Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Jacob pon ſouda doudoc de tanna, de manna bappanja ſouda adda orang-horgay, de tanna Canaan.
2 Inila Jacob pounja aſſal aſſal: Joſeph ſouda touwa ſapoulou toudjou tauon mannacalla dia jadi combala binatang dengan ſoudara ſoudaranja; dia pon adda orang mouda dengan annac annac deri Bilha, lagi dengan annac annac deri Zilpa, bappanja pounja iſtri iſtri: lagi Joſeph ſouda bri tau pada bappanja diorang pounj tſjerita djahat.
3 Iſraël pon ſouda caſſie pada Joſeph lebe deri pada dia pounja annac annac ſamoa; ſebab dia adda annanja nang dia ſouda bole ſedang dia touwa: lagi dia ſouda baicki pada dia ſatou badjou tertoulis warna banjac.
4 Mannacalla pon dia pounja ſoudara ſoudara liat, diorang pounja bappa caſſie pada dia lebe deri pada dia pounja ſoudara ſoudara ſamoa, doarang ſouda bintſji pada dia: lagi diorang tida bole catta catta ſedap pada dia.
5 Joſeph lagi ſouda mimpi mimpihan ſatou, nang dia ſouda bilang pada ſoudara ſoudaranja: tagl itou diorang ſouda bintſji lebe pada dia.
6 Carna dia ſouda catta pada diorang: dengar ſacali mimpihan ini, nang beta ſouda mimpi.
7 Liatla, bet’orang adda icat barcas barcas gendum de bendang: lagi liat beta pounja barcas ſouda badiri, ſouda tingal badiri lagi: lagi liat pacanira orang poũja barcas.
8 Waƈtou itou dia pounja ſoudara ſoudara ſouda catta pada dia: oui, pacanira adda jadi bet’orang pounja capalla ſacali cali? tagal itou diorang ſouda bintſjji lebe pada dia, ſebab dia pounja mimpihan mimpihan, daan ſebab dia pounja bacattahan bacattahan.
9 Dia pon ſouda mimpi lagi ſatou mimpihan laïn, lagi bilang itou pada dia pounja ſoudara ſoudara: lagi dia catta: liat beta ſouda mimpi lagi mimpihan ſatou, lagi liat, matt hari daan boulang dengan ſa blas bintang bintang ſouda ſomba pada beta.
10 Lagi mannacalla dia bilang itou pada bappanja, daan pada ſoudara ſoudaranja, dia pounja bappa ſouda batogor pada dia, daan catta pada dia: inila mimpihan appa? nang pacanira ſouda mimpi? Oui, bet’orang adda datan ſoungho ſoungho, beta dẽgan pacanira pounja ibou, dengan pacanira pounja ſoudara ſoudara, pada ſomba pada pacnira?
11 Dia pounja ſoudara ſoudara pon ſouda iriati pada dia: tetapi dia pounja bappa ſouda tarou berboatan itou.
12 Dia pounja ſoudara ſoudara pon ſouda pegi pada toungou bappanja pounja haywan ampir de Sichem.
13 Tempo itou Iſraël ſouda catta pada Joſeph: Boucan ſoudara ſoudaramou fadouli haywan de ampir Sichem? mare agar beta ſouro pacanira pada diorang: lagi dia catta padanja liat beta dda de ſini.
14 Lagi dia catta padanja: liat bagimanna ſoudara ſoudar-amou pounja ontong, lagi bagimanna candan [binatang] pounja ontong lagi bawa combali barang bacattahan pada beta: begitou dia ſouda ſouro dia deri padang Hebron, lagi dia datan de Sichem.
15 Lagi barang lacki lacki ſouda bertamou pada dia, (carna liat dia adda bedjallan ſalla de outang) tagal itou lacki laccki itou ſouda tanja pada dia, cattanja: pacanira tſjari appa?
16 Lagi dia catta: beta tſjari beta pounja ſoudara ſoudara, eyô bri tau pada beta, diorang toungou haywan de manna?
17 Lacki lacki itou pon ſouda catta, diorang ſouda poulang deri ſini, carna beta ſouda dengar diorang catta: Beër bet’orang pegi de Dothan: Joſeph pon ſouda icot dia pounja ſoudara ſoudara: lagi bertamou diorang de Dothan.
18 Diorang pon ſouda liat pada dia der djau: lagi daulou deri dia datan decat diorang, diorang ſouda bitſjara deri dia ſatou bitſjarahan tſeredic, pada bounou pada dia.
19 Carna diorang catta ſatou pada ſatou: Liat joure-mimpi itou adda datan de ſanna.
20 Mare ſacarang, lagi beër beta orang bounou pada dia, lagi boang dia dalam ſatou deri loubang loubang ini: lagi bet’orang adda catta: baang binatang djahat ſouda maccan pada dia: begitou bet’orang bole liat, adda jadi appa deri dia pounja mimpihan mimpihan.
21 Ruben ſouda dengar itou, lagi dia ſouda lepas akan dia, deri diorang pounja tangan: lagi dia catta: Jangan bet’orang poucol matti pada dia.
22 Ruben lagi catta pada diorang, jangan tompa dara, boang dia dalam loubang ini, nang adda de rimba, lagi jangan poucol matti pada dia: agar dia lepas-akan dia deri diorang pounja tangan, pada antar dia combali pada bappanja.
23 Lagi ſouda jadi mannacalla Joſeph adda datan pada dia pounja ſoudara ſoudara, diorang ſouda callouwar-akan deri Joseph dia pounja badjou, badjou itou nang tertoulis warna warna, nang dia ſouda packey.
24 Lagi diorang ambil pada dia daan boang pada dia dalam loubang itou: tetapi loubang itou adda ampa, tida adda ayer de dalam.
25 Commediën diorang ſouda doudoc pada maccan 1 roti, lagi ancat matta mattanja daan liat, lagi liat,orang ſa campon deri orang Iſmaël ſouda datan bedjallan deri Gilead: lagi diorang pounja 2 onta onta, adda picol rampa rampa, dengan oubat oubat, dengan 3 moor, bedjalan djallan pada bawa itou de Negri Mizri.
26 Tatcalla Juca ſouda catta pada dia pounja ſoudara ſoudara, ontong appa calou calou bet’ orang bounou pada bet’ orang pounja ſoudara, lagi ſembounji dia pounja dara?
27 Mare, beër bet’ orang djouwal dia pada orang Iſmaël ini, lagi beta orang pounja tangan jangan kena pada dia, carna dia adda bet’orang pounja ſoudara, bet’ orang pounja daging: lagi dia pounja ſoudara ſoudara ſouda dengar pada dia.
28 Mannacalla ſacarang dagang dagang deri orang Midian adda bedjallan lalou, diorang ſouda hela daan ancat pada Joſeph deri loubang itou, lagi djouwal Joſeph pada orang orang Midian itou pada dua poulou ſoucou pera: diorang ſouda bawa pada Joſeph de Negri Mizri.
29 Mannacalla Ruben ſacarang ſouda datan combali pada loubang itou, liat, Joſeph tida adda dalam loubang tagal itou dia ſouda tſjaric dia pounja packeyan packeyan.
30 Lagi dia pegi combali pada dia pounja ſoudara ſoudara, lagi catta: bouda itou tida adda, beta pon, beta pegi de manna?
31 Tempo itou diorang ſouda ambil Joſeph pounja badjou, lagi diorang ſouda bante cambing ſatou, lagi diorang ſouda bobo badjou itou dalam dara itou.
32 Lagi diorang ſouda kirim badjou itou nang tertoulis warna warna, lagi ſouro bawa itou pada bappanja: daan catta: bet’ orang ſouda bertamou ini: liat, calou calou ini adda annac-mou pounja badjou ca tida.
33 Lagi dia ſouda kenal itou, lagi catta: adda beta pounja annac pounja badjou: binatang djahat ſouda maccan pada dia: ſoungho ſoungho Joſeph ſouda jadi tſjaric.
34 Tempo itou Jacob ſouda tſjaric dia pounja packeyan packeyan, lagi dia ſouda tarou barang ſarong coulilling dia pounja pingang lagi dia ſouda tſjinta tagal dia pounja annac hari hari banjac.
35 Lagi dia pounja annac annac lacki lacki ſamoa, dengan dia pounja annac annac parampouan ſamoa ſouda pegi pada bri ibor pada dia: tetapi dia tida mau tarima ibor, lagi catta: carna beta bertſjinta tſjinta adda tourong de bwa pada beta pounja annac de coubour; begitou dia pounja bappa ſouda menangis tagal dia.
36 Orang Midian pon ſouda djouwal dia de Negri Mizri, pada Potiphar, Pharao pounja ouloubalang ſatou, ïa cappalla deri dia pounja ouloubalang ouloubalang.