Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Lagi ſouda jadi pada ſoudahan deri dua interou tauon, agar Pharao mimpi, lagi liat dia adda badiri de ſongei.
2 Lagi liat, ſouda naic, der ſongei itou toudjou ſapi betina, roupa roupa pada liat, daan gommoc deri daging, lagi diorang pegi maccan dalam rompot.
3 Lagi liat, de blackan diorang toudjou ſapi betina laïn ſouda naic, deri ſongei itou djahat pada liat, lagi crous. lagi diorang badiri decat ſapi ſapi betina laïn ampir tepi ſongei.
4 Lagi ſapi ſapi betina itou nang djahat pada liat daan crous, ſouda maccan abis toudjou ſapi betina itou, nang roupa roupa pada liat daan gommoc: tempo itou Pharao ſouda bangon.
5 Commedien dia tidor daan dia mimpi lagi ſacali, lagi, liat, toudjou rankei ſouda timboul, dalam ſatou tankei gommoc daan baic.
6 Lagi, liat, toudjou rankei, nang nipis, lagi berangos deri angin timor, ſouda timboul de blackan itou.
7 Lagi rankei nipis itou ſouda talang toudjou rankei gommoc daan pounou itou: Tempo itou Pharao ſouda bangon, lagi liat, adda mimpihan.
8 Lagi ſouda jadi pada pagi hari, agar dia pounja ſpirito jadi tacoudjôôt, lagi dia ſouda paſang, lagi pangil orang ſwangi deri negri Mizri ſamoa, lagi orang alimboudi ſamoa nang adda dalam [negri] itou: lagi Pharao ſouda bilang dia pounja mimpihan pada diorang, hanja tida adda ſatou pon tida, nang bri tau pada Pharao dia pounja artinja.
9 Tempo itou capalla deri joure-ijſci minom ſouda catta catta pada Pharao, cattanja: hari ini beta adda ingat pada doſa doſako.
10 Pharao ſouda gouſſar banjac pada hamba hambanja, lagi ſouda antar beta pada jadi tongou dalam rouma deri oulobalan oulobalan pounja capalla, bet, dengan capalla deri joure-aſſar-roti.
11 Lagi pada malam ſatou, beta orãg ſouda mimpi mimpihan ſatou beta dengan dia: bet’orang ſouda mimpi ſa orãg ſa orang ſeperti artinja deri mimpihanja.
12 Lagi de ſanna adda dengan beta ourang ſatou orng Hebrêêi orang mouda, nang hamba deri oulobalan oulobalan pounja capalla: lagi beta orang ſouda bilang itou pada dia, lagi dia ſouda bouca pada bet’orang, beta orang poũja mimpihan mimpihan: dia ſouda bouca pada ſa orang ſa orāg ſeperti mimpihāja.
13 Lagi bagimanna dia ſouda bouca pada bet’ orang, begitou ſouda jadi, pada beta dia ſouda tarou combali dalam beta pounja bagian, lagi pada dia, dia ſouda ganton.
14 Tempo itu Pharao ſouda ſouro, lagi pangil pada Joſeph, lagi diorang lakas ſouda boat, dia callouwar deri loubang itou: lagi orang tſjoucor pada dia, lagi ſalin dia pounja packeyan, lagi dia ſouda datan pada Pharao.
15 Lagi Pharao ſouda catta pada Joſeph: kita ſouda mimpi mimpihan ſatou, lagi ſatou orang tida adda nang bri tau dia pounja artinja, Tetapi kita ſouda dengar orang catta deri voſte, mannacalla voſte dengar barang mimpihan voſte bri tau dia pounja artinja djouga.
16 Lagi Joſeph menjaout pada Pharao, cattanja: Itou boucan dalam beta, Deos adda bri tau Pharao pounja ſalammat.
17 Tempo itou Pharao ſouda catta pada Joſeph: liat, dalam beta pounja mimpihan beta adda badiri de tepi ſongei.
18 Lagi, liat ſouda naic deri ſongei itou toudjou ſapi betina gommoc deri daging, lagi roupa baic, lagi diorang adda maccan rompot rompot.
19 Lagi liat de blackan ini ſouda naic toudjou ſapi betina laïn, nang crous daan roupa djahat ſacali [daan] nipis deri daging kita boulom liat dalam ſegalla tanna Mizri pon tida, roupa djahat ſamma itou.
20 Lagi ſapi ſapi betina nang nipis daan roupa djahat itou, ſouda maccan abis toudjou ſapi betina gommoc nang daulou itou:
21 Diorang ſouda maſſoc dalam diorang pounja pourut, hanja orang tida bole liat diorang ſouda maſſoc dalam diorang pounja pourut carna diorang pounja roupa adda djahat beitou ſeperti pada moulanja: commediën beta ſouda bangon.
22 Commediën beta ſouda liat dalam beta pounja mimpihan, lagi liat toudjou rankei ſouda timboul deri ſatou tankei, nang pounou daan baic.
23 Lagi, liat de blackan itou ſouda timpoul toudjou rankei nagn cring nipis lagi berangos deri angin timor.
24 Lagi toudjou rankei nang nipis itou ſouda talang toudjou rankei nang baic itou: lagi kita ſouda catta itou pada orang ſwangi, tetapi tida adda nen ſatou ſatou nang bri tau artinja pada kita.
25 Tempo itou Joſeph ſouda catta pada Pharao: Pharao pounja mimpihan adda ſatou djouga: nang appa Deos adda boat, itou ſouda bri tau pada Pharao.
26 Toudjou ſapi betina itou nang roupa roupa adda toudjou tauon: toudjou rankei itou nang roupa roupa adda lagi toudjou tauon: mimpihan adda ſatou djouga.
27 Lagi toudjou ſapi betina itou nang nipis daan roupa djahat, nang ſouda naic de blackan laïn itou, adda toudjou tauon: lagi toudjou rankei itou nang nipis lagi deri angin timor berangos, adda jadi toudjou tauon lappar.
28 Innila bacattahan, nang beta ſouda catta catta pada Pharao: Deos ſouda oundjo pada Pharao, itou, nang dia adda boat.
29 Liat pada toudjou tauon nang de mouca, adda jadi ninjangnja banja banja de dalam ſegalla tanna Mizri.
30 Hanja de blackan itou adda datan toudjou tauon lappar tempo itou orang de tanna Mizri adda loupa ſegalla kinjangnja itou, lagi lappar itou adda binaſſa tanna ini.
31 Kinjangnja itou orang lagi tida adda ingat dalam tanna ini ſebab lappar itou, nang commediën adda datan: carna [lappar] itou adda jadi brat banjac.
32 Lagi deri itou carna Pharao ſouda mimpi mimpihan itou pada nang ca dua cali: ſouda jadi, carn Deos ſouda facat boat boatan itou ſongho ſongho lagi lacas.
33 Tagl itou Pharao ſacarang tſjari lacki lacki ſatou nang alim boudi daan acalboudi: lagi tarou dia atas tãna Mizri.
34 Pharao baot begitou, lagi tarou joure-tongou atas tanna itou: lagi ambil bagian nang ca lima deri tanna Ægypten dalam toudjou tauon deri kinjangnja itou.
35 Lagi beër diorang bacompol ſegalla maccanan deri tauon tauon nang baic ini nang adda datan, lagi ſimpang gendom gendom de bawa Pharao pounja tangan, pada maccanan dalam negri negri, lagi tarou itou.
36 Begitou maccanan itou adda jadi pada balanja dalam tanna pada toudjou tauon lappar nang adda datan dalam tanna Ægypten agar tanna jangan binaſſa deri lappar.
37 Bacattahan ini pon adda baic dalam Pharao pounja matta, lagi dalam matta deri hamba hambanja ſamoa.
38 Tagal itou Pharao ſouda catta pada hamba hambanja: bole kit’orang bertamou barang lacki lacki ſeperti ini, dalam ſjappa dda Deos p. ſpirito?
39 Commediën Pharao ſouda catta pada Joſeph: ſedang Deos ſouda bri tau itou ſamoa pada voſte, tagal itou tida adda nen ſatou ſatou nang acalboudi daan alimboudi ſamma voſte.
40 Voſte adda jadi joure-tongou deri kita pounja rouma, lagi ſegalla kita pounja orang adda mendengar voſte pounja penjouroan; maligei ini djouga kita mau adda lebe beſaar deri voſte.
41 Lebe deri itou Pharao ſouda catta pada Joſeph: liat, kita ſouda tarou voſte atas ſegalla tanna Ægypten.
42 Lagi Pharao ſouda callouwar tſjintſjingnja deri tanganja lagi bri packei itou pada Joſeph pounja tangan, lagi bri dia packei packeyan cayin alous, lagi tarou rante mââs de lehernja.
43 Lagi dia ſouro dia doudoc atas pedati nang ca dua nang dia pounja lagi dia orang bateria de mouca dia: Bateloc: begitou dia ſouda tarou dia atas ſegalla tanna Ægypten.
44 lagi Pharao ſouda catta pada Joſeph: kita adda Pharao: tetapi nen ſatou ſatou adda ancat tanganja attau cackinja dalam ſegalla tanna Ægypten, calou tida adda voſte pounja candati.
45 Lagi Pharao ſouda bernamma Joſeph pounja namma 1 Zaphnath Paaneah, lagi bri padanja Aſnath, annac parampouan deri Potiphera, nang capalla deri On, pada bininja: lagi Jouſeph ſouda pegi bedjallan coulilling dalam tanna Ægypten.
46 Joſeph pon ſouda touwa tiga poulou tauon, mannacalla dia adda badiri adapan Pharao pounja mouca, nang Radja deri Ægypten: lagi Joſeph ſouda callouwar deri Pharao pounja mouca, lagi dia pegi coulilling dalam ſegalla tanna Ægypten.
47 Lagi dalam toudjou tauon kinjangnja deri tanna ſouda tombo tangan tangan pounou.
48 Lagi dia ſouda bacompol ſegalla maccanan, deri toudjou tauon itou, nang adda dalam tanna Ægypten, lagi ſimpang, maccanan dalam negri negri: maccanan deri ſa negri negri pounja tanna, nang adda coulilling [negri] itou, dia ſimpang de dalam itou.
49 Begitou Joſeph ſouda bacompol gendom bnajc ſacali, bagimanna paſſir deri laout: ſampei orang tida bilang lagi, carna orang tida bole bilang lagi.
50 Lagi daulou deri ſatou tauon lappar ſouda datan, dua annac lacki lacki ſouda jadi berannc pada Joſeph, nang Aſnath, annac parampouan deri Potiphera, nang capalla deri On, ſouda berannac padanja.
51 Lagi Joſeph ſouda bernamma annac bermoula pounja namma 2 Manaſſa: carna dia catta, Deos ſouda boat bet aloupa beta pouna ſouſa ſamoa, lagi ſegalla rouma deri beta p. bappa.
52 Lagi namma deri [annac] nang ca dua dia ſouda bernamma 3 Ephraim: carna dia catta, Deos ſouda boat beta baboa dalam tanna deri beta p. ſixa.
53 Tempo itou toudjou tauon itou der kinjangnja, nang adda dalam Ægypten ſouda poutous.
54 lagi toudjou tauon lappar itou moulai daan datan: bagimanna Joſeph ſouda catta: lagi adda lappar dalam negri negri ſamoa: hanja dalam negri Ægypten adda roti.
55 Mannacalla ſacarang ſegalla tanna Ægypten adda lappar, orang ſouda bateria pada Pharao ſebab roti: lagi Pharao catta pada orang Ægypten ſamoa: pegi pada Joſeph, boat appâppa dia catta pada djou-orang.
56 Sedang pon ſouda lappar dalam ſegalla tanna, Joſeph ſouda bouca tampat gendom ſamoa, de manna adda barang appa, lagi jouwal pada orang Ægypten: carna dalam tanna Ægypten ſouda jadi lappar cras.
57 Lagi negri negri ſamoa ſouda datan dalam Ægypten pada Joſeph pada bli: carna adda lappar caras dalam tanna tanna ſamoa.