Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Commediën Deos ſouda catta pada Jacob; Badiri pegi de Bethel, daan doudoc de ſanna: daan baiki de ſanna ſatou Altââr pada Deos itou, nang ſouda caliatan pada pacanira, ſedang pacanira lari deri ſoudaramou Eſau pounja mouca.
2 Tempo itou Jacob ſouda catta pada dia pounja orang de rouma, lagi pada orang ſamoa nang adda dengan dia; boang 1 Deos Deos nagn horgay, nang adda de antara pacanira orang, daan tſjoutſji pacanira orang, daan ſalin packeyan packeyan-mou.
3 lagi beër bet’orang badiri, daan pegi de Bethel: lagi beta de ſanna mau baiki Altââr ſatou de ſanna pada Deos itou nang menjaout pada beta pada hari calou beta dda ſixa: lagi ſouda adda dengan beta, de djallan de manna beta ſouda bedjallan.
4 Tagal itou diorang ſouda bri pada Jacob Deos Deos itou horgay ſamoa, nang adda dalam diorang pounja tangan, dengan crabou crabou nang adda dalam diorang poũja telinga, lagi Jacob ſouda ſembounja itou de bawa pohon Allon tiou nang adda ampir Sichem.
5 Diorang pon pegi: lagi Deos pounja tercoudjottan adda atas Negri Negri nang adda coulilling diorang, begitou agar diorang tida ouſſir pada Jacob pounja annac annac.
6 Begitou Jacob ſouda datan de Luz, nang adda de tanna Canaan, (inila Bethel) dia, dengan orang ſamoa nang adda dengan dia.
7 Lagi dia baiki de ſanna Altââr ſatou, daan bernamma tampat itou 2 El-Beth-El: carna de ſanna Deos ſouda caliatan pada dia, ſedang dia lari deri ſoudaranja pounja mouca.
8 Debora pon nang pengaſſo deri Rebecca ſouda matti, lagi dia jadi tannam de bawa Beth-El, de bawa pohon Allon itou jang pounja namma dia ſouda bernamma, 1 Allon-Bachuth.
9 Lagi Deos combali ſouda caliatan pada Jacob, mannacalla dia ſouda combali deri Paddan Aram: lagi dia palihara padanja.
10 Lagi Deos catta padanja: nammamou adda Jacob: nammamou deri pada ſacarang tida meſter jadi bernamma Jacob, hanja nammamou adda jadi Iſraël: lagi Dia ſouda bernamma nammanja Iſraël.
11 Deos lagi catta padanja: Akou adda Deos nang cabeſarang berannac lagi jadi banjac: Orang ija ſacampon deri orang orang adda jadi deri voſte, lagi Radja Radja adda callouwar deri voſte pounja pingang.
12 Lagi tanna ini nang Akou ſouda caſſie pada Abraham daan Iſaac, itou Akou mau caſſie pada pacanira: lagi pada pacanira pounja bidji de blackan pacanira Akou mau caſſie tanna ini.
13 Sedang itou Deos ſouda Naic deri dia, dalam tampat itou, de manna Dia ſouda catta catta dengan dia.
14 Lagi Jacob ſouda tarou tanda ſatou nang badiri, dalam tampat itou de manna dia ſouda catta catta dengan dia, tanda batou nang badiri: lagi dia tompa atas itou ſumbahan terminnom, lagi touang minjac de atas itou.
15 Lagi Jacob bernamma namma deri tampat itou, de manna Deos ſouda catta catta dengan dia, Beth-El.
16 Lagi diorang ſouda pegi deri Beth-El, lagi adda ſiſa djallan kitſjil pada datan de Ephrath: lagi Rachel ſouda berannac, lagi dia berannac dengan ſoucar.
17 Lagi ſouda jadi ſedang dia berannac dengan ſoucar; agar biang catta padanja: Jangan tacot, carna annac lacki lacki ini voſte lagi adda bole.
18 Lagi ſouda jadi ſedang dia pounja djiwa callouwar (carna dia ſouda matti) agar dia bernamma nammanja 4 Ben-Oni, hanja bappanja bernamma pada dia 5 Benjamin.
19 Begitou Rachel ſouda matti, lagi dia jadi tannam ampir djallan deri Ephrath, inila, Bethlehem.
20 Lagi Jacob ſouda tarou tanda beringat ſatou de atas dia pounja coubour: itoula tanda beringat deri Rachel pounja coubour ſampei hari ini.
21 Commediën Iſraël ſouda poulang, lagi dia baiki dia pounja barong barong de ſabela Migdal Eder.
22 Lagi ſouda jadi ſedang Iſraël doudoc de tanna itou, agar Ruben pegi, daan tidor dengan Bilha bappanja pounja canda: lagi Iſraël ſouda dengar itou: lagi Jacob pounja annac lacki lacki adda dua blas.
23 Lea pounja annac annac adda Ruben, annac bermoula deri Jacob, commediën Simeon, dengan Levi, dengan Juda, daan Iſſaſchar, daan Zebulon.
24 Rachel pounja annac annac Joseph daan Benjamin:
25 Lagi annac annac deri Bilha, Rachel pounja hamba, Dan, dengan Naphtali.
26 Lagi annac annac deri Zilpa, Lea pounja hamba, Gad, dengan Aſer: inila Jacob pounja annac annac lacki lacki, nang ſouda jadi berannac padanja de Paddan Aram.
27 Lagi Jacob ſouda datan pada bappanja pada Iſaac de Mamre de Kiriath Arba, itou la Hebron, de manna Abraham ſouda doudoc ſeperti horgay daan Iſaac.
28 Lagi Iſaac pounja hari hari ſouda adda ſarattous tauon, daan de lappan poulou tauon.
29 Lagi Iſaac ſouda poutous njawa, lagi matti, lagi jadi bacampon pada dia pounja orang orang, touwa daan kinjang deri hari hari: lagi dia pounja annac annac Eſau dengan Jacob ſouda tannam pada dia.