Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Lagi dua Mellaïcat itou ſouda datan de dalam Sodom, pada petang hari, lagi Lot ſouda doudoc de dalam Sodom pounja pintou, lagi mannacalla Lot liat dia orang, dia badiri, lagi pegi djompot padanja, lagi dia tondo dia pounja mouca ſampei decat tanna.
2 Lagi dia ſouda catta: Liatla ſacarang tuan tuancou, maſſoc djouga de dalam hambamou pounja rouma, lagi djouw orang bole bangon pagi pagi, lagi bedjallan djallan-mou, lagi dia orang ſouda catta: tida, tetapi kita orang malam ini mau tidor de djallan.
3 Lagi dia ſouda coutali banja pada dia orang, begitou agar dia orang ſouda datan pada dia, lagi maſſoc de dalam dia pounja rouma; lagi dia ſouda bri mackanan, pada dia orang, lagi aſſar roti roti kitſjil nang tida beraſſam, lagi dia orang ſouda maccan.
4 Daulou deri dia orang pegi tidor, lacki lacki deri negri itou, lacki lacki deri Sodom, orang mouda lagi orang touwa lagi, ſouda coulilling-akan rouma itou, ſegalla orang deri tandjong teroudjong.
5 Lagi dia orang ſouda pangil pada Lot, daan catta pandanja: Manna adda lacki lacki itou, jang malam ini ſouda dtan pada voſte? Antar dia orang de louwar pada cami, agar cami bakenal dia orang.
6 Lot calouwar ca pada dia orang pada pintou, lagi dia toutop pintou de blackan dia.
7 Daan dia catta: ſoudara ſoudarako, jangan boat barang djahat.
8 Liatla, beta adda dua annac parampouan, nang belom kenal lacki, beta mau antar dia orang de louwar pada tuan orang, daan boat dengan dia orang begitou, ſeperti tuan orang ſoucka, pada lacki laccki ini djouga djangan boat appa appa: carna tagal itou dia orang ſouda datan balindong de bawa beta pounja atap.
9 Commediën dia orang catta: Mare ſini ampir, commediën dia orang catta: ſatou ini ſouda datan agar dia doudoc ſini ſeperti horgai begimanna dia de manna manna adda djadi joure houcom? ſacarang cami mau boat lebe djahat pada pacanira, deri pada dia orang: daan dia orang 1 ſourong cras ſatou pada ſatou capada lacki lacki, capad Lot, daan dia orang datan agar dia orang petſja pintou.
10 Hanja lacki lacki itou ſouda calouwar tangannja, daan hela Lot de dalam rouma capada dia orang, daan toutop pintou.
11 Daan boat matta bouta pada lacki lacki jang adda de pintou rouma, jang kitſjil lagi, jang beſar lagi, begitou agar dia orang jadi lela lagi tida bole bertamou pintou.
12 Pada waƈtou itou lacki lacki itou ſouda catta pada Lot: ſjappa voſte poũja lagi adda de ſini, ſatou menantou lacki lacki, attau voſte pounja annac annac lacki lacki, attau voſte pounja annac annac parampouan, lagi ſamoa nang ſjappa voſte pounja de dalam negri ini, ſouro dia orang calouwar deri tampat ini.
13 Carna cami ſabantar mau binaſſa tampat ini, carna dia orang pounja geger ſouda djadi beſar adapan Alla Thalla, lagi Alla Thalla ſouda ſouro betorang pada binaſſa 1 dia orang.
14 2 Tagal itou Lot ſouda pegi de louwar, daan catta catta pada dia pounja menantou lacki lacki, jang adda mau cauwin dengan dia pounja annac annac parampouan daan catta: badiri, calouwar deri tampat ini, carna Alla Thalla ſabantar mau binaſſa negri ini, hanja dia pounja menantou lacki lacki kira kira dia 4 poura poura djouga.
15 Daan mannacalla fadjar naic, Mellaïcat ſouda ſouro pada Lot cattanja: 5 Pegi ambil voſte pounja bini, dengan voſte pounja annac parampouan dua orang jang adda de ſini, agar voſte djangan djadi binaſſa dalam negri ini pounja nacallan.
16 Hanja dia nanti, tagal itou lacki lacki tiou pegang dia pounja tangan, daan dia pounja dua annac parampuan pounja tangan tagal Alla Thalla pounja caſſian pada dia: daan dia orang antar dia de louwar, daan tarou dia de louwar negri.
17 Daan ſouda djadi, mannacalla dia orang ſouda antar dia orang de louwar, 6 dia catta: toungou voſte tagal 7 idopmou djangan liat de blackan, lagi jangan badiri dalam ſegalla tampat ratta ini, lalou de gounong itou agar voſte djangan matti.
18 Daan Lot catta pada dia orang: Eyo boucan Tuan.
19 Liatla 8 tuan pounja hamba ſouda bertamou caſſian dalam 9 tuan pounja matta, daan tuan ſouda boat beſar baic-boudinja, nang tuan ſouda 10 oundjo pada toungou djuwakou beridop, tetapi beta tida bole 11 lalou de gounong itou, agar djahat itou djangan lecat pada beta, daan beta matti.
20 Liatla negri ini adda ampir pada lari de ſanna, daan adda kitſjil, bear bet lalou de ſanna, boucan kitſjil? agar beta pounja djiuwa idop.
21 Dia pon catta: 12 Liatla voſte pounja mintahandoa ini akou lagi ſouda dengar: agar akou djangan 13 balic negri itou deri appa voſte ſouda catta.
22 Lacas, lalou de ſanna, carna akou tida bole boat appa appa daulou deri voſte ſouda maſſoc de ſanna, tagal itou negri itou packei namma 14 Zoar.
23 Matta hari ſouda naic atas boumi, ſedang Lot maſſoc dalam Zoar.
24 Waƈtou itou Alla Thalla ſouda boat djatou oudjang deri blirang, daan deri api de atas Sodoma, daan de atas Gomorra, deri Alla Thalla 15 deri ſourga.
25 Daan dia ſouda balic negri itou, nang de bawa ca atas, ſegalla itou tampat ratta, lagi ſegalla orang nang doudoc dalam negri negri itou, daan tanna pounja 16 boa lagi.
26 Daan 17 dia pounja bini ſouda liat ca blackan, daan dia ſouda djadi 17 tiang Garam.
27 Pada hari itou pon Abraham ſouda bangon pagi pagi, (daan pegi) de tampat itou, de manna dia ſouda badiri de mouca Alla Thalla.
28 Daan dia liat pada Sodoma, daan Gomorra, daan pada ſegalla tanna ratta itou, daan dia menantang, daan liatla, ſouda naic aſſap deri tanna itou, ſeperti fourno (cappor) pounja aſſap.
29 Souda djadi lagi, ſedang Deos rouſſa negri negri deri tanna ratta itou, agar Deos ingat pada Abraham, daan dia ſouda antar pada Lot deri antara balickan itou, mannacalla dia balic negir negri itou, de manna Lot ſouda doudoc.
30 Macca Lot calouwar deri Zoar, daan dia doudoc de atas, gounong itou, daan dia pounja annac parampouan dua orang ſamma dia, carna dia takot doudoc dalam Zoar, tagal itou dia doudoc dalam barang loubang batou, dia ſamma dia pounja dua annac parãpouan.
31 Waƈtou itou 19 kaka catta pad 20 ade: beta orang pounja bappa adda touwa, ſatou lacki lacki lagi tida adda dalam tanna ini, nang kenal pada cami, tſjara ſegalla dounja.
32 Marela, beër cami bri minom coa anghor pada beta orang pounja bappa, daan tidor ſamma dia, agar cami toungou idop bidji deri beta orang pounja bappa.
33 Macca pada malam itou, dia orang bri minom coa anghor pada bappanja, daan kaka datan daan tidor ſamma bappanja 21 dia pon tida tau, ſedang dia tidor pon tida, ſedang dia bangon pon tida.
34 19 Eſſonja pon ſouda djadi agar kaka catta pada ade: liatla calamarin malam beta ſouda tidor ſamma bappacou, beër cami malam ini lagi bri minom coa anghor, padanja, commediën pacanira maſſoc, daan tidor ſamma dia, agar, comi toungou idop bidji deri beta orang pounja bappa.
35 Macca pada malam itou dia orang lagi bri minom coa anghor pada bappanja, daan 23 ade ſouda pegi, daan todor ſamma dia, dia pon tida tau, ſedang dia tidor pon tida, ſedang dia bangon pon tida.
36 Begitou Lot pounja annac parampouan cadouanja 24 ſouda mengidang deri bappanja.
37 Daan kaka ſouda berannac ſatou annac lacki lacki, daan bernamma nammanja Moab, Inila adda bappa deri (orang) Moab ſampei hari ini.
38 Daan ade dia lagi berannac annac lacki lacki, daan bernamma dia pounja namma Ben-Ammi, Inila adda bappa der 25 orang Ammon ſampei hari ini.