Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Inila kitab deri Adam pounja Aſſal: pada hari tatcalla Deos ſouda miara manuſia, dia ſouda jadiacan dia ſeperti Deos pounja roupa.
2 Dia ſouda jadiacan diorang ſatou lacki lacki dengan parampouan, daan palihara diorang, daan bernamma nammanja manuſia, pada hari tatcalla diorang ſouda jaddi.
3 Macca Adam ſouda beridop ſarattous tigapoulou tauon, daan bole [annac lacki laki] ſeperti roupanja, ſeperti touladangnja: daan bernamma nammanja Seth.
4 Macca Adam pounja hari hari, de blackan waƈtou ſedang dia bole Seth, ſouda adda de lappan rattous tauon: macca dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
5 Bagitou Adam pounja hari ſamoa, nang dia ſouda idop, adda sambilang rattous tauon, daan tiga poulou tauon, macca dia matti.
6 Seth pon ſouda idop ſarattous lima tauon: macca dia bole Enos.
7 Macca Seth, de blaccan waƈtou ſedãg dia bole Enos, ſouda idop delappan rattous toudjou tauon, macca dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
8 Bagitou Seth pounja hari ſamoa adda ſambilang rattous duablas touan: macca dia matti.
9 Enos pon ſouda idop ſambilang poulou tauon: macca dia bole Kenan.
10 Macca Enos, de blackan waƈtou ſedang diabole Kenan, ſouda idop delappan, rattous limablas tauon: macca dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
11 Bagitou Enos pounja hari ſamoa adda ſambilang rattous lima tauon: macca dia matti.
12 Kenan pon ſouda idop toudjou poulou tauon: macca dia bole Mahalaleël.
13 Macca Kenan ſouda idop, deblackan waƈtou ſedang dia bole Mahalaleël delappan rattous ampat poulou tauon: macc dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
14 Bagitou Enos pounja hari ſamoa adda ſambilang rattous ſapoulou tauon: maccca dia matti.
15 Mahalaleël pon ſouda idop nam poulou lima tauon: macca dia bole Jered.
16 Macca Mahalaleël, de blackan waƈtou ſedang dia bole Jered, ſouda idop, delappan rattous tiga poulou tauon: macca dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
17 Bagitou Mahalaleël pounja hari ſamoa adda delappan rattous ſambilang poulou lima tauon: macca dia matti.
18 Jered pon ſouda idop ſa rottous nam poulou dua tauon: macca dia bole Henoch.
19 Macca Jered, de blackan waƈtou ſedang dia bole Henoch, ſouda idop delappan rattous tauon: macca dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
20 Bagitou Jered pounja hari ſamoa adda ſambilang rattous nam poulou dua tauon: macca dia matti.
21 Henoch pon ſouda idop nam poulou lima tauon: macca dia bole Methuſalah.
22 Macca Henoch ſouda bedjalan dengan Deos tiga rattous tauon, de blackan waƈtou ſedang dia bole Methuſalah: macca dia bole annac annac lelaki daan parampouan.
23 Bagitou Hencoh pounja hari ſamoa adda tiaga rattous nam poulou lima tauon.
24 Henoch pon ſouda bedjallan dengan Deos: macca dia tidadda lagi carna Deos ſouda  1  ambil dia.
25 Methuſalah pon ſouda idop ſa rattous delappan poulou toudjou tauon: macca dia bole Lamech.
26 Macca Methuſalah, de blackan waƈtou ſedang dia bole Lamech, ſouda idop toudjou rattous delappan poulou dua tauon macca dia bole annac annac lelacki daan parampouan.
27 Bagitou Methuſalah pounja hari ſamoa adda ſambilan rattous nam poulou ſambilang tauon: macca dia matti.
28 Lamech pon ſouda idop ſa ratous delappan poulou  dua tauon: macca dia bole annac lacki lacki ſatou.
29 Macca dia bernamma nammanja Noach; cattanja: inila adda iborken cami deri bacardjahan cami daan deri tangan cami pounja ſanſara, deri boumi nang Alla Thalla ſouda bertobat.
30 Macca Lamech, de blackan waƈtou mannacalla dia bole Noach, ſouda idop lima rattous ſambilang poulou lima tauon: macca dia oble annac annac lelacki daan parampouan.
31 Bagitou Lamech pounja hari ſamoa adda toudjou rattous toudjou poulou toudjou tauon: macca dia matti.
32 Noach pon ſouda touwa lima rattous tauon: Macca Noach bole Sem, Cham, dengan Japhet.