Select your language

'Elkhawlu-'Lxatîkh

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Tatkala ’itu robohlah Juſof ka´atas muka bapanja: maka ’ija pawn menangislah ’akan dija, dan meng´utjopilah dija.
2 Komedijen berpaſanlah Juſof pada hamba2nja, dukon2 ’itu, ’akan perampah2kan bapanja: maka dukon2 ’itu perampah2kanlah Jiſra´ejl.
3 Maka ’ampat puloh harij depunohilah padanja; karana demikijenlah ſegala harij ’awrang mati jang taperampah2kan ’itu depunohij: maka ’awrang Mitſrij ’itu menangislah ’akan dija tudjoh puloh harij lamanja.
4 Satelah ſegala harij penangisannja udah terlampoh, maka katalah Juſof kapada ’awrang ’iſij ’istana Firxawn, ’udjarnja: djika kiranja ’aku ſudah mendapat peng´aſijan pada mata2 kamu, maka katakanlah kiranja ſombahku pada telinga2 Firxawn, ſambil ’udjarnmu;
5 Bapaku ſudah suroh patek berſompah, katanja; bahuwa ſaſonggohnja ’aku ’inilah hampir ’akan mati; dalam khuburku, jang ſudah kugalij bagiku ditanah Kanxan, desitu hendakhlah ’angkaw khuburkan ’aku: ſakarang pawn bejarlah kiranja patek mudikh, ſopaja patek khuburkan bapaku, maka komedijennja patek ’akan pulang.
6 Maka berſabdalah Firxawn; mudikhlah, dan khuburkanlah bapamu, ſeperti ’ija ſudah suroh ’angkaw berſompah.
7 Maka mudikhlah Juſof ’akan khuburkan bapanja, dan mudikhlah ſertanja ſegala pagawej Firxawn, ſamowanja Penatuwah ’istananja, dan ſegala Penatuwah tanah Mitsir.
8 Lagipawn ſegala ’awrang ’iſij rumah Juſof, dan sudara2nja laki2, dan ’awrang ’iſij rumah bapanja: sadja ka´anakh2nja, dan ſegala kambing domba2nja, dan ſegala lembuw2nja detinggalkannja dalam benowa DJawſjen.
9 Maka mudikhlah ſertanja babarapa pedatij, dan ’awrang berkuda: maka ’adalah ’itu tantara terlalu ’amat besar.
10 ’Apabila datangnja kahalaman hutan durij2 jang diſabarang sungej Jardejn, maka disana marika ’itu mengherekhlah, terlalu ’amat besar dan sangat herekhnja ’itu: maka ’ija pawn berbowatlah bagi bapanja ſawatu peratap tudjoh harij lamanja.
11 Satelah ’awrang2 Kanxanij, jang meng´adijamij tanah ’itu, lihatlah peratap ’itu dihalaman hutan durij2, maka katalah marika ’itu; ’inilah peratap ’awrang Mitſrij jang ’amat sangat bahejan ’adanja: ſebab ’itu ’awrang ſebutlah namanja ’Abejl Mitſrajim, jang pada penjabarangan Jardejn ’itu.
12 Maka ’anakh2nja laki2 berbowatlh baginja demikijen, ſeperti ’ija telah ſudah berpasan padanja.
13 Karana ’anakh2nja laki2 ’itu membawalah dija katanah Kanxan, dan khuburkanlah dija didalam goha bendang Makpejla: jang ’Ibrahim ſerta dengan bendang ’itu telah ſudah bilij deri pada Xefrawn ’awrang HHitij ’itu, dihadapan Mamrej, mendjadi khubur pusaka.
14 Maka pulanglah Juſof ka-Mitsir, ’ija ’itu, dan sudara2nja laki2, dan ſamowa ’awrang jang telah ſudah mudikh dengan dija ’akan khuburkan bapanja; komedijen ’ija ſudah khuburkan bapanja; komedijen ’ija ſudah khuburkan bapanja ’itu.
15 Tatkala sudara2 laki2 Juſof ’itu lihatlah, bahuwa bapanja ſudahlah mati, maka katalah marika ’itu; mudah2an Juſof ’akan bintjij kamij: dan kalakh ’ija membalas ſonggoh2 ſegala djahat, jang kamij ſudah berbowat padanja.
16 Sebab ’itu maka ’awrang ’itu suroh barang ’awrang pergi menghadap kapada Juſof, meng´atakan; bapamu ſudah berpasan dihulu deri pada matinja, ’udjarnja:
17 Demikijenlah kamu ’akan kata pada Juſof; ’ajaw silakan! ’amponilah kiranja durhaka ſegala sudaramu laki2, dan dawſa marika ’itu, ’awleh karana ’awrang ’itu ſudah membalas djahat padamu; hanja ſakarang ’amponilah kiranja durhaka ſegala hamba ’Ilah bapamu ’itu: maka menangislah Juſof, manakala marika ’itu katalah kapadanja.
18 Komedijen deri pada ’itu datanglah lagi sudara2nja laki2, dan terſongkorlah marika ’itu dihadapannja, dan ſombahlah; bahuwa ſaſonggohnja kamij djuga ’akan hamba2 bagimu.
19 Maka berſabdalah Juſof kapada marika ’itu; djanganlah kamu takot: karana ’adakah ’aku ’ini ganti ’Allah?
20 Songgohpawn kamu ſudah kira2 meng’adakan djahat padaku: tetapi ’Allah djuga ſudah kira2 memaling ’itu ’akan kabajikan; ſopaja debowatnja, ſeperti ’ada pada harij ’ini, ’ija ’itu ’akan menghido ſawatu khawm jang besar banjakhnja.
21 Sakarang pawn djanganlah kamu takot; ’aku ’ini ’akan pejarakan kamu, dan ſegala ka´anakh kamu: demikijenlah ’ija menghiborkanlah marika ’itu, dan berkatalah menurut ſuka hatinja.
22 ’Adapawn dudokhlah Juſof di-Mitsir, ’ija, dan ’awrang ’iſij rumah bapanja: maka hidoplah Juſof saratus dan ſapuloh tahon.
23 Dan melihatlah Juſof ’ada bagi ’Efrajim ’anakh2 pupu jang katiga: lagipawn babarapa ’anakh2 laki2 Makir, ’anakh laki2 Menaſjej, ’itu ſudah taper´anakh di´atas lutut Juſof.
24 Maka katalah Juſof kapada sudara2nja laki2; ’aku ’inilah hampir ’akan mati: tetapi ’Allah ſonggoh2 ’akan meng´ondjongij kamu, dan ’akan pemudikhkan kamu deri dalam tanah ’ini kapada tanah ’itu, jang ’ija ſudah berſompah pada ’Ibrahim, Jitshhak, dan Jaxkhub.
25 Maka surohlah Juſof benij Jiſra´ejl ’itu berſompah, ’udjarnja: ’Allah ſonggoh2 ’akan meng´ondjongij kamu, maka hendakhlah kamu meng´ankat bawa deri sini tulang2ku.
26 Maka matilah Juſof ſa´awrang ſaratus dan ſapuloh tahon tuwahnja: maka ’awrang pawn perampah2kanlah dija, dan tarohlah dija didalam ſawatu karenda di-Mtisir.