Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula datanglah Juſof, dan memberitalah pada Firxawn, dan ſombahlah; bapaku, dan sudara2ku laki2, dan kambing domba2nja, dan lembuw2nja, dan ſegala ſaſawatu jang marika ’itu punja, ſudah datang deri dalam tanah Kanxan: dan bahuwa ſaſonggohnja ’ada marika ’itu dibenowa DJawſjen.
2 Dan ’ambillah ’ija deri pada ſatengah sudara2nja lima laki2, lalu mendirikanlah ’ija marika ’itu dihadapan Firxawn.
3 Tatkala ’itu berſabdalah Firxawn kapada sudara2nja; ’apakah djawatan kamu? dan ſombahlah marika ’itu kapada Firxawn; hamba2mu ’ada gombala kambing domba2, bajik kamij ’ini, baijk bapa2 kamij.
4 Lagipawn ſombahlah marika ’itu kapada Firxawn; kamij ſudah datang ’akan dudokh ditanah ’ini tjara ’awrang ’aſing, karana tijadalah tampat penggombala´an ’akan kambing domba2, jang ’ada pada hamba2mu, ſedang baratlah kalaparan ditanah Kanxan; bajiklah ſakarang, berilah kiranja hamba2mu dudokh dibenowa DJawſjen
5 Tatkala ’itu berſabdalah Firxawn kapada Juſof, ’udjarnja: bapamu, dan sudara2mu laki2 ſudah datang kapadamu:
6 Tanah Mitsir dihadapanmu ’adanja; dudokhkanlah bapamu dan sudara2mu laki2 dalam ter´utama deri pada tanah: bejarlah marika ’itu dudokh dibenowa DJawſjen; dan djikalaw ’angkaw tahu, bahuwa ’ada ’anatara marika ’itu laki2 jang perkaſja, maka ’angkaw ’kan djadikan marika ’itu djuro binatang2 djinakh, di´atas barang jang ’aku berpunja ’itu.
7 Maka Juſof datangkanlah Jaxkhub bapanja, lalu berdirikanlah dija kahadapan Firxawn: maka Jaxkhub pawn memberkatilah Firxawn.
8 Maka berſabdalah Firxawn kapada Jaxkhub; baapakah ſegala harij tahon2 kahidopanmu?
9 Dan ſombahalah Jaxkhub kapada Firxawn; ſegala harij tahon2 per´asinganku ’ada ſaratus dan tiga puloh tahon: ſidikit dan djahat ſudah ’ada ſegala harij tahon kahidopanku, dan ſudah tijada ſampej ’itu kapada ſegala harij tahon2 kahidopan bapa nejnekhku laki2, pada ſegala harij per´asingan marika ’itu.
10 Maka Jaxkhub pawn memberkatilah Firxawn, dan ’ija pergilah kaluwar deri hadapan Firxawn.
11 Bermula Juſof tantukanlah tampat2 dudokh pada bapanja, dan pada sudara2nja laki2, dan berikanlah pada marika ’itu kapunja´an ditanah Mitsir, dalam jang ter´utama deri pada tanah, dalam benowa Raxmeſejs; ſeperti Firxawn ſudahlah berpasan:
12 Maka Juſof pawn pejarakanlah bapanja, dan sudara2nja laki2, dan ſaganap ’iſij rumah bapanja dengan rawtij, ſahingga mulut ſegala ka´anakh2 ’itu.
13 Maka rawtij tijadalah dalam ſaluroh tanah; karana baratlah kalaparan terlalu ’amat, dan lemahlah ſegala ’awrang ’iſij tanah Mitsir dan tanah Kanxan, deri pada ſebab kalaparan ’itu.
14 Tatkala ’itu berkompollah Juſof ſegala pejrakh, jang ſudah kadapatan ditanah Mitsir, dan ditanah Kanxan ’itu, deri pada gendom jang marika ’itu ’adalah bilij: maka maſokhkanlah Juof pejrakh ’itu kadalam gadong Firxawn.
15 ’Adapawn ſatelah ſudah habis pejrakh ’itu deri pada tanah Mitsir, dan deri pada tanah Kanxan, maka datanglah ſegala ’awrang Mitsir kapada Juſof, ’udjarnja: berilah pada kamij rawtij, karana meng´apa kamij ’akan mati kahadapanm? ſebab kuranglah pejrakh.
16 Maka katalah Juſof; berilah binatang2mu, dan ’aku memberij ’itu pada kamu karana binatang2mu ’itu, djikalaw kuranglah perakh.
17 Tatkala ’itu marika ’itu bawalah binatang2nja kapada Juſof; maka Juſof pawn berilah padanja rawtij karana kuda2, dan karana kawan kambing domba2, dan karana kawan lembuw2, dan karana kalidej2: maka ’ija pejarakanlah marika ’itu dengan rawtij, karana ſegala kawannja pada tahon ’itu djuga.
18 Manakala tahon ’itu djuga ſudah talampoh, maka datanglah marika ’itu kapadanja pada tahon jang kaduwa, dan katalah ’ija padanja; tijada bawleh kamij ſembunjikan deri pada Tuwanku, ſedang ſudah habis pejrakh ’itu, dan kamwan ſegala binatang ’itu Tuwanku ’ampunja, bahuwa tijada ſudah tinggal dihadapan Tuwanku, melajinkan tuboh kamij, dan tanah kamij.
19 Meng´apa kamij ’akan mati dihadapan mata2mu? bajik kamij, bajik tanah kamij ’ada; bililah dirij kamij, dan tanah kamij karana rawtij: maka ’akan ’ada dirij kamij, dan tanah kamij dalam perhamba´an bagi Firxawn; dan berilah beneh, ſopaja kamij hidop, dan djangan mati, dan tanah djangan ruſakh.
20 Bagitu djuga bililah Juſof ſaberhana tanah Mitsir bagi Firxawn, karana ſegala ’awrang Mitſrij maſing2 ſa´awrang djuwallah bendangnja, ſedang kalaparan telah ſudah djadi karas ’atas marika ’itu: demikijen djadilah tanah ’itu tantu pada Firxawn.
21 Dan ’akan khawm ’itu, bahuwa deperpindahannjalah marika ’itu pada negerij2, deri pada ſawatu ’udjong tepij Mitsir, ſampej kapada ’udjongnja jang lajin.
22 Sadja tanah ’Imam2 ’itu tijada debelinjalah; ’awleh karana musara ’adalah bagi ’Imam2 deri ſabelah Firxawn, dan marika ’itu makanlah muſaranja, jang Firxawn telah ſudah memberij padanja; ſebab ’itu tijadalah dedjuwalnja tanahnja.
23 Tatkala ’itu ſabdalah Juſof kapada khawm ’itu; bahuwa ſaſonggohnja ’aku ſudah bilij pada harij ’ini dirij kamu, dan tanah kamu bagi Firxawn: lihat ’apalah bagi kamu ’ada beneh, ſopaja kamu perhumakan tanah ’itu.
24 ’Adapawn ’akan djadi deri pada ſegala hhatsil, bahuwa kamu ’akan memberij ſaperlimanja pada Firxawn: dan ’ampat bahagijan kalakh ’ada bagi kamu ’akan beneh bendang, dan ’akan makanan bagi kamu, dan bagi barang ſijapa jang dalam rumah2 kamu, dan ’akan dimakan ’awleh ka´anakh2 kamu.
25 Maka ſombahlah marika ’itu; ’angkaw ſudah menghidop kamij: bejarlah kamij mendapat peng´aſijan pada mata2 Tuwanku, dan kamij ’akan ’ada hamba2 bagi Firxawn.
26 Begitu djuga detantukanlah Juſof perkara ’ini ’akan ſawatu hhakh, ſampej kapada harij ’ini, di´atas tanah Mitsir, bahuwa ſaperlima ’itu ’akan ’ada bagi Firxawn: sadja tanah ’Imam2 ’itu ſendirij bukan djadilah tantu bagi Firxawn.
27 ’Adapawn dudokhlah Jiſra´ejl ditanah Mitsir, dalam benowa DJawſjen: maka memeganglah marika ’itu kapunja´an dalamnja, dan ber´anakh2lah, dan taperbanjakhkanlah terlalu ’amat.
28 Bermula hidoplah Jackhub ditanah Mitsir tudjoh belas tahon lamanja: ſahingga maka ’adalah ſegala harij Jaxkhub, jaxnij tahon2 kahidopannja ’itu, ſaratus dan ’amapt puloh tudjoh tahon.
29 Satelah mengahampirlah harij2 Jiſra´ejl ’akan mati, maka ’ija pawn panggillah ’anakhnja laki2 Juſof, dan katalah padanja; djika kiranja ’aku ſudah mendapat peng´aſijan pada mata2mu, buboh ’apalah tanganmu kabawah pahaku; dan bowatlah kabidjikan dan ſatija kapadaku; djangan kiranja khuburkanlah ’aku di-Mitsir:
30 Karana ’aku mawu baring2 ſatanaman dengan bapa nejnekhku; ſebab ’itu ’angkaw ’akan suroh ’angkat bawa ’aku deri dalam Mitsir, dan khuburkan ’aku didalam khubur marika ’itu: dan ’ija katalah; ’aku ’ini ’akan bowat ſeperti katamu.
31 Maka ’ija katalah; berſompahlah padaku: maka ’ija pawn ſudah berſompah padanja; dan Jiſra´ejl tondokhlah dirinja pada hulu garej.