu pergi mudikh, dengan lagi pergi mudikh: maka Juſof ’akan buboh tangannja ka´atas mata2mu.
5 Tatkala ’itu bangonlah Jaxkhub kaluwar deri dalam Be´ejrſjebax: maka benij Jiſra´ejl bawalah mowat Jaxkhub bapanja, dan ka´anakh2nja, dan bini2nja di´atas pedatij2, jang Firxawn ſudahlah suroh kirim ’akan membawa dija.
6 Dan ’ambillah marika ’itu ſertanja ſegala binatangnja, dan ſegala bendanja, jang telah ſudah deperbendakannja ’itu ditanah Kanxan, dan datanglah ’ija maſokh Mitsir: ’ija ’itu Jaxkhub, dan ſakalijen benehnja ſertanja:
7 ’Anakh2nja laki2, dan tjutju2nja laki2 ſertanja; ’anakh2nja parampuwan, dan tjutju2 ’itu, dan ſakalijen benehnja dedatangkannjalah ſertanja maſokh Mitsir.
8 Bermula ’inilah ſegala nama benij Jiſra´ejl, jang ſudah maſokh Mitsir; Jaxkhub, dan ſegala ’anakhnja laki2: jang sulong Jaxkhub, ’ijalah Re´ubejn.
9 Dan anakh2 laki2 Re´ubejn; ’itulah HHanawk, dan Paluw, dan HHetſrawn, dan Karmij.
10 Dan ’anakh2 laki2 SJimxawn; ’itulah Jemu´ejl, dan Jamin, dan ’Awhad, dan Jakin, dan TSawhhar: dan SJa´ul ’anakh laki2 ſawatu parampuwan Kanxanij.
11 Dan anakh2 laki2 Lejwij; ’itulah DJejrſjawn, KHehat, dan Merarij.
12 Dan ’anakh2 laki2 Jehuda; ’itualah Xejr, dan ’Awnan, dan SJejla, dan Perets, dan Zerahh: tetapi Xejr dan ’Awnan ’itu telah ſudah mati ditanah Kanxan: dan ’adalah ’anakh2 laki2 Perets ’itu HHetſrawn dan HHamul.
13 Dan ’anakh2 laki2 Jiſaskar; ’itulah Tawlax, dan Puwa, dan Jawb, dan SJimrawn.
14 Dan ’anakh2 laki2 Zebulun; ’itulah Sered, dan ’Ejlawn, dan Jahhle´ejl.
15 ’Inilah ſegala ’anakh laki2 Lej´a, jang ’ija ſudah ber´anakh bagi Jaxkhub di-Padan ’Aram, dan lagi Dina ’anakhnja parampuwan ’itu: ſegala ’anakh2nja laki2, dan ’anakh2nja parampuwan ’itu tiga puloh tiga ’awrang ’adanja.
16 Dan ’anakh2 laki2 DJad; ’itulah TSifjawn, dan HHadjij, SJunij, dan ’Etsbawn, Xejrij, dan ’Arawdij, dan ’Ar´ejlij.
17 Dan ’anakh2 laki2 ’Aſjejr; ’itulah Jimna, dan Jiſjwa, dan Jiſjwij, dan Berixa, dan Serahh sudara parampuwan marika ’itu: dan ’anakh2 laki2 Berixa; ’itulah HHeber dan Malki´ejl.
18 ’Inilah ſegala ’anakh laki2 Zilpa, jang Laban telah ſudah memberij pada Lej´a ’anakhnja paramuwan: maka ’ija ber´anakhlah bagi Jaxkhub ’anam belas ’awrang ’ini.
19 ’Anakh2 laki2 Rahhejl ’istterij Jaxkhub; ’itulah Juſof dan Benjamin.
20 Maka taper´anakhlah bagi Juſof ditanah Mitsir, Manaſjej dan ’Efrajim, jang ’Aſnat, ’anakh parampuwan Pawthiferaz, ’imam di-´Awn, ber´anakhlah baginja.
21 Dan ’anakh2 laki2 Benjamin; ’itulah Belax, dan Beker, dan ’Aſjbejl, DJejra, dan Naxaman, ’Ejhhij, dan Rawſj, Mupim, dan HHupim, dan ’Ard.
22 ’Inilah ſegala ’anakh laki2 Rahhejl, jang ſudah taper´anakh bagi Jaxkhub, ſamowanja ’ampat belas ’awrang.
23 Dan ’anakh2 laki2 Dan; ’itulah HHuſjim.
24 Dan ’anakh2 laki2 Naftalij; ’itulah Jahhtse´ejl, dan DJunij, dan Jejtſer, dan SJilejm.
25 ’Inilah ſegala ’anakh laki2 Bilha, jang Laban Rahhejl ’anakhnja parampuwan: maka ’ija ber´anakhlah dija ’itu bagi Jaxkhub, ſamowanja tudjoh ’awrang.
26 Sakalijen ’awrang jang datang dengan Jaxkhub maſokh Mitsir, ’ija ’itu jang ſudahlah terpantjar deri pada pinggangnja, katjuwali bini2 ’anakh2 laki2 Jaxkhub, ſakalijen ’awrang ’itulah ’anam puloh ’anam banjakhnja.
27 Dan ’anakh2 laki2 Juſof, jang ſudahlah taper´anakh baginja di-Mitsir, ’itulah duwa ’awrang: ſakalijen ’awrang ’iſij rumah Jaxkhub, jang datanglah maſokh Mitsir, ’itulah tudjoh puloh banjakhnja.
28 Hanja ’ija surohlah Jehuda pergi dimukanja kapada Juſof, ’akan menudju dihadapannja ka-DJawſjen: ſamantara marika ’itu datanglah ’arah kabenowa DJawſjen.
29 Tatkala ’itu Juſof mendendanilah kanajikannja, dan mudikhlah bertemuw dengan bapanja Jiſra´ajl ka-DJawſjen: maka demi kalihatanlah ’ija kapadanja, ’ija pawn berdakaplah lejhernja, dan menangislah lekat pada lejhernja barapa lamanja.
30 Maka Jiſra´ejl katalah pada Juſof: bajik ’aku mati ſakarang ’ini, komedijen deri apda ’aku ſudah memandang mukamu, bahuwa lagi ’angkaw ’ini ’ada hidop.
31 Satelah ’itu maka katalah Juſof kapada sudara2nja laki2, dan pada ’iſij rumah bapanja; bejta mawu mudikh, dan memberita pada Firxawn, dan kata padanja: sudara2ku laki2, dan ’iſij rumah bapaku, jang ’adalah ditanah Kanxan, ſudah datang kapadaku:
32 Dan ſegala laki2 ’itu ’ada gombala kambing domba2, karana ’ada ’ija laki2 jang bejaſa pejara binatang2 djinakh, dan marika ’itu ſudah membawa kambing domba2nja, dan lembuw2nja, dan barang ſaſawatu jang marika ’itu punja.
33 ’Adapawn tatkala djadi, bahuwa Firxawn memanggil kamu, dan kata; ’apakah djawatan kamu?
34 Maka kamu ’kan kata: hamba2mu ſudah ’ada laki2 jang pejara binatang djinakh deri pada kamuda´an kamij ſampej ſakarang ’ini, bajik kamij ’ini, bajik bapa2 kamij: ſopaja kamu dapat dudokh dibenowa DJawſjen; karana ſakalijen gombala kambing domba2 ’ijalah kagili´an bagi ſegala ’awrang Mitſrij.