Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Sabermula maka panggillah Jaxkhub ſegala ’anakhnja laki2; dan katalah ’ija: datanglah kamu kuliling, dan ’aku ’akan memberita pada kamu, barang jang ’akan berlaku pada kamu pada komedijen harij2nja.
2 Berkompollah kamu, dan dengarlah, hej ’anakh2 laki2 Jaxkhub: maka dengarlah kamu ’akan Jiſra´ejl bapa kamu.
3 Re´ubejn, sulongku ’angkawlah, khowatku, dan hulu kawasaku: jang ter´indah pada kalebehan, dan jang ter´indah pada kakaraſan
4 Daras ſeperti ’ajer, tijada ’akan kawtinggal jang ter´indah: karana ’angkaw ſudah najik patidoran bapamu; tatkala ’itu ſudah kawruſakh: kaſurku ’ija ſudah najik.
5 SJimxawn dan Lejwij bersudara kaduwanja: daja2nja ’itulah pagawaj penggahan.
6 DJiwaku djangan maſokh rahaſijanja; kamulija´anku djangan diperſawatukan dengan perhimponannja: karana dengan ’amarahnja marika ’itu ſudah membunoh ’awrang laki2, dan dengan ſahadjanja ’ija ſudah menjintakh lembuw.
7 Kakutokanlah ’amarahnja, karana karaslah; dan damdamnja, karana tagar ’adanja: ’aku hendakh berſaparawkan marika ’itu di´antara ’anakh2 Jaxkhub, dan mentjerej berejkan dija dalam ’awrang Jiſra´ejl.
8 Jehuda, ’angkaw ’inilah, ſegala sudaramu laki2 ’akan pudjij dikaw, tanganmu ’itulah di´atas tengkokh ſataruw2mu: ſegala ’anakh laki2 bapamu ’akan tondokh dirinja padamu.
9 Jehuda ſawatu ’anakh singa ’adanja, deri pada rampaſan, hej ’anakhku laki2, ’angkaw ſudah najik: ’ija ſudah mendurum dirinja, ’ija ſudah mendjongkang ſeperti singa, dan ſeperti singa jang tuwah: ſijapatah ’akan membangonkan dija?
10 Tongkat baradja´antijada ’akan ’ondor deri pada Jehuda, dan penjurat ’ondang2 deri ’antara kaki2nja; ſahingga maka datang SJiloh: dan kapadanja djuga kabakhtijan ſegala khawm.
11 ’Ada ’ija menambat kalidejnja jang muda pada pohon ’angawr, dan ’anakh kalidej betinanja pada pohon ’angawr jang ter´utama: ’ija membaſoh pakajinnja dengan ’ajer ’angawr, dan dalam kowah bowah2 ’angawr ſelimotnja.
12 ’Ijalah mejrah2 mata2nja deri pada ’ajer ’angawr, dan putih2 gigij2nja deri pada ’ajer suſuw.
13 Zebulun ’akan dudokh pada telokh lawut2an, maka dirinja ’akan ’ada pada telokh kapal2, dan fihakhnja bersiſij TSidawn.
14 Jiſaskar ’ada ſawatu kalidej karas tulang2nja, jang baring2 ’antara duwa bawa´an.
15 Satelah delihatnja perhentijan, bahuwa bajiklah; dan tanah, bahuwa peremejlah: maka ’ija bersingitlah bahunja, ’akan memikol, dan ’adalah ’ija deperhamba ſambil bajer ’upetij.
16 DAN ’akan kira2ij balanja, ſeperti saleh ſawatu deri pada ſegala hulubangſa benij Jiſra´ejl.
17 DAN ’akan djadi ſa´ejkor ’ular bersiſij djalan, ſa´ejkor biludakh bersiſij lurong, jang mematokh tumit2 kuda, ſahingga maka jang meng´andara´ij dija roboh kabalakang.
18 CHalatſmu ſudah kunanti, hej Huwa!
19 ’Akan DJad; bahuwa ſawatu katombukan ’akan menjarang dija: hanja ’ija djuga ’akan menjarang dija komedijennja.
20 ’Akan ’Aſjejr; rawtinja ’akan ’ada gumokh: dan ’ija djuga ’akan memberij babarapa ſedap2an Radja.
21 naftalij ’itulah ruſa betina jang terlepas, jang memberij kata2 besej.
22 Juſof ’ada ſawatu tjabang berbowah, ſawatu tjabang berbowah dekat mata ’ajer: ſaſawatu tarokhnja melata di´atas pagar batu.
23 ’Awrang2 pemanah ſudah meng´adakan kapahitan padanja, marika ’itu ſudah memanah, dan membintjij ’akan dija:
24 Tetapi panahnja ſudah tinggal dengan togohnja, dan langan2 kaduwa tangannja ſudah terkaraſij ’awleh tangan2 Tuhan Jaxkhub jang kawaſa ’itu; deri situ gombala, batu Jiſra´ejl ’adanja.
25 Deri pada ’Ilah bapamu, jang ’akan tulong dikaw, dan deri pada ’Allah kaſij, jang ’akan memberkatij ’angkaw, dengan ſegala berkat dilangit deri ’atas, dan dengan ſegala berkat kadalaman, jang terhentar dibawah, dengan ſegala berkat suſuw2 dan papudju.
26 Segala berkat bapamu ’itulah lebeh besar deri pada ſegala berkat nejnekh bapaku, ſampej kapada ’udjong ’iſij butjot xalam: ’itulah ’akan ’ada di´atas kapala Juſof, dan di´atas batu kapala ’awrang terſakuw ’antara sudara2nja laki2.
27 Benjamin ſeperti ſa´ejkor gurk ’akan mentjarik; pada pagi harij ’ija ’akan makan rampaſan, dan pada petang harij ’ija ’akan berbahagij djarahan.
28 Segala hulubangſa benij Jiſra´ejl ’ini duwa belas ’adanja: dan ’inilah jang bapa marika ’itu katalah kapadanja, tatkala ’ija memberkatilah dija; maſing2 ſa´awrang menurut berkatnja telah deberkatinja marika ’itu.
29 Komedijennja ’ija berwatsijetlah, dan katalah kapada marika ’itu; ’aku pulang kapada ’atſalku: khuburkanlah ’aku sama nejnekh bapaku, didalam goha, jang ’ada dibendang Xefrawn ’awrang HHitij ’itu:
30 Didalam goha ’itu, jang ’ada dibendang Makpejla, jang berſabarang dengan Mamrej ditanah Kanxan, jang ’Ibrahim ſerta dengan bendang ’itu ſudah bilij deri Xefrawn ’awrang HHitij ’itu, mendjadi khubur pusaka.
31 Kasana ’awrang ſudah khuburkan ’Ibrahim, dan Sarah ’isterinja ’itu: kasana ’awrang ſudah khuburkan Jitshhakh, dan Ribkha ’isterinja ’itu: dan kasana ’aku ſudah khuburkan Leja:
32 Bendang, dan goha jang dalamnja, ’itu ſudah terbilij deri pada ’anakh2 laki2 HHejt.
33 Satelah Jaxkhub ſudah habis berwatsijet kapada ’anakh2nja laki2, maka ’ija berſambatlah kaduwa kakinja di´atas garej, dan putuslah njawa, dan pulanglah kapada ’atſalnja.