Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Commediën Alla Thalla ſouda caliatan pada dia, ampir ratta Mamre, ſedang dia doudoc de rouma pounja pintou, mannacalla hari jadi pannas.
2 Lagi dia ſouda ancat mattanja, daan liat, lagi liatla, tiga orang lacki lacki adda badiri 1 adapan dia pounja mouca: mannacalla dia liat dia orang, dia ſouda lari deri rouma pounja pintou, pada djompot pada dia orang lagi tondo capalla ſampei tanna.
3 Lagi dia catta Tuan Tuan-cou: Djika Tuan mau caſſian pada beta, djangan lalou deri hambamou.
4 Beër orang bawa ayer ſidikit, lagi baſſo djouw orang pounja kacki, lagi 2 baſandar de bawa pohon ini.
5 Lagi beta mau ambil Roti ſapangal, pada bri coat ſidikit pada djouw orang pounja hati; commediën bole pegi djouga, tagal itou carna djouw orang ſouda datang capada hambamou; lagi dia orang catta: boat begitou ſeperti voſte ſouda catta.
6 Lagi Abraham ſouda pegi lecas de dalam rouma pada Sara; daan catta: Lacas, ramas tiga oucor tepong baic baic, lagi baicki 3 roti roti ſedap.
7 Lagi Abraham lari pada ſapi ſapi, lagi ambil ſatou ſapi goummoc daan baic, lagi dia bri itou pada hamba, dia ſouda hadir itou lecas.
8 Lagi dia ſouda ambil 4 mantega, dengan ayer ſouſou, dengan annac ſapi nang dia ſouda hadir, lagi dia tarou itou adapan dia orang pounja mouca, lagi badiri decat dia orang de bawa pohon itou, lagi dia orang ſouda maccan.
9 Commediën dia orang catta padanja: Manna adda binimou Sara? lagi dia catta: liatla de dalam rouma.
10 Lagi dia catta: Akou ſoungo ſoungo mau datan combali pada pacanira, ampir tauon pounja 5 waƈtou ini, lagi liatla; binimou Sara adda bole ſatou annac lelacki, lagi Sara ſouda dengar itou de raouma.
11 Abraham pon dengan Sara ſouda touwa, lagi dia orang pounja hari hari adda banja, daan tida jadi lagi pada Sara begitou ſeperti parampouan parampouan pounja adat.
12 Tagal itou Sara ſouda tatauwa dalam 6 hati, daan catta: beta bole raſſa askijt, ſedang beta ſouda djadi touwa lagi beta pounja tuan ſouda touwa?
13 Lagi Alla Thalla catta pada Abraham: carna appa Sara ſouda tatauwa, cattanja; beta ſoungo bole berannac ſedang beta ſouda djadi touwa?
14 Adda, appa appa terheraan amat pada Alla Thalla, pada waƈtou gnap akou mau datan combali pada pacanira, pada tauon pounja mouſſim ini djouga, lagi Sara adda bole ſatou annac lacki lacki.
15 Lagi Sara ſouda baſancal itou, cattanja: beta tida tatauwa, carna dia takot, lagi 7 dia catta: boucan begitou, hanja pacanira ſouda tatauwa.
16 Commediën lacki lacki itou ſouda badiri, lagi liat deri ſanna capada Sodom; lagi Abraham ſouda pegi ſamma dia orang, pada antar dia orang.
17 Lagi Alla Thalla catta (bagimanna) Akou bole itou ſembounji pada Abraham nang akou boat;
18 Carna deri Abraham ſoungo ſoungo adda djadi orang 8 banja daan tercoat, lagi ſegalla orang de boumi adda djadi palihara de dalam dia.
19 Carna akou ſouda kenal dia, agar dia ſouro pada dia pounja annac annac, daan dia pounja aſſal de blackan dia, agar dia orang bedjallan de dalam Alla Thalla pounja djallan, pada boat adillan daan betul, agar Alla Thalla bri pada Abraham itou nang dia ſouda catta padanja.
20 Alla Thalla lagi ſouda catta: carna Sodom daan Gomorra pounja geger adda beſar, lagi carna dia orang pounja doſa adda brat banja.
21 Akou ſacarang mau tourong de bawa, daan liat calou dia orang pounja berboatã adda ſacali cali begitou, ſeperti dia orang pounja geger, nang ſouda datan pada akou ca tida, akou mau tau.
22 Commediën lacki lacki itou ſouda balick moucanja deri ſanna, lagi pegi de Sodom; hanja Abraham dia lagi tingal badiri adapan Alla Thalla pounja mouka.
23 Lagi Abraham datan ampir, daan catta: Tuan lagi mau binaſſa orang adil dengan orang berdoſa?
24 Sjappa tau adda lima poulou orāg adil de dalam negri itou, Tuan lagi mau binaſſa dia orang, daan tida ampon pada dia orang, tagal lima poulou orang adil, nang adda de dalam negri itou?
25 Itou jadi djau deri djouw, boat berboatan begitou, bounou orang adil dengan orang djahat: agar pada orang adil djadi begitou, ſeperti pada orang adil djadi begitou, ſeperti pada orang djahat, itou jadi djau deri djouw, begimāna joure-houcom deri ſegalla boumi 9 bole boat appa appa nang tida haros?
26 Alla Thalla pon ſouda catta: Djika akou de dalam negri Sodom bertamou lima poulou orang adil, akou mau bri ampon pada ſegalla negri itou tagal dia orang.
27 Lagi Abraham ſouda menjaout daan catta. Liatla beta adda abou daan tanna djouga, lagi beta ſouda jadi brani begitou, pada catta catta pada Tuan.
28 Sjappa tau der lima poulou itou adda courang lima, Tuan tagal lima itou mau binaſſa ſegalla negri itou? lagi dia catta: Akou tida mau binaſſa, djika akou de ſanna bertamou ampat poulou lima.
29 Dia pon lagi ſouda catta catta padanja daan catta: ſjappa tau Tuan de ſanna bole bertamou ampat poulou, lagi dia catta akou tida mau boat tagal ampat poulou itou.
30 Dia lagi catta: Tuan djangan gouſſar, ſebab beta catta catta: ſjappa tau Tuan de ſanna bole bertamou tiga poulou: lagi dia catta: Akou tida mau boat, djika akou de ſanna bertamou tiga poulou.
31 Lagi dia catta: Liatla beta ſouda jadi brani begitou pada catta catta pada Tuan: ſjappa tau Tuan de ſanna bole bertamou dua poulou; lagi dia catta: Akou tida mau binaſſa dia orang tagal dua poulou itou.
32 Dia lagi catta: Tuan djangan gouſſar, beër beta catta catta lagi ſacali djouga; Sjappa tau Tuan bole bertamou de ſanna ſa polou; lagi dia catta: Akou tida mau binaſſa dia orang tagal ſapoulou itou.
33 Commediën Alla Thalla ſouda poulang, mannacalla dia ſouda abis catta catta pada Abraham: lagi Abraham ſouda babalick combali pada dia pounja tampat.