Select your language

Genesis

Genesis 1
Genesis 2
Genesis 3
Genesis 4
Genesis 5
Genesis 6
Genesis 7
Genesis 8
Genesis 9
Genesis 10
Genesis 11
Genesis 12
Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Genesis 16
Genesis 17
Genesis 18
Genesis 19
Genesis 20
Genesis 21
Genesis 22
Genesis 23
Genesis 24
Genesis 25
Genesis 26
Genesis 27
Genesis 28
Genesis 29
Genesis 30
Genesis 31
Genesis 32
Genesis 33
Genesis 34
Genesis 35
Genesis 36
Genesis 37
Genesis 38
Genesis 39
Genesis 40
Genesis 41
Genesis 42
Genesis 43
Genesis 44
Genesis 45
Genesis 46
Genesis 47
Genesis 48
Genesis 49
Genesis 50

1 Lagi Iſraël ſouda poulang dengan app’appa ſamoa nang dia pounja, lagi dia datan ſampei de BerSeba, lagi dia ſouda berſomba ſombahan ſombahan pada bappanja Iſaac pounja Deos itou.
2 Lagi Deos ſouda catta catta pada Iſraël dalam ſatou caliatan pada malam, daan catta: Jacob, Jacob: lagi dia catta; liat beta adda ſini.
3 Dia pon catta: Akou adda Deos itou, bappamou pounja Deos: jangan tacot pegi tourong de negri Mizri carna Akou mau tarou pacanira de ſanna pada orang orang beſââr.
4 Akou mau pegi tourong ſamma pacanira de tanna Mizri, lagi Akou mau boat pacanira pegi naic combali, daan akou mau pegi naic ſamma ſamma, lagi Joſeph adda tarou tanganja atas mattamou.
5 Tempo itou Jacob ſouda poulang deri BerSeba: lagi annac Iſraël ſouda bawa pada bappanja Jacob, dengan annac annanja kitſjil, dengan iſtri iſtrinja de atas pedati pedati itou, nang Pharao ſouda ſouro pada bawa padanja.
6 Lagi diorang ſouda ambil haywanja dengan artanja, nang diorang ſouda bole de tanna canaan, lagi diorang ſouda datan dalam Ægypten, Jacob dengan bidjinja ſamoa ſamma dia:
7 Dia pounja annac annac lelacki, daan annac annanja lelacki pounja annac annac lelacki ſamma dia; dia pounja annac annac parampouan dengan annac annanja lelacki pounja annac annac parampouan, dengan dia pounja bidji ſamoa dia ſouda bawa ſamma dia de dalam Ægypten.
8 Inila pon namma namma deri annac annac Iſraël nang ſouda datan dalam Ægypten Jacob dengan annac annanja: Jacob pounja annac nang bermoula, Ruben.
9 Dengan Ruben pounja annac annac: Hanoch, dengan Pallu, dengan Hezron, daan Carmi.
10 Dengan Simeon pounja annac annac: Jemuel, dengan Jamin, dengan Ohad, daan Jachen, daan Zohar: dengan Saul nang annac lacki lacki deri ſatou parampouan orang Canaan.
11 Dengan Levi pounja annac annac: Gerſon, Kehath, dengan Merari.
12 Dengan Juda pounja annac annac: Er, dengan Onan, dengan Sela, daan Perez, daan Zerah: tetapi Er, dengan Onan ſouda matti de tanna Canaan: lagi Perez pounja annac adda Hezron, dengan Hamul.
13 Dengan Iſſaſchar pounja annac annac: Tola, dengan Pua, dengan Job, dengan Simron.
14 Dengan Zebulon pounja annac annac; Sered, dengan Elon, dengan Jahleël.
15 Inila Lea pounja annac annac lelacki, nang dia ſouda berannac pada Jacob de Paddan Aram, dengan Dina annanja parampouan: annanja lacki lacki pounja daan annanja parampouan pounja djiwa djiwa ſamoa ſouda tiga poulou tiga.
16 Dengan Gad pounja annac; Ziphion, dengan Chaggi, Schuni, dengan Ezbon, Eri, dengan Arodi, dengā Areli.
17 Dengan Aſer pounja annac annac; Imna daan, Iſchva, dan Iſchvi, daan Beria, dengan ſoudaranja parampouan Sera: lagi Beria pounja annac annac; Heber, dengan Malchiël.
18 Inila annac annac lelacki deri Zilpa nang Laban ſouda caſſie pada annanja parampouan Lea: lagi dia ſouda berannaca pada Jacob nam blas djiwa ini.
19 Annac annac deri Rachel Jacob p. iſtri, Joſeph dengan Benjamin.
20 Lagi pada Joſeph de tanna Egypten ſouda jadi berannac, Manaſſe, dengan Ephraim, nang ſjappa Aſnath annac der Potiphera, nang capalla deri On, ſouda berannac pada dia.
21 Dengan Benjamin pounja annac annac; Bela, Becher, dengan Asbel, Gera, dengan Naaman, Echi, dengan Ros, Muppim, dengan Huppim, dengan Ard.
22 Inila Rachel pounja annac annac; nang ſouda jdai berannac pada Jacob, ſamoanja ampat blas djiwa.
23 Dengan Dan p. annac Chuſim.
24 Dengan Naphtali pounja annac annac, Jachzeël dengan Guni, dengan Jezer, daan Sillem.
25 Inila annac annac deri Bilha, nang Laban ſouda caſſi pada annanja parampouan Rachel, lagi dia ſouda berannac diorang pada Jacob, diorang ſamoanja ſouda toudjou djiwa.
26 Djiwa ſamoa nang dengan Jacob ſouda maſſoc dalam Egyptẽ, nagn ſouda jadi deri dia pounja 1 pinghang, jangan bilang iſtri iſtri deri Jacob poũja annac annac lacki lacki , ſamoa adda djiwa nam poulou nam.
27 Lagi Joſeph pounja annac annac, nang ſouda jadi berannac pada dia dalam Egypten, ſouda dua djiwa: djiwa djiwa ſamoa deri Jacob pounja rouma nang ſouda dtan dalam Egypten; ſouda toudjou poulou.
28 Lagi dia ſouda ſouro Juda de moucanja pada Joſeph; Pada oundo de mouca dia [djallan] capada Goſen: lagi diorang ſouda datan de tanna Goſen.
29 Tempo itou Joſeph ſouda ambil dia p. pedati, lagi pegi naic de Goſen pada djompot pada bappanja Iſraël: lagi mannacalla dia oundjo ſendirinja pada dia, dia ſouda djatou capada dia pounja leher, daan menangis lamma capada dia pounja leher.
30 Lagi Iſraël ſouda catta pada Joſeph: Beër beta ſacarang matti, ſedang beta ſouda liat voſte pounja mouca, voſte adda idop lagi.
31 Commediën Joſeph ſouda catta pada ſoudara ſoudaranja, lagi pada bappanja pounja rouma: kita mau pegi lagi bri tau pada Pharao, lagi catta padanja: kita pounja ſoudara ſoudara, dengan bappakou pounja rouma nang ſouda adda de tanna Canaan, ſouda datan pada kita:
32 Lagi lacki lacki itou adda combala domba, carna diorang adda lacki lacki nang faouli haywan, lagi diorang ſouda bawa domba dombanja dengan ſapi ſapinja, dengan ſamoanja nang diorang pounja.
33 Calou calou ſacarang adda jadi, agar Pharo pangil pada jouw-orang, lagi catta: pacanira orang pounja bacrdjahan appa?
34 Jouworang adda catta: Voſte pounja hamba adda lacki lacki, nang der mouda ſampei ſacarang ſouda fadouli haywan: bet’orang lagi, bet’orang pounja nenemoyang lagi: agar jouworang bole doudoc de tanna Goſen: carna combala domba ſamoa jadi haram pada orang Mizri.