Select your language

Testamentvm Baharv

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

1 Makka kapada hari itů datang Ioannus mandihan, berrewajat de-dalam ůtande nagri Iahůdi.
2 Makka meng-ůtſiapn’ja: berbaiki badan-mů karna ſultanů ſorga ampir datang.
3 karna jang inila jadi ſiapa di kattakan Nabbi Eſaïas, demiki-en kattan’ja: ſůaran’ja ſiapa berpangil di-dalam ůtan, ija: miſtait raija tůanků, berbetůl akan d’jalann’ja.
4 Makka Ioannus itů půn’ja pakajan-n’ja dari bůlůh ůnta dang-an ikat pingang-n’ja dari kůlit: Makka makannan-n’ja jadi blalang daan ajer-madů ůtan.
5 Inila makka ſegala Irrůſalim, datang kapada dia, daan ſegala de nagri Iahůdi, daan ſegala de nagri ampir Iordaan.
6 Makka dean’ja jadi ber-mandi dari dia kadalam Iordaan, meng-aků-kan dooſan’ja.
7 Tella dia meliät bain’ja ůrang Farizey daan Sadůzey datang kapada mandi-n’ja, makůd’jern’ja: hey kamů aſal ůlar ſiapa beri-tau-mů, agar kamů me-lalů dari pada gůſarran jang ampir datang.
8 Ber-henter pon boa adil jang bergůna akan balik badan.
9 Daan d’jang-an kamů befikir atů berkatta: kita půn’ja Ibrahim akan bappa kami. karna aků beri-taůmů: Allah jadi kauwaſſa ber-bang-kit d’jůga dari pada batů ini, kanak-kanak Ibrahim.
10 Makka ſakarang ſůda de tarůn’ja jang kapak de akar pohoon, karna itůla ſegala pohoon jang tiada ber-boa baik, jadi ber-pongal daan ber-bůang de dalam api.
11 Aků ber-mandimů dang-an ajer akan berbalik badan: tetapi ſiapa datang komodien dari aků jadi lebeh kauwaſſa dari beita: ſiapa půn’ja kaus tiädaku dapat pakey: ija dia ada ber-mandi-mů dang-an Růh-ůlkadůs, daan api.
12 Siapa pegang-kan nirun’ja, daan berhendak tſiůtſi tompat tampin’ja: daan berkampong gendomn’ja de dalam gedong, makka jang ſekam de bakarn’ja dang-an api jang tiada ter padam.
13 Tella itů makka Ieſům datang dari Galilea ka Iordaan kapada Ioannem, agar dia menjadi bermadi dari dia.
14 Makka Ioannes di-tahann’ja amat, daan meng-ůtſiap: kami ber-gůna men-jadi mandi dari pada mů, daan datang kamů kapada kami?
15 Makka Ieſus meng-ůd’jer daan mang-ůtſiapn’ja: bearla ſakarãg: karna demiki-en bergůna kita berpůtus akan ſegala pakar d’jaän adil, ſettela itů makka dia ber-dieem.
16 makka tatkala Ieſus jadi bermandi, menaïki-n’ja dari ajer: makka liätla, ſegala ſůrga jadi ber-bůka akan dia, daan dia liät Růh-Allah bertůron ſeperti růpa merpati, daan berdůdok diätas diä.
17 Makka liätla ſawatů ſůära dari dalam ſorga, demikien bůn’ji-n’ja: itůla anakků berkaſſe, kapada ſiapa aků meng-ambil kabůl hatiků.